รหัสข้อสอบ : MAPB402851
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 22 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่8
1)
มุม A เป็นมุมชนิดใด
ก.
มุมฉาก
ข.
มุมป้าน
ค.
มุมแหลม
ง.
มุมตรง
2)
ข้อใดมี รังสี AB, รังสี AC เป็นแขนของมุม
ก.
ข.
ค.
ง.
3)
จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
รังสี ED กับ รังสี EF เป็นแขนของมุม DEF
ข.
จุด B กับจุด E เป็นจุดยอดมุม
ค.
รังสี BA กับ รังสี BC เป็นแขนของมุม ABC
ง.
รังสี AB กับ รังสี DE เป็นแขนของมุม ABC
4)
ส่วนของเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร
ก.
ส่วนของเส้นตรง กจ
ข.
ส่วนของเส้นตรง ขฉ
ค.
ส่วนของเส้นตรง ชค
ง.
ส่วนของเส้นตรง ฌง
5)
รูปใดมีแกนสมมาตรมากที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
6)
เดือนใดมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด จำนวนเท่าไร
ก.
สิงหาคม 275 คน
ข.
กันยายน 275 คน
ค.
พฤษภาคม 300 คน
ง.
มิถุนายน 200 คน
7)
เดือนสิงหาคมมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดกี่คน
ก.
275 คน
ข.
250 คน
ค.
225 คน
ง.
200 คน
8)
เดือนกันยายนมีนักเรียนเข้าห้องสมุดมากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนมิถุนายนกี่คน
ก.
มากกว่า 50 คน
ข.
มากกว่า 25 คน
ค.
น้อยกว่า 50 คน
ง.
น้อยกว่า 25 คน
9)
เดือนที่มีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุดมากกว่าเดือนที่มีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดน้อยที่สุดกี่คน
ก.
125 คน
ข.
150 คน
ค.
175 คน
ง.
200 คน
10)
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดรวมทั้งหมดกี่คน
ก.
600 คน
ข.
650 คน
ค.
700 คน
ง.
750 คน
11)
ช่างตัดเสื้อต้องติดกระดุมเสื้อ 160 ตัว ตัวละ 5 เม็ด ช่างตัดเสื้อควรเลือกซื้อกระดุมอย่างไร จึงจะพอดี
ก.
ซื้อกระดุมถุงละ 40 เม็ด 18 ถุง
ข.
ซื้อกระดุมถุงละ 60 เม็ด 13 ถุง
ค.
ซื้อกระดุมถุงละ 50 เม็ด 16 ถุง
ง.
ซื้อกระดุมถุงละ 70 เม็ด 12 ถุง
12)
มุม A เป็นมุมชนิดใด
ก.
มุมฉาก
ข.
มุมป้าน
ค.
มุมแหลม
ง.
มุมตรง
13)
ข้อใดมี รังสี AB, รังสี AC เป็นแขนของมุม
ก.
ข.
ค.
ง.
14)
จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
รังสี ED กับ รังสี EF เป็นแขนของมุม DEF
ข.
จุด B กับจุด E เป็นจุดยอดมุม
ค.
รังสี BA กับ รังสี BC เป็นแขนของมุม ABC
ง.
รังสี AB กับ รังสี DE เป็นแขนของมุม ABC
15)
ส่วนของเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร
ก.
ส่วนของเส้นตรง กจ
ข.
ส่วนของเส้นตรง ขฉ
ค.
ส่วนของเส้นตรง ชค
ง.
ส่วนของเส้นตรง ฌง
16)
รูปใดมีแกนสมมาตรมากที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
17)
เดือนใดมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด จำนวนเท่าไร
ก.
สิงหาคม 275 คน
ข.
กันยายน 275 คน
ค.
พฤษภาคม 300 คน
ง.
มิถุนายน 200 คน
18)
เดือนสิงหาคมมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดกี่คน
ก.
275 คน
ข.
250 คน
ค.
225 คน
ง.
200 คน
19)
เดือนกันยายนมีนักเรียนเข้าห้องสมุดมากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนมิถุนายนกี่คน
ก.
มากกว่า 50 คน
ข.
มากกว่า 25 คน
ค.
น้อยกว่า 50 คน
ง.
น้อยกว่า 25 คน
20)
เดือนที่มีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุดมากกว่าเดือนที่มีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดน้อยที่สุดกี่คน
ก.
125 คน
ข.
150 คน
ค.
175 คน
ง.
200 คน
21)
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดรวมทั้งหมดกี่คน
ก.
600 คน
ข.
650 คน
ค.
700 คน
ง.
750 คน
22)
ช่างตัดเสื้อต้องติดกระดุมเสื้อ 160 ตัว ตัวละ 5 เม็ด ช่างตัดเสื้อควรเลือกซื้อกระดุมอย่างไร จึงจะพอดี
ก.
ซื้อกระดุมถุงละ 40 เม็ด 18 ถุง
ข.
ซื้อกระดุมถุงละ 60 เม็ด 13 ถุง
ค.
ซื้อกระดุมถุงละ 50 เม็ด 16 ถุง
ง.
ซื้อกระดุมถุงละ 70 เม็ด 12 ถุง