รหัสข้อสอบ : SOPB405269
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การฝึกเจริญสติ
1)
การระลึกได้หรือระลึกสิ่งที่ตนทำอยู่ คือความหมายของข้อใด
ก.
ปัญญา
ข.
สมาธิ
ค.
สติ
ง.
สัมปชัญญะ
2)
ความรู้ตัวว่ากำลังกระทำสิ่งใดอยู่โดยรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี คือความหมายของข้อใด
ก.
ปัญญา
ข.
สมาธิ
ค.
สติ
ง.
สัมปชัญญะ
3)
ประโยชน์ของสิ่งใดทำให้ผู้ปฏิบัติมีความจำที่แม่นยำรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา จึงไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดี
ก.
ศีล
ข.
สติสัมปชัญญะ
ค.
ปัญญา
ง.
พรหมวิหาร 4
4)
การฝึกสติสามารถกระทำได้เมื่อใด
ก.
ขณะยืน
ข.
ขณะนอน
ค.
ขณะเดิน
ง.
ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค
5)
ประโยชน์ของการฝึกจิตใจให้นิ่งมีหลายประการยกเว้นข้อใด
ก.
จิตมีความสงบ
ข.
สามารถมองสิ่งต่าง ๆ ในโลกด้วยความเป็นจริง
ค.
เกิดปัญญา
ง.
เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
6)
การฝึกบริหารจิตตามหลักอานาปานัสสติมีขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อใด
ก.
สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา
ข.
สวดมนต์ไหว้พระ, เดินจงกรม
ค.
สมาทานศีล, นั่งสมาธิ
ง.
แผ่เมตตา, นั่งสมาธิ
7)
สมาธิมีความหมายตรงตามข้อใด
ก.
จิตที่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างกังวล
ข.
จิตที่มีความรอบรู้ศาสตร์ต่างๆ
ค.
จิตที่มีสมาชิกแน่วแน่มีความสงบ
ง.
จิตที่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบกาย
8)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปัญญา
ก.
เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเท่านั้น
ข.
ความรอบรู้ทางโลก
ค.
ความรอบรู้ทางธรรม
ง.
ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค
9)
ในการบริหารจิต เหตุใดจึงต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อน
ก.
เพื่อรักษาธรรมเนียมอันดีงามไว้
ข.
เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยให้จิตใจสงบนิ่ง
ค.
เพื่อทบทวนความรู้ตนเอง
ง.
เพื่อสร้างปัญญา
10)
สมาธิมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดตามข้อใด
ก.
จดจำสิ่งที่เรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น
ข.
นั่งขัดสมาธิได้นานขั้น
ค.
นอนหลับสนิท
ง.
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
11)
การระลึกได้หรือระลึกสิ่งที่ตนทำอยู่ คือความหมายของข้อใด
ก.
ปัญญา
ข.
สมาธิ
ค.
สติ
ง.
สัมปชัญญะ
12)
ความรู้ตัวว่ากำลังกระทำสิ่งใดอยู่โดยรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี คือความหมายของข้อใด
ก.
ปัญญา
ข.
สมาธิ
ค.
สติ
ง.
สัมปชัญญะ
13)
ประโยชน์ของสิ่งใดทำให้ผู้ปฏิบัติมีความจำที่แม่นยำรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา จึงไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดี
ก.
ศีล
ข.
สติสัมปชัญญะ
ค.
ปัญญา
ง.
พรหมวิหาร 4
14)
การฝึกสติสามารถกระทำได้เมื่อใด
ก.
ขณะยืน
ข.
ขณะนอน
ค.
ขณะเดิน
ง.
ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค
15)
ประโยชน์ของการฝึกจิตใจให้นิ่งมีหลายประการยกเว้นข้อใด
ก.
จิตมีความสงบ
ข.
สามารถมองสิ่งต่าง ๆ ในโลกด้วยความเป็นจริง
ค.
เกิดปัญญา
ง.
เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
16)
การฝึกบริหารจิตตามหลักอานาปานัสสติมีขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อใด
ก.
สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา
ข.
สวดมนต์ไหว้พระ, เดินจงกรม
ค.
สมาทานศีล, นั่งสมาธิ
ง.
แผ่เมตตา, นั่งสมาธิ
17)
สมาธิมีความหมายตรงตามข้อใด
ก.
จิตที่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างกังวล
ข.
จิตที่มีความรอบรู้ศาสตร์ต่างๆ
ค.
จิตที่มีสมาชิกแน่วแน่มีความสงบ
ง.
จิตที่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบกาย
18)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปัญญา
ก.
เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเท่านั้น
ข.
ความรอบรู้ทางโลก
ค.
ความรอบรู้ทางธรรม
ง.
ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค
19)
ในการบริหารจิต เหตุใดจึงต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อน
ก.
เพื่อรักษาธรรมเนียมอันดีงามไว้
ข.
เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยให้จิตใจสงบนิ่ง
ค.
เพื่อทบทวนความรู้ตนเอง
ง.
เพื่อสร้างปัญญา
20)
สมาธิมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดตามข้อใด
ก.
จดจำสิ่งที่เรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น
ข.
นั่งขัดสมาธิได้นานขั้น
ค.
นอนหลับสนิท
ง.
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้