รหัสข้อสอบ : SOMA200579
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.2
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สังคมศึกษาม.2 ชุดที่5
1)
บุคคลใดต่อไปนี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ก.
นารีผู้ป่วยโรคเอดส์
ข.
อามูไม่มีบัตรประชาชน
ค.
เสรีผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง
ง.
อาโยมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเลือกตั้ง
2)
พระราชพิธีฉัตรมงคล มีความสำคัญอย่างไร
ก.
การฉลองพระเศวตฉัตร
ข.
เกิดขวัญ และกำลังใจแก่เกษตรกร
ค.
การสาบานตนต่อพระมหากษัตริย์
ง.
การแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
3)
พระราชพิธีเก่าแก่ซึ่งมีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยคือพระราชพิธีใด
ก.
พระราชพิธีสิบสองเดือน
ข.
พระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่
ค.
พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ง.
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
4)
ผู้เป็นพระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญคือใคร
ก.
นายกรัฐมนตรี
ข.
อธิบดีกรมป่าไม้
ค.
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง.
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5)
วันสำคัญใดตรงกับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ก.
วันเกษตรกร
ข.
วันเกษตรกรรม
ค.
วันสิ่งแวดล้อม
ง.
วันคุ้มครองโลก
6)
ประเพณีทำขวัญข้าว ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
เพื่อให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น
ข.
เพื่อไม่ให้เกิดฝนแล้ง
ค.
เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมนา
ง.
เพื่อให้ข้าวในนางอกงามอุดมสมบูรณ์
7)
ภูมิปัญญามีความหมายว่าอย่างไร
ก.
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนำมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนปัญญา
ข.
ความรู้ที่เป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งสั่งสมมาหลายร้อยปี
ค.
ความรู้ที่ชาวบ้านค้นพบด้วยความบังเอิญ และนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ
ง.
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต ผ่านกระบวนการต่างๆ จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้
8)
ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญากับภูมิภาคต่างๆ ไม่ถูกต้อง
ก.
ย่านลิเภา : ภาคใต้
ข.
เครื่องถม : ภาคเหนือ
ค.
ร่มบ่อสร้าง : ภาคเหนือ
ง.
ผ้าไหมแพรวา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9)
บุคคลในข้อใด ไม่ จัดเป็นปราชญ์ท้องถิ่น
ก.
ป้าคำทอผ้าไหมมัดหมี่ขาย
ข.
ลุงมีเป็นหมอยาพื้นบ้าน
ค.
น้าสมรผลิตครีมบำรุงผิวจากสมุนไพรท้องถิ่น
ง.
นางสาวสมศรีซื้องานหัตถกรรมไทยไปขายต่างประเทศ
10)
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาควรดำเนินการตามหลักการใด
ก.
รวบรวม ฟื้นฟู พัฒนา
ข.
พัฒนา ผลิต ส่งออก
ค.
ค้นคว้า รวบรวม จัดแสดง
ง.
เก็บข้อมูล บันทึก ค้นคว้าวิจัย
11)
สังคมจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อพลเมืองปฏิบัติตนอย่างไร
ก.
เป็นคนมีเหตุผล
ข.
เคารพสิทธิผู้อื่น
ค.
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ง.
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
12)
การกระทำของบุคคลใดแสดงถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
ก.
อาณัติจุดพลุตลอดคืนวันลอยกระทง
ข.
สุรเดชชวนเพื่อนมาร้องเพลงตลอดคืน
ค.
อนันต์นำรถยนต์ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
ง.
นิพนธ์จัดงานเลี้ยง ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
13)
การทำงานร่วมกันตามกระบวนการทางประชาธิปไตยมีหลักการสำคัญอย่างไร
ก.
ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงาม
ข.
ความรับผิดชอบและเคารพซึ่งกันและกัน
ค.
เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม
ง.
วางแผนการทำงานและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
14)
ข้อใดแสดงถึงการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตย
ก.
สาโรชอาสาเป็นผู้นำกลุ่มมวลชน
ข.
สุวิทย์ตกลงร่วมลงทุนกับบริษัทต่างๆ
ค.
นพพลนัดสมาชิกกลุ่มมาประชุมลงมติ
ง.
ธงชัยประกาศนโยบายการทำงานใหม่
15)
สถาบันใดมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยจัดระเบียบสังคม นอกเหนือจากกฎหมาย
ก.
สถาบันชาติ
ข.
สถาบันศาสนา
ค.
สถาบันเศรษฐกิจ
ง.
สถาบันการเมืองการปกครอง
16)
เจ้าหน้าที่รัฐผู้รักษากฎหมาย ควรมีคุณธรรมใดมากที่สุด
ก.
ความอดทน
ข.
ความซื่อสัตย์
ค.
ความเสียสละ
ง.
การอ่อนน้อม
17)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ก.
บุคคลมีสิทธิแตกต่างกันไปตามที่กฎหมายกำหนด
ข.
มนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ
ค.
ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรง
ง.
สิทธิมนุษยชนของบุคคลได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ
18)
การศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติมีประโยชน์อย่างไร
ก.
การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางอ้อม
ข.
นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ค.
เกิดความเคารพเลื่อมใสในบุคคลที่เป็นพลเมืองดี
ง.
ฝึกการวิเคราะห์การดำเนินชีวิตและการทำงานของท่าน
19)
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
ก.
ศาล
ข.
รัฐสภา
ค.
ประธาน
ง.
คณะรัฐมนตรี
20)
เพราะเหตุใดจึงต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในทุกสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ก.
เป็นผู้แทนพระองค์
ข.
เป็นผู้ทำงานแทนพระมหากษัตริย์
ค.
เป็นผู้รับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย์
ง.
