รหัสข้อสอบ : MAPB402853
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 24 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่9
1)
จากรูป เส้นตรงคู่ใดขนานกัน
ก.
เส้นตรง CD กับ เส้นตรง EF
ข.
เส้นตรง AB กับ เส้นตรง CD
ค.
เส้นตรง AB กับ เส้นตรง EF
ง.
เส้นตรง CD กับ เส้นตรง GH
2)
มุม B เป็นมุมชนิดใด
ก.
มุมแหลม
ข.
มุมฉาก
ค.
มุมป้าน
ง.
มุมตรง
3)
จากรูป จุดใดเป็นจุดยอดมุม
ก.
จุด ก
ข.
จุด ม
ค.
จุด ย
ง.
จุด ข
4)
จากรูป หากรัศมียาว 2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีความยาวเท่าไร
ก.
1 เซนติเมตร
ข.
2 เซนติเมตร
ค.
3 เซนติเมตร
ง.
4 เซนติเมตร
5)
รูปสี่เหลี่ยมในข้อใด เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ก.
ข.
ค.
ง.
6)
จากรูป มีแกนสมมาตรกี่แกน
ก.
0 แกน
ข.
1 แกน
ค.
2 แกน
ง.
3 แกน
7)
จากรูป เป็นรูปสมมาตรหรือไม่ เพราะอะไร
ก.
เป็น เพราะเมื่อพับแล้วคลี่ออกจะมีรอยพับเดียว
ข.
เป็น เพราะเมื่อพับครึ่งรูปแล้วรูปทั้งสองข้างทับกันสนิท
ค.
ไม่เป็น เพราะเมื่อพับแล้วคลี่ออกจะมีรอยพับเดียว
ง.
ไม่เป็น เพราะเมื่อพับครึ่งรูปแล้วรูปทั้งสองข้างทับกันสนิท
8)
ชั้นใดมีจำนวนนักเรียนเท่ากันและมีจำนวนกี่คน
ก.
ชั้น ป.2 กับ ป.5 40 คน
ข.
ชั้น ป.1 กับ ป.4 45 คน
ค.
ชั้น ป.3 กับ ป.5 40 คน
ง.
ชั้น ป.2 กับ ป.6 30 คน
9)
เฉลี่ยแล้วนักเรียนแต่ละชั้นมีกี่คน
ก.
37 คน
ข.
38 คน
ค.
39 คน
ง.
40 คน
10)
นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก.
240 คน
ข.
235 คน
ค.
230 คน
ง.
225 คน
11)
จำนวนนักเรียนชั้น ป.2 กับ ป.3 รวมกัน มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนนักเรียนชั้น ป.5 กับ ป.6 รวมกันเท่าไร
ก.
มากกว่า 10 คน
ข.
มากกว่า 5 คน
ค.
น้อยกว่า 5 คน
ง.
น้อยกว่า 10 คน
12)
น้ำผลไม้ชนิดกล่องราคาโหลละ 96 บาท นำมาขายกล่องละ 9.50 บาท จะได้กำไรกี่บาท
ก.
18.00 บาท
ข.
18.50 บาท
ค.
19.00 บาท
ง.
19.50 บาท
13)
จากรูป เส้นตรงคู่ใดขนานกัน
ก.
เส้นตรง CD กับ เส้นตรง EF
ข.
เส้นตรง AB กับ เส้นตรง CD
ค.
เส้นตรง AB กับ เส้นตรง EF
ง.
เส้นตรง CD กับ เส้นตรง GH
14)
มุม B เป็นมุมชนิดใด
ก.
มุมแหลม
ข.
มุมฉาก
ค.
มุมป้าน
ง.
มุมตรง
15)
จากรูป จุดใดเป็นจุดยอดมุม
ก.
จุด ก
ข.
จุด ม
ค.
จุด ย
ง.
จุด ข
16)
จากรูป หากรัศมียาว 2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีความยาวเท่าไร
ก.
1 เซนติเมตร
ข.
2 เซนติเมตร
ค.
3 เซนติเมตร
ง.
4 เซนติเมตร
17)
รูปสี่เหลี่ยมในข้อใด เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ก.
ข.
ค.
ง.
18)
จากรูป มีแกนสมมาตรกี่แกน
ก.
0 แกน
ข.
1 แกน
ค.
2 แกน
ง.
3 แกน
19)
จากรูป เป็นรูปสมมาตรหรือไม่ เพราะอะไร
ก.
เป็น เพราะเมื่อพับแล้วคลี่ออกจะมีรอยพับเดียว
ข.
เป็น เพราะเมื่อพับครึ่งรูปแล้วรูปทั้งสองข้างทับกันสนิท
ค.
ไม่เป็น เพราะเมื่อพับแล้วคลี่ออกจะมีรอยพับเดียว
ง.
ไม่เป็น เพราะเมื่อพับครึ่งรูปแล้วรูปทั้งสองข้างทับกันสนิท
20)
ชั้นใดมีจำนวนนักเรียนเท่ากันและมีจำนวนกี่คน
ก.
ชั้น ป.2 กับ ป.5 40 คน
ข.
ชั้น ป.1 กับ ป.4 45 คน
ค.
ชั้น ป.3 กับ ป.5 40 คน
ง.
ชั้น ป.2 กับ ป.6 30 คน
21)
เฉลี่ยแล้วนักเรียนแต่ละชั้นมีกี่คน
ก.
37 คน
ข.
38 คน
ค.
39 คน
ง.
40 คน
22)
นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก.
240 คน
ข.
235 คน
ค.
230 คน
ง.
225 คน
23)
จำนวนนักเรียนชั้น ป.2 กับ ป.3 รวมกัน มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนนักเรียนชั้น ป.5 กับ ป.6 รวมกันเท่าไร
ก.
มากกว่า 10 คน
ข.
มากกว่า 5 คน
ค.
น้อยกว่า 5 คน
ง.
น้อยกว่า 10 คน
24)
น้ำผลไม้ชนิดกล่องราคาโหลละ 96 บาท นำมาขายกล่องละ 9.50 บาท จะได้กำไรกี่บาท
ก.
18.00 บาท
ข.
18.50 บาท
ค.
19.00 บาท
ง.
19.50 บาท