รหัสข้อสอบ : MAPA100310
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
1)
ผลลัพธ์ 58 + 21 มีค่ามากกว่า 95 – 41 อยู่เท่าไร
ก.
24
ข.
25
ค.
26
2)
76 เป็นผลบวกของข้อใด
ก.
35 + 41
ข.
28 + 50
ค.
42 + 35
3)
ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 50
ก.
(39 + 40) – 21
ข.
96 – (21 + 42)
ค.
(89 – 57) + 15
4)
ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
ก.
85 – (22 + 31)
ข.
(39 + 30) – 27
ค.
(96 – 75) + 11
5)
ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 42 อยู่ 25
ก.
(95 – 44) + 18
ข.
88 – (45 – 23)
ค.
(53 + 45) – 31
6)
(87 – 45) กับ (23 + 31) มีผลลัพธ์รวมกันเท่ากับข้อใด
ก.
96
ข.
95
ค.
94
7)
กำหนดให้ # = 25, H = 41, B = 33 ข้อใดถูกต้อง
ก.
(#+B)-12 > 50
ข.
96-(H+B) < 30
ค.
(H+#)-15 = 50
8)
58 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
ก.
(76 – 24) + 16
ข.
(26 + 73) – 41
ค.
96 – ( 45 – 12)
9)
จำนวนใดบวกด้วย 23 แล้วมีค่าเท่ากับ(78 – 42) + 11
ก.
26
ข.
25
ค.
24
10)
62 < 63 < 64 < ....... เติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
ก.
65
ข.
61
ค.
60
11)
ผลลัพธ์ 58 + 21 มีค่ามากกว่า 95 – 41 อยู่เท่าไร
ก.
24
ข.
25
ค.
26
12)
76 เป็นผลบวกของข้อใด
ก.
35 + 41
ข.
28 + 50
ค.
42 + 35
13)
ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 50
ก.
(39 + 40) – 21
ข.
96 – (21 + 42)
ค.
(89 – 57) + 15
14)
ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
ก.
85 – (22 + 31)
ข.
(39 + 30) – 27
ค.
(96 – 75) + 11
15)
ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 42 อยู่ 25
ก.
(95 – 44) + 18
ข.
88 – (45 – 23)
ค.
(53 + 45) – 31
16)
(87 – 45) กับ (23 + 31) มีผลลัพธ์รวมกันเท่ากับข้อใด
ก.
96
ข.
95
ค.
94
17)
กำหนดให้ # = 25, H = 41, B = 33 ข้อใดถูกต้อง
ก.
(#+B)-12 > 50
ข.
96-(H+B) < 30
ค.
(H+#)-15 = 50
18)
58 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
ก.
(76 – 24) + 16
ข.
(26 + 73) – 41
ค.
96 – ( 45 – 12)
19)
จำนวนใดบวกด้วย 23 แล้วมีค่าเท่ากับ(78 – 42) + 11
ก.
26
ข.
25
ค.
24
20)
62 < 63 < 64 < ....... เติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
ก.
65
ข.
61
ค.
60