รหัสข้อสอบ : THPA300055
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 23
1)
“คุณพ่อเป็น ส.ส.” คำว่า "ส.ส" อ่านว่าอย่างไร
ก.
สมาชิกสภาเขต
ข.
สมาชิกวุฒิสภา
ค.
สมาชิกสภา กทม.
ง.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2)
น. อ่านว่าอย่างไร
ก.
นาย
ข.
นาง
ค.
หนึ่ง
ง.
นาฬิกา
3)
เฝ้าฯ อ่านว่าอย่างไร
ก.
เฝ้า
ข.
เฝ้าแทน
ค.
เฝ้าทูล
ง.
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
4)
อนิจจา ช่างน่าสงสาร ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใด
ก.
ยมก
ข.
ปรัศนี
ค.
จุลภาค
ง.
อัศเจรีย์
5)
คำในข้อใดใช้ไม้ยมกแทนได้
ก.
เขาให้เงินคนจนจนหมดตัว
ข.
ห้องรกรกน่ากลัวจะมีหนูอาศัยอยู่
ค.
บ้านเป็นที่ที่อบอุ่นสำหรับเรา
ง.
ดอกไม้นานาพรรณอยู่ในสวนแห่งนี้
6)
“เรากราบพระพุทธรูปในโบสถด้วยท่าเบญจางคประดิษฐ” มีคำที่ควรใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
ง.
4 คำ
7)
คำในข้อใดใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไม่ถูกต้อง
ก.
สายสิญจน์
ข.
ฟังเทศน์
ค.
ศาสนาคริส์ต
ง.
ศักดิ์สิทธิ์
8)
คำใดมีเครื่องหมายทัณฑฆาต ที่ห้ามอ่านออกเสียงตัวอักษรมากที่สุด
ก.
เจดีย์
ข.
การ์ตูน
ค.
กานต์
ง.
ลักษณ์
9)
สำนวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ได้ผลคุ้มค่า
ก.
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ข.
เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
ค.
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
ง.
เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
10)
สำนวนใดหมายถึง “การกระทำที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์”
ก.
น้ำขึ้นให้รีบตัก
ข.
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
ค.
ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
ง.
กินข้าวต้มกระโจมกลาง
11)
สำนวนใดมีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับ “หนีเสือปะจระเข้”
ก.
ตายเอาดาบหน้า
ข.
ใจดีสู้เสือ
ค.
ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน
ง.
เสือนอนก็ว่าเสือกลัว
12)
สำนวนใดกล่าวถึงความพยายาม
ก.
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
ข.
งมเข็มในมหาสมุทร
ค.
อัฐิยายซื้อขนมยาย
ง.
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
13)
นักเรียนคิดว่า ตัวละครที่มีหน้าเป็น "ลิง" มีชื่อว่าอะไร
ก.
ทศกัณฐ์
ข.
พระอภัยมณี
ค.
พระราม
ง.
หนุมาน
14)
บทกลอนในวรรคใดหมายถึงตัวละครในข้อ 13.
ก.
ตัวเขียนปรากฏรจนา โสภาผ่องพักตร์อำไพ
ข.
ตัวเขียนปรากฏรจนา โสภาผ่องพักตร์อำไพ รูปทรงคล้ายองค์พระสุริยัน ผิวพรรณดั่งเทพนิมิต
ค.
เป็นชายแช่มช้อยอรชร สีกายเขียวอ่อนดั่งมรกต
ง.
เป็นวานรผู้เผ่นออกทางโอษฐ์ เผือกไพโรจน์ทั้งกายหมด
15)
ตัวละครในข้อ 13. มาจากวรรณคดีเรื่องใด
ก.
สังข์ทอง
ข.
เงาะป่า
ค.
ไกรทอง
ง.
รามเกียรติ์
16)
“คุณพ่อเป็น ส.ส.” คำว่า "ส.ส" อ่านว่าอย่างไร
ก.
สมาชิกสภาเขต
ข.
สมาชิกวุฒิสภา
ค.
สมาชิกสภา กทม.
ง.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
17)
น. อ่านว่าอย่างไร
ก.
นาย
ข.
นาง
ค.
หนึ่ง
ง.
นาฬิกา
18)
เฝ้าฯ อ่านว่าอย่างไร
ก.
เฝ้า
ข.
เฝ้าแทน
ค.
เฝ้าทูล
ง.
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
19)
อนิจจา ช่างน่าสงสาร ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใด
ก.
ยมก
ข.
ปรัศนี
ค.
จุลภาค
ง.
อัศเจรีย์
20)
คำในข้อใดใช้ไม้ยมกแทนได้
ก.
เขาให้เงินคนจนจนหมดตัว
ข.
ห้องรกรกน่ากลัวจะมีหนูอาศัยอยู่
ค.
บ้านเป็นที่ที่อบอุ่นสำหรับเรา
ง.
ดอกไม้นานาพรรณอยู่ในสวนแห่งนี้
21)
“เรากราบพระพุทธรูปในโบสถด้วยท่าเบญจางคประดิษฐ” มีคำที่ควรใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
ง.
4 คำ
22)
คำในข้อใดใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไม่ถูกต้อง
ก.
สายสิญจน์
ข.
ฟังเทศน์
ค.
ศาสนาคริส์ต
ง.
ศักดิ์สิทธิ์
23)
คำใดมีเครื่องหมายทัณฑฆาต ที่ห้ามอ่านออกเสียงตัวอักษรมากที่สุด
ก.
เจดีย์
ข.
การ์ตูน
ค.
กานต์
ง.
ลักษณ์
24)
สำนวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ได้ผลคุ้มค่า
ก.
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ข.
เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
ค.
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
ง.
เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
25)
สำนวนใดหมายถึง “การกระทำที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์”
ก.
น้ำขึ้นให้รีบตัก
ข.
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
ค.
ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
ง.
กินข้าวต้มกระโจมกลาง
26)
สำนวนใดมีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับ “หนีเสือปะจระเข้”
ก.
ตายเอาดาบหน้า
ข.
ใจดีสู้เสือ
ค.
ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน
ง.
เสือนอนก็ว่าเสือกลัว
27)
สำนวนใดกล่าวถึงความพยายาม
ก.
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
ข.
งมเข็มในมหาสมุทร
ค.
อัฐิยายซื้อขนมยาย
ง.
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
28)
นักเรียนคิดว่า ตัวละครที่มีหน้าเป็น "ลิง" มีชื่อว่าอะไร
ก.
ทศกัณฐ์
ข.
พระอภัยมณี
ค.
พระราม
ง.
หนุมาน
29)
บทกลอนในวรรคใดหมายถึงตัวละครในข้อ 13.
ก.
ตัวเขียนปรากฏรจนา โสภาผ่องพักตร์อำไพ
ข.
ตัวเขียนปรากฏรจนา โสภาผ่องพักตร์อำไพ รูปทรงคล้ายองค์พระสุริยัน ผิวพรรณดั่งเทพนิมิต
ค.
เป็นชายแช่มช้อยอรชร สีกายเขียวอ่อนดั่งมรกต
ง.
เป็นวานรผู้เผ่นออกทางโอษฐ์ เผือกไพโรจน์ทั้งกายหมด
30)
ตัวละครในข้อ 13. มาจากวรรณคดีเรื่องใด
ก.
สังข์ทอง
ข.
เงาะป่า
ค.
ไกรทอง
ง.
รามเกียรติ์