รหัสข้อสอบ : SCMB400236
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 3
1)
ชั้นหินใดต่อไปนี้ที่มีความสามารถในการกักเก็บแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบได้ ?
ก.
หินทราย
ข.
หินตะกอน
ค.
หินดินดาน
ง.
ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
2)
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดที่ควรตั้งอยู่ใกล้กับโรงแยกแก๊สธรรมชาติ ?
ก.
อุตสาหรรมผลิตปุ๋ยเคมี
ข.
อุตสาหกรรมผลิตน้ำอัดลม
ค.
อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก
ง.
ถูกทุกข้อ
3)
ในกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ เพราะเหตุใดจึงต้องแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกก่อน ?
ก.
ป้องกันการอุดตันของท่อ
ข.
เพื่อแยกคาร์บอนไดออกไซด์ ไปทำน้ำแข็งแห้ง
ค.
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีจุดเดือดต่ำกว่าไฮโดรคาร์บอนอื่น
ง.
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำกลายเป็นกรด ทำให้อุปกรณ์สึกกร่อน
4)
สารจากธรรมชาติใดจัดเป็นโคพอลิเมอร์ ?
ก.
โปรตีน
ข.
เซลลูโลส
ค.
ไกลโคเจน
ง.
ยางธรรมชาติ
5)
เส้นใยชนิดใดมีความทนทานต่อเชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี ซักง่าย แห้งเร็ว ?
ก.
ฝ้าย
ข.
ไหม
ค.
ลินิน
ง.
ไนลอน
6)
ข้อใดเป็นมอนอเมอร์ของสารพอลิเมอร์ที่มีชื่อว่าพอลิเอทิลีน ?
ก.
มีเทน
ข.
เอทิลีน
ค.
เอทิล
ง.
มอนอเอทิลีน
7)
มอนอเมอร์ของเซลลูโลสคืออะไร ?
ก.
แป้ง
ข.
กลูโคส
ค.
มอลโตส
ง.
ไกลโคเจน
8)
ข้อใดที่ควรผลิตขึ้นจากเทอร์มอพลาสติก ?
ก.
ท่อน้ำ ปลั๊กไฟ โทรศัพท์
ข.
ถังน้ำ เครื่องเล่นเด็ก ผ้าปูโต๊ะ
ค.
อ่างน้ำ พรมน้ำมัน กรอบแว่นตา
ง.
ขวดน้ำ ด้ามกระทะ กระเบื้องยาง
9)
พอลิเมอร์ชนิดใดที่เกิดจากการรวมตัวแบบต่อเติมของมอนอเมอร์ ?
ก.
เซลลูโลส
ข.
โปรตีน
ค.
ไนลอน
ง.
พอลิเอทิลีน
10)
พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดที่มีความแข็งมากแต่ ไม่ยืดหยุ่น เมื่อได้รับความร้อนสูงจะแตก ?
ก.
โครงสร้างแบบกิ่ง
ข.
โครงสร้างแบบเส้น
ค.
โครงสร้างแบบร่างแห
ง.
โครงสร้างแบบกิ่งและแบบร่างแห
11)
ชั้นหินใดต่อไปนี้ที่มีความสามารถในการกักเก็บแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบได้ ?
ก.
หินทราย
ข.
หินตะกอน
ค.
หินดินดาน
ง.
ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
12)
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดที่ควรตั้งอยู่ใกล้กับโรงแยกแก๊สธรรมชาติ ?
ก.
อุตสาหรรมผลิตปุ๋ยเคมี
ข.
อุตสาหกรรมผลิตน้ำอัดลม
ค.
อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก
ง.
ถูกทุกข้อ
13)
ในกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ เพราะเหตุใดจึงต้องแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกก่อน ?
ก.
ป้องกันการอุดตันของท่อ
ข.
เพื่อแยกคาร์บอนไดออกไซด์ ไปทำน้ำแข็งแห้ง
ค.
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีจุดเดือดต่ำกว่าไฮโดรคาร์บอนอื่น
ง.
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำกลายเป็นกรด ทำให้อุปกรณ์สึกกร่อน
14)
สารจากธรรมชาติใดจัดเป็นโคพอลิเมอร์ ?
ก.
โปรตีน
ข.
เซลลูโลส
ค.
ไกลโคเจน
ง.
ยางธรรมชาติ
15)
เส้นใยชนิดใดมีความทนทานต่อเชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี ซักง่าย แห้งเร็ว ?
ก.
ฝ้าย
ข.
ไหม
ค.
ลินิน
ง.
ไนลอน
16)
ข้อใดเป็นมอนอเมอร์ของสารพอลิเมอร์ที่มีชื่อว่าพอลิเอทิลีน ?
ก.
มีเทน
ข.
เอทิลีน
ค.
เอทิล
ง.
มอนอเอทิลีน
17)
มอนอเมอร์ของเซลลูโลสคืออะไร ?
ก.
แป้ง
ข.
กลูโคส
ค.
มอลโตส
ง.
ไกลโคเจน
18)
ข้อใดที่ควรผลิตขึ้นจากเทอร์มอพลาสติก ?
ก.
ท่อน้ำ ปลั๊กไฟ โทรศัพท์
ข.
ถังน้ำ เครื่องเล่นเด็ก ผ้าปูโต๊ะ
ค.
อ่างน้ำ พรมน้ำมัน กรอบแว่นตา
ง.
ขวดน้ำ ด้ามกระทะ กระเบื้องยาง
19)
พอลิเมอร์ชนิดใดที่เกิดจากการรวมตัวแบบต่อเติมของมอนอเมอร์ ?
ก.
เซลลูโลส
ข.
โปรตีน
ค.
ไนลอน
ง.
พอลิเอทิลีน
20)
พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดที่มีความแข็งมากแต่ ไม่ยืดหยุ่น เมื่อได้รับความร้อนสูงจะแตก ?
ก.
โครงสร้างแบบกิ่ง
ข.
โครงสร้างแบบเส้น
ค.
โครงสร้างแบบร่างแห
ง.
โครงสร้างแบบกิ่งและแบบร่างแห