เป็นผู้ถ่ายทอดคำสั่งให้แก่นายกรัฐมนตรี
21)
บุคคลใดต่อไปนี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ก.
นารีผู้ป่วยโรคเอดส์
ข.
อามูไม่มีบัตรประชาชน
ค.
เสรีผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง
ง.
อาโยมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเลือกตั้ง
22)
พระราชพิธีฉัตรมงคล มีความสำคัญอย่างไร
ก.
การฉลองพระเศวตฉัตร
ข.
เกิดขวัญ และกำลังใจแก่เกษตรกร
ค.
การสาบานตนต่อพระมหากษัตริย์
ง.
การแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
23)
พระราชพิธีเก่าแก่ซึ่งมีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยคือพระราชพิธีใด
ก.
พระราชพิธีสิบสองเดือน
ข.
พระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่
ค.
พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ง.
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
24)
ผู้เป็นพระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญคือใคร
ก.
นายกรัฐมนตรี
ข.
อธิบดีกรมป่าไม้
ค.
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง.
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25)
วันสำคัญใดตรงกับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ก.
วันเกษตรกร
ข.
วันเกษตรกรรม
ค.
วันสิ่งแวดล้อม
ง.
วันคุ้มครองโลก
26)
ประเพณีทำขวัญข้าว ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
เพื่อให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น
ข.
เพื่อไม่ให้เกิดฝนแล้ง
ค.
เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมนา
ง.
เพื่อให้ข้าวในนางอกงามอุดมสมบูรณ์
27)
ภูมิปัญญามีความหมายว่าอย่างไร
ก.
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนำมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนปัญญา
ข.
ความรู้ที่เป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งสั่งสมมาหลายร้อยปี
ค.
ความรู้ที่ชาวบ้านค้นพบด้วยความบังเอิญ และนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ
ง.
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต ผ่านกระบวนการต่างๆ จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้
28)
ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญากับภูมิภาคต่างๆ ไม่ถูกต้อง
ก.
ย่านลิเภา : ภาคใต้
ข.
เครื่องถม : ภาคเหนือ
ค.
ร่มบ่อสร้าง : ภาคเหนือ
ง.
ผ้าไหมแพรวา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29)
บุคคลในข้อใด ไม่ จัดเป็นปราชญ์ท้องถิ่น
ก.
ป้าคำทอผ้าไหมมัดหมี่ขาย
ข.
ลุงมีเป็นหมอยาพื้นบ้าน
ค.
น้าสมรผลิตครีมบำรุงผิวจากสมุนไพรท้องถิ่น
ง.
นางสาวสมศรีซื้องานหัตถกรรมไทยไปขายต่างประเทศ
30)
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาควรดำเนินการตามหลักการใด
ก.
รวบรวม ฟื้นฟู พัฒนา
ข.
พัฒนา ผลิต ส่งออก
ค.
ค้นคว้า รวบรวม จัดแสดง
ง.
เก็บข้อมูล บันทึก ค้นคว้าวิจัย
31)
สังคมจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อพลเมืองปฏิบัติตนอย่างไร
ก.
เป็นคนมีเหตุผล
ข.
เคารพสิทธิผู้อื่น
ค.
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ง.
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
32)
การกระทำของบุคคลใดแสดงถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
ก.
อาณัติจุดพลุตลอดคืนวันลอยกระทง
ข.
สุรเดชชวนเพื่อนมาร้องเพลงตลอดคืน
ค.
อนันต์นำรถยนต์ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
ง.
นิพนธ์จัดงานเลี้ยง ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
33)
การทำงานร่วมกันตามกระบวนการทางประชาธิปไตยมีหลักการสำคัญอย่างไร
ก.
ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงาม
ข.
ความรับผิดชอบและเคารพซึ่งกันและกัน
ค.
เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม
ง.
วางแผนการทำงานและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
34)
ข้อใดแสดงถึงการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตย
ก.
สาโรชอาสาเป็นผู้นำกลุ่มมวลชน
ข.
สุวิทย์ตกลงร่วมลงทุนกับบริษัทต่างๆ
ค.
นพพลนัดสมาชิกกลุ่มมาประชุมลงมติ
ง.
ธงชัยประกาศนโยบายการทำงานใหม่
35)
สถาบันใดมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยจัดระเบียบสังคม นอกเหนือจากกฎหมาย
ก.
สถาบันชาติ
ข.
สถาบันศาสนา
ค.
สถาบันเศรษฐกิจ
ง.
สถาบันการเมืองการปกครอง
36)
เจ้าหน้าที่รัฐผู้รักษากฎหมาย ควรมีคุณธรรมใดมากที่สุด
ก.
ความอดทน
ข.
ความซื่อสัตย์
ค.
ความเสียสละ
ง.
การอ่อนน้อม
37)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ก.
บุคคลมีสิทธิแตกต่างกันไปตามที่กฎหมายกำหนด
ข.
มนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ
ค.
ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรง
ง.
สิทธิมนุษยชนของบุคคลได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ
38)
การศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติมีประโยชน์อย่างไร
ก.
การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางอ้อม
ข.
นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ค.
เกิดความเคารพเลื่อมใสในบุคคลที่เป็นพลเมืองดี
ง.
ฝึกการวิเคราะห์การดำเนินชีวิตและการทำงานของท่าน
39)
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
ก.
ศาล
ข.
รัฐสภา
ค.
ประธาน
ง.
คณะรัฐมนตรี
40)
เพราะเหตุใดจึงต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในทุกสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ก.
เป็นผู้แทนพระองค์
ข.
เป็นผู้ทำงานแทนพระมหากษัตริย์
ค.
เป็นผู้รับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย์
ง.
เป็นผู้ถ่ายทอดคำสั่งให้แก่นายกรัฐมนตรี