รหัสข้อสอบ : SCPB003281
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 4 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ดวงดาว
1)
กลุ่มดาวที่อยู่ระหว่างดาวเจ้าหญิงทอผ้า และ ดาวคนเลี้ยงวัว คือกลุ่มดาวอะไร?
ก.
กลุ่มดาวหงส์
ข.
กลุ่มดาวนกกระเรียน
ค.
กลุ่มดาวนกยูง
2)
ดาวหางที่จะโคจรเข้ามาใกล้โลกทุกๆ 76 ปี คือดาวหางอะไร
ก.
ดาวหางเองเคอ
ข.
ดาวหางโคฮูเทค
ค.
ดาวหางฮัลเลย์
3)
กลุ่มดาวที่อยู่ระหว่างดาวเจ้าหญิงทอผ้า และ ดาวคนเลี้ยงวัว คือกลุ่มดาวอะไร?
ก.
กลุ่มดาวหงส์
ข.
กลุ่มดาวนกกระเรียน
ค.
กลุ่มดาวนกยูง
4)
ดาวหางที่จะโคจรเข้ามาใกล้โลกทุกๆ 76 ปี คือดาวหางอะไร
ก.
ดาวหางเองเคอ
ข.
ดาวหางโคฮูเทค
ค.
ดาวหางฮัลเลย์