รหัสข้อสอบ : MAMA303115
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 4 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คณิตศาสตร์ ม.3 ความน่าจะเป็น ชุด 2
1)
เขียนตัวอักษรจากคำว่า CHILDREN ลงในบัตร ใบละ 1 ตัวอักษร สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรที่ไม่ใช่สระเป็นเท่าไร
ก.
3/4
ข.
5/8
ค.
1/6
ง.
1/8
2)
กระป๋องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปอง ซึ่งมีหมายเลข 3,4,5 และ 6 กำกับลูกละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบพร้อมกัน 2 ลูก ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของหมายเลขทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว เป็นเท่าไร
ก.
1/2
ข.
1/3
ค.
1/4
ง.
1/5
3)
เขียนตัวอักษรจากคำว่า CHILDREN ลงในบัตร ใบละ 1 ตัวอักษร สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรที่ไม่ใช่สระเป็นเท่าไร
ก.
3/4
ข.
5/8
ค.
1/6
ง.
1/8
4)
กระป๋องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปอง ซึ่งมีหมายเลข 3,4,5 และ 6 กำกับลูกละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบพร้อมกัน 2 ลูก ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของหมายเลขทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว เป็นเท่าไร
ก.
1/2
ข.
1/3
ค.
1/4
ง.
1/5