รหัสข้อสอบ : THPB000235
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาไทย ป.4 -ป.6 คำศัพท์ ชุดที่3
1)
พระภิกษุ "ป่วย" ใช้คำให้ถูกต้องว่าอย่างไร
ก.
อาพาธ
ข.
ประชวร
ค.
เป็นไข้
ง.
จับไข้
2)
ตัวเลือกใดเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียก "ผักตบชวา"
ก.
ผักทอดยอด
ข.
ผักริมน้ำ
ค.
ผักแพ
ง.
ผักสามหาว
3)
"สุกร" เป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกสัตว์ชนิดใด
ก.
สุนัข
ข.
หมู
ค.
แกะ
ง.
ไก่
4)
"การนั่ง" ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ประทับ
ข.
เสด็จ
ค.
ทรงงาน
ง.
ประชวร
5)
"สวมเสื้อ" ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ฉลองพระองค์
ข.
ทองกร
ค.
นิวัต
ง.
ประพาส
6)
พระสงฆ์ออก (รับของใส่บาตร) ในตอนเช้าทุกวัน ใช้คำศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ฉัน
ข.
ทำวัตร
ค.
บิณฑบาต
ง.
จำพรรษา
7)
หลวงลุงที่วัดข้างบ้าน (ตาย) เมื่อวานนี้ ใช้คำศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
มรณภาพ
ข.
ฉัน
ค.
จำพรรษา
ง.
ทำวัตร
8)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว......หนังสือเรื่อง “ทองแดง” ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
เสด็จฯ
ข.
ผนวช
ค.
ทรงพระราชนิพนธ์
ง.
ทรงกระทำยุทธหัตถี
9)
วันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวัน........ของรัชกาลที่ 5 ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ผนวช
ข.
ทรงพระราชสมภพ
ค.
ทรงยุทธหัตถี
ง.
สวรรคต
10)
"ขี้ควาย" ใช้คำสุภาพที่ถูกต้องว่าอย่างไร
ก.
กิน
ข.
มูล
ค.
ถ่าย
ง.
ดื่ม
11)
พระภิกษุ "ป่วย" ใช้คำให้ถูกต้องว่าอย่างไร
ก.
อาพาธ
ข.
ประชวร
ค.
เป็นไข้
ง.
จับไข้
12)
ตัวเลือกใดเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียก "ผักตบชวา"
ก.
ผักทอดยอด
ข.
ผักริมน้ำ
ค.
ผักแพ
ง.
ผักสามหาว
13)
"สุกร" เป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกสัตว์ชนิดใด
ก.
สุนัข
ข.
หมู
ค.
แกะ
ง.
ไก่
14)
"การนั่ง" ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ประทับ
ข.
เสด็จ
ค.
ทรงงาน
ง.
ประชวร
15)
"สวมเสื้อ" ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ฉลองพระองค์
ข.
ทองกร
ค.
นิวัต
ง.
ประพาส
16)
พระสงฆ์ออก (รับของใส่บาตร) ในตอนเช้าทุกวัน ใช้คำศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ฉัน
ข.
ทำวัตร
ค.
บิณฑบาต
ง.
จำพรรษา
17)
หลวงลุงที่วัดข้างบ้าน (ตาย) เมื่อวานนี้ ใช้คำศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
มรณภาพ
ข.
ฉัน
ค.
จำพรรษา
ง.
ทำวัตร
18)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว......หนังสือเรื่อง “ทองแดง” ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
เสด็จฯ
ข.
ผนวช
ค.
ทรงพระราชนิพนธ์
ง.
ทรงกระทำยุทธหัตถี
19)
วันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวัน........ของรัชกาลที่ 5 ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.
ผนวช
ข.
ทรงพระราชสมภพ
ค.
ทรงยุทธหัตถี
ง.
สวรรคต
20)
"ขี้ควาย" ใช้คำสุภาพที่ถูกต้องว่าอย่างไร
ก.
กิน
ข.
มูล
ค.
ถ่าย
ง.
ดื่ม