รหัสข้อสอบ : THPA300265
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 20
1)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
ซ่าหริ่ม
ข.
อุธยาน
ค.
กิจกรรม
ง.
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
2)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
บำเพ็ญ
ข.
กะทิ
ค.
รำลึก
ง.
ถาคภูมิ
3)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
งอดงาม
ข.
โบราณ
ค.
สติปันญา
ง.
คุนภาพ
4)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
สารพัด
ข.
ศิลบะ
ค.
อนุญาติ
ง.
อารมย์
5)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้าทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หมู
ข.
หมา
ค.
หนู
ง.
แมว
6)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลายแต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หนู
ข.
ยุง
ค.
ปลวก
ง.
แมลงสาบ
7)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี "อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา” หมายถึงรสอะไร
ก.
รสเค็ม
ข.
รสขม
ค.
รสหวาน
ง.
รสเปรี้ยว
8)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา” หมายถึงอะไร
ก.
ข้าว
ข.
ก๋วยเตี๋ยว
ค.
ขนม
ง.
บะหมี่
9)
ข้อใดไม่ใช่ คำราชาศัพท์
ก.
พระทัย
ข.
พระเนตร
ค.
พระภิกษุ
ง.
พระพักตร์
10)
คำสุภาพควรใช้กับบุคคลใด
ก.
พี่
ข.
เพื่อน
ค.
พระสงฆ์
ง.
ถูกทุกข้อ
11)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
ซ่าหริ่ม
ข.
อุธยาน
ค.
กิจกรรม
ง.
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
12)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
บำเพ็ญ
ข.
กะทิ
ค.
รำลึก
ง.
ถาคภูมิ
13)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
งอดงาม
ข.
โบราณ
ค.
สติปันญา
ง.
คุนภาพ
14)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
สารพัด
ข.
ศิลบะ
ค.
อนุญาติ
ง.
อารมย์
15)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้าทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หมู
ข.
หมา
ค.
หนู
ง.
แมว
16)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลายแต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หนู
ข.
ยุง
ค.
ปลวก
ง.
แมลงสาบ
17)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี "อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา” หมายถึงรสอะไร
ก.
รสเค็ม
ข.
รสขม
ค.
รสหวาน
ง.
รสเปรี้ยว
18)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5-8 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา” หมายถึงอะไร
ก.
ข้าว
ข.
ก๋วยเตี๋ยว
ค.
ขนม
ง.
บะหมี่
19)
ข้อใดไม่ใช่ คำราชาศัพท์
ก.
พระทัย
ข.
พระเนตร
ค.
พระภิกษุ
ง.
พระพักตร์
20)
คำสุภาพควรใช้กับบุคคลใด
ก.
พี่
ข.
เพื่อน
ค.
พระสงฆ์
ง.
ถูกทุกข้อ