รหัสข้อสอบ : MAMA303101
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คณิตศาสตร์ ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
1)
ปริซึมสามเหลี่ยมมีด้านแต่ละด้านยาว 3, 4 และ 5 นิ้ว ปริซึมสูง 12 นิ้ว จะมีปริมาตรเท่าไร
ก.
60 ลูกบาศก์นิ้ว
ข.
64 ลูกบาศก์นิ้ว
ค.
72 ลูกบาศก์นิ้ว
ง.
75 ลูกบาศก์นิ้ว
2)
กล่องโลหะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร จะบรรจุน้ำได้กี่ลิตร
ก.
15 ลิตร
ข.
16 ลิตร
ค.
18 ลิตร
ง.
20 ลิตร
3)
ขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 22 เมตร กว้าง 7 เมตร ลึก 2 เมตร ถ้าค่าจ้างขุดดินราคา ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดเท่าไร
ก.
2,860 บาท
ข.
3,080 บาท
ค.
3,180 บาท
ง.
3,240 บาท
4)
ขนมเทียนรูปร่างพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จำนวน 50 ห่อ จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
ก.
400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
1,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5)
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 10 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าไร
ก.
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
510 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
525 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
545 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6)
ปริซึมสามเหลี่ยมมีด้านแต่ละด้านยาว 3, 4 และ 5 นิ้ว ปริซึมสูง 12 นิ้ว จะมีปริมาตรเท่าไร
ก.
60 ลูกบาศก์นิ้ว
ข.
64 ลูกบาศก์นิ้ว
ค.
72 ลูกบาศก์นิ้ว
ง.
75 ลูกบาศก์นิ้ว
7)
กล่องโลหะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร จะบรรจุน้ำได้กี่ลิตร
ก.
15 ลิตร
ข.
16 ลิตร
ค.
18 ลิตร
ง.
20 ลิตร
8)
ขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 22 เมตร กว้าง 7 เมตร ลึก 2 เมตร ถ้าค่าจ้างขุดดินราคา ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดเท่าไร
ก.
2,860 บาท
ข.
3,080 บาท
ค.
3,180 บาท
ง.
3,240 บาท
9)
ขนมเทียนรูปร่างพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จำนวน 50 ห่อ จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
ก.
400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
1,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10)
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 10 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าไร
ก.
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
510 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
525 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
545 ลูกบาศก์เซนติเมตร