รหัสข้อสอบ : MAPB400353
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
1)
ถ้าเป็นเวลากลางคืน ข้อใดถูกต้อง
ก.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 9 บอกเวลา 9 นาฬิกา 45 นาที
ข.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 8 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 4 และ 5 บอกเวลา 16 นาฬิกา 40 นาที
ค.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 8 บอกเวลา 2 นาฬิกา 15 นาที
ง.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 6 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 2 และ 3 บอกเวลา 2 นาฬิกา 30 นาที
2)
ถ้าเป็นเวลากลางวัน ข้อใดถูกต้อง
ก.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 9 บอกเวลา 21 นาฬิกา 15 นาที
ข.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 8 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 4 และ 5 บอกเวลา 4 นาฬิกา 40 นาที
ค.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 9 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 1 และ 2 บอกเวลา 13 นาฬิกา 45 นาที
ง.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 4 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 8 บอกเวลา 20 นาฬิกา 20 นาที
3)
การเปรียบเทียบในข้อใดถูกต้อง
ก.
2.34 < 2.12
ข.
4.8 < 4.3
ค.
5.75 > 6.01
ง.
3.72 > 3.62
4)
การตรวจสอบผลหารของจำนวนหนึ่งทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ (13x6)+2 เป็นการตรวจสอบของจำนวนในข้อใด
ก.
80 ÷ 2
ข.
80 ÷ 6
ค.
26 ÷ 2
ง.
26 ÷ 6
5)
(85,626 - 11,598) × 26 กับ 1,124,767 - (135 × 69) มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร
ก.
804,726
ข.
806,627
ค.
809,276
ง.
809,227
6)
ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 1,802,966 - (139 × 27) อยู่ 2,890
ก.
(3,672,369 - 2,543,600) + 673,433
ข.
(2,346,200 ÷ 5) + 1,332,763
ค.
2,893,751 - (11,254 × 97)
ง.
1,616,656 + (4,636,175 ÷ 25)
7)
ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปมาก
ก.
203,676   203,667   302,676   302,667
ข.
311,247   311,427   311,274   311,724
ค.
112,344   112,433   211,344   211,443
ง.
159,463   159,364   195,463   195364
8)
252,300   254,400   256,500   ..... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด
ก.
257,600
ข.
257,800
ค.
258,600
ง.
258,800
9)
จำนวนใดมีค่ามากกว่า 73,211 อยู่ 507
ก.
73,718
ข.
73,781
ค.
73,871
ง.
73,817
10)
4,565,300 - 2,715,627 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
ก.
728,372 + 1,121,526 = .....
ข.
938,623 + 911,050 = .....
ค.
1,265,300 + 584,327 = .....
ง.
875,210 + 974,418 = .....
11)
ถ้าเป็นเวลากลางคืน ข้อใดถูกต้อง
ก.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 9 บอกเวลา 9 นาฬิกา 45 นาที
ข.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 8 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 4 และ 5 บอกเวลา 16 นาฬิกา 40 นาที
ค.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 8 บอกเวลา 2 นาฬิกา 15 นาที
ง.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 6 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 2 และ 3 บอกเวลา 2 นาฬิกา 30 นาที
12)
ถ้าเป็นเวลากลางวัน ข้อใดถูกต้อง
ก.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 9 บอกเวลา 21 นาฬิกา 15 นาที
ข.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 8 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 4 และ 5 บอกเวลา 4 นาฬิกา 40 นาที
ค.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 9 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 1 และ 2 บอกเวลา 13 นาฬิกา 45 นาที
ง.
เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 4 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 8 บอกเวลา 20 นาฬิกา 20 นาที
13)
การเปรียบเทียบในข้อใดถูกต้อง
ก.
2.34 < 2.12
ข.
4.8 < 4.3
ค.
5.75 > 6.01
ง.
3.72 > 3.62
14)
การตรวจสอบผลหารของจำนวนหนึ่งทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ (13x6)+2 เป็นการตรวจสอบของจำนวนในข้อใด
ก.
80 ÷ 2
ข.
80 ÷ 6
ค.
26 ÷ 2
ง.
26 ÷ 6
15)
(85,626 - 11,598) × 26 กับ 1,124,767 - (135 × 69) มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร
ก.
804,726
ข.
806,627
ค.
809,276
ง.
809,227
16)
ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 1,802,966 - (139 × 27) อยู่ 2,890
ก.
(3,672,369 - 2,543,600) + 673,433
ข.
(2,346,200 ÷ 5) + 1,332,763
ค.
2,893,751 - (11,254 × 97)
ง.
1,616,656 + (4,636,175 ÷ 25)
17)
ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปมาก
ก.
203,676   203,667   302,676   302,667
ข.
311,247   311,427   311,274   311,724
ค.
112,344   112,433   211,344   211,443
ง.
159,463   159,364   195,463   195364
18)
252,300   254,400   256,500   ..... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด
ก.
257,600
ข.
257,800
ค.
258,600
ง.
258,800
19)
จำนวนใดมีค่ามากกว่า 73,211 อยู่ 507
ก.
73,718
ข.
73,781
ค.
73,871
ง.
73,817
20)
4,565,300 - 2,715,627 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
ก.
728,372 + 1,121,526 = .....
ข.
938,623 + 911,050 = .....
ค.
1,265,300 + 584,327 = .....
ง.
875,210 + 974,418 = .....