รหัสข้อสอบ : THPA102723
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 17
1)
สุดาส่งเสียง............ในห้องเรียน ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
เอะอะ
ข.
เอาะอะ
ค.
เออะ
2)
ปิตินุ่ง..........สีดำไปโรงเรียน ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
โกงเกง
ข.
กางเกง
ค.
กุงเกง
3)
ครู..........ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
แนะทำ
ข.
แนะนำ
ค.
แนะกำ
4)
“ตำรวจระดมยิง และจู่โจมจับกุมผู้ก่อการร้าย” มีคำที่มี ม สะกดอยู่กี่คำ
ก.
3 คำ
ข.
2 คำ
ค.
1 คำ
5)
ข้อใดไม่มีสระ เอะ
ก.
ดาเคยไปจังหวัดเลย
ข.
แดงเตะฟุตบอล
ค.
ดำเห็นผี
6)
ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
ข้างล่าง
ข.
โขลงช้าง
ค.
ข้าวแกง
7)
ข้อใดไม่ได้ประสมสระตามคำว่า “โต๊ะเจ้า”
ก.
นกเขา
ข.
รถเต่า
ค.
ของเรา
8)
ข้อใดใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง
ก.
พบ ยีราฟ ประจพ
ข.
ภาพ สาป ลาภ
ค.
ธูป ทัพ บาป
9)
ข้อใดใช้ สระเอาะ ไม่ถูกต้อง
ก.
นทีชอบกินเงาะ
ข.
มานีกินข้าวเลาะเทาะ
ค.
สมศรีเคาะประตูก่อนเข้าห้อง
10)
ข้อใดไม่มี ย สะกด
ก.
ถ่ายเท
ข.
เตี่ยเสีย
ค.
ยายหาย
11)
ข้อใดใช้ตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
พุธ ดุจ สุข
ข.
เลข ยศ เศษ
ค.
บาท สด พืช
12)
วันอาทิต..... ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.
ย์
ข.
ทร์
ค.
ข์
13)
เธอ..........จะไปที่ไหน ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.
อย่า
ข.
อยาก
ค.
อย่าง
14)
“แก้วน้ำพลาสติก” มีกี่คำ กี่พยางค์
ก.
5 คำ 5 พยางค์
ข.
1 คำ 5 พยางค์
ค.
3 คำ 5 พยางค์
15)
ข้อใดเป็นอักษร อ นำ ย ทั้งหมด
ก.
อย่า อยู่ ย่า อยาก
ข.
อย่า ยาก อย่าง อยู่
ค.
อย่า อยู่ อย่าง อยาก
16)
สุดาส่งเสียง............ในห้องเรียน ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
เอะอะ
ข.
เอาะอะ
ค.
เออะ
17)
ปิตินุ่ง..........สีดำไปโรงเรียน ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
โกงเกง
ข.
กางเกง
ค.
กุงเกง
18)
ครู..........ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
แนะทำ
ข.
แนะนำ
ค.
แนะกำ
19)
“ตำรวจระดมยิง และจู่โจมจับกุมผู้ก่อการร้าย” มีคำที่มี ม สะกดอยู่กี่คำ
ก.
3 คำ
ข.
2 คำ
ค.
1 คำ
20)
ข้อใดไม่มีสระ เอะ
ก.
ดาเคยไปจังหวัดเลย
ข.
แดงเตะฟุตบอล
ค.
ดำเห็นผี
21)
ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
ข้างล่าง
ข.
โขลงช้าง
ค.
ข้าวแกง
22)
ข้อใดไม่ได้ประสมสระตามคำว่า “โต๊ะเจ้า”
ก.
นกเขา
ข.
รถเต่า
ค.
ของเรา
23)
ข้อใดใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง
ก.
พบ ยีราฟ ประจพ
ข.
ภาพ สาป ลาภ
ค.
ธูป ทัพ บาป
24)
ข้อใดใช้ สระเอาะ ไม่ถูกต้อง
ก.
นทีชอบกินเงาะ
ข.
มานีกินข้าวเลาะเทาะ
ค.
สมศรีเคาะประตูก่อนเข้าห้อง
25)
ข้อใดไม่มี ย สะกด
ก.
ถ่ายเท
ข.
เตี่ยเสีย
ค.
ยายหาย
26)
ข้อใดใช้ตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
พุธ ดุจ สุข
ข.
เลข ยศ เศษ
ค.
บาท สด พืช
27)
วันอาทิต..... ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.
ย์
ข.
ทร์
ค.
ข์
28)
เธอ..........จะไปที่ไหน ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.
อย่า
ข.
อยาก
ค.
อย่าง
29)
“แก้วน้ำพลาสติก” มีกี่คำ กี่พยางค์
ก.
5 คำ 5 พยางค์
ข.
1 คำ 5 พยางค์
ค.
3 คำ 5 พยางค์
30)
ข้อใดเป็นอักษร อ นำ ย ทั้งหมด
ก.
อย่า อยู่ ย่า อยาก
ข.
อย่า ยาก อย่าง อยู่
ค.
อย่า อยู่ อย่าง อยาก