รหัสข้อสอบ : SOPB602167
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
1)
ข้อใดไม่ช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต
ก.
ใช้วัตถุดิบอย่างประหยัด
ข.
ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
ค.
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ง.
จ้างแรงงานแทนการใช้เครื่องจักร
2)
ถ้านักเรียนขายข้าวสารเป็นถุงๆ ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใดมาช่วย
ก.
รถไถนา
ข.
เครื่องแพ็คถุง
ค.
เครื่องสีข้าว
ง.
เครื่องเกี่ยวข้าว
3)
ถ้าเราเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย ที่ดินหมายถึงข้อใด
ก.
บ่อเลี้ยงปลา
ข.
ตลาดที่ซื้อขายปลา
ค.
บริเวณรอบๆ บ่อปลา
ง.
บ้านของเจ้าของบ่อปลา
4)
ข้อใดเป็นเทคนิคในการโฆษณาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
ก.
ใช้ภาษาโฆษณากระตุ้นความรู้สึกผู้ซื้อ
ข.
โฆษณาเกินความเป็นจริง
ค.
มีภาพการทดลองใช้สินค้าให้ดู
ง.
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย
5)
ข้อใดจัดเป็นทุนตามความหมายของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
ก.
วัตถุดิบ
ข.
กำลังกาย
ค.
การวางแผน
ง.
การจำหน่าย
6)
การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจใด
ก.
หน่วยครัวเรือน
ข.
หน่วยธุรกิจ
ค.
หน่วยรัฐบาล
ง.
หน่วยพลเรือน
7)
ข้อใดเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
ก.
รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ข.
ประชาชนไม่มีสิทธิในการผลิตหรือบริโภค
ค.
รัฐเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ง.
ราคาสินค้าเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
8)
ข้อใดเป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก.
มีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการ
ข.
ใช้กลไกราคาเป็นตัวแข่งขันสินค้า
ค.
ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่
ง.
มีกำไรเป็นแรงจูงใจในการผลิตสินค้า
9)
ข้อใดจัดเป็นตลาดกิจกรรม
ก.
ตลาดสด
ข.
อินเทอร์เน็ต
ค.
ตลาดเงิน
ง.
ตลาดขายส่ง
10)
ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ก.
แบบทุนนิยม
ข.
แบบบังคับ
ค.
แบบผสม
ง.
แบบตลาด
11)
ข้อใดคือผลเสียของระบบสินเชื่อ
ก.
ช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค
ข.
ทำให้หน่วยธุรกิจเกิดความคล่องตัว
ค.
สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูงมากได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสดทั้งหมด
ง.
ทำให้หน่วยครัวเรือนมีภาวะหนี้สิน
12)
ผลตอบแทนที่หน่วยเศรษฐกิจต้องให้แก่สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ คือข้อใด
ก.
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ข.
ดอกเบี้ยเงินยืม
ค.
กำไรจากการลงทุน
ง.
ค่าเช่า
13)
สิ่งใดที่ผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการค้ำประกันเงินกู้ได้
ก.
โฉนดบ้าน
ข.
โฉนดที่ดิน
ค.
สร้อยคอ
ง.
บัญชีเงินฝาก
14)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารประเภทใด
ก.
ธนาคารพาณิชย์
ข.
ธนาคารกลาง
ค.
ธนาคารเฉพาะกิจ
ง.
ธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษ
15)
ธนาคารใดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการให้สินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
ก.
ธนาคารกลาง
ข.
ธนาคารออมสิน
ค.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ง.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16)
ข้อใดไม่ช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต
ก.
ใช้วัตถุดิบอย่างประหยัด
ข.
ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
ค.
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ง.
จ้างแรงงานแทนการใช้เครื่องจักร
17)
ถ้านักเรียนขายข้าวสารเป็นถุงๆ ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใดมาช่วย
ก.
รถไถนา
ข.
เครื่องแพ็คถุง
ค.
เครื่องสีข้าว
ง.
เครื่องเกี่ยวข้าว
18)
ถ้าเราเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย ที่ดินหมายถึงข้อใด
ก.
บ่อเลี้ยงปลา
ข.
ตลาดที่ซื้อขายปลา
ค.
บริเวณรอบๆ บ่อปลา
ง.
บ้านของเจ้าของบ่อปลา
19)
ข้อใดเป็นเทคนิคในการโฆษณาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
ก.
ใช้ภาษาโฆษณากระตุ้นความรู้สึกผู้ซื้อ
ข.
โฆษณาเกินความเป็นจริง
ค.
มีภาพการทดลองใช้สินค้าให้ดู
ง.
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย
20)
ข้อใดจัดเป็นทุนตามความหมายของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
ก.
วัตถุดิบ
ข.
กำลังกาย
ค.
การวางแผน
ง.
การจำหน่าย
21)
การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจใด
ก.
หน่วยครัวเรือน
ข.
หน่วยธุรกิจ
ค.
หน่วยรัฐบาล
ง.
หน่วยพลเรือน
22)
ข้อใดเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
ก.
รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ข.
ประชาชนไม่มีสิทธิในการผลิตหรือบริโภค
ค.
รัฐเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ง.
ราคาสินค้าเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
23)
ข้อใดเป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก.
มีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการ
ข.
ใช้กลไกราคาเป็นตัวแข่งขันสินค้า
ค.
ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่
ง.
มีกำไรเป็นแรงจูงใจในการผลิตสินค้า
24)
ข้อใดจัดเป็นตลาดกิจกรรม
ก.
ตลาดสด
ข.
อินเทอร์เน็ต
ค.
ตลาดเงิน
ง.
ตลาดขายส่ง
25)
ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ก.
แบบทุนนิยม
ข.
แบบบังคับ
ค.
แบบผสม
ง.
แบบตลาด
26)
ข้อใดคือผลเสียของระบบสินเชื่อ
ก.
ช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค
ข.
ทำให้หน่วยธุรกิจเกิดความคล่องตัว
ค.
สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูงมากได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสดทั้งหมด
ง.
ทำให้หน่วยครัวเรือนมีภาวะหนี้สิน
27)
ผลตอบแทนที่หน่วยเศรษฐกิจต้องให้แก่สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ คือข้อใด
ก.
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ข.
ดอกเบี้ยเงินยืม
ค.
กำไรจากการลงทุน
ง.
ค่าเช่า
28)
สิ่งใดที่ผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการค้ำประกันเงินกู้ได้
ก.
โฉนดบ้าน
ข.
โฉนดที่ดิน
ค.
สร้อยคอ
ง.
บัญชีเงินฝาก
29)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารประเภทใด
ก.
ธนาคารพาณิชย์
ข.
ธนาคารกลาง
ค.
ธนาคารเฉพาะกิจ
ง.
ธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษ
30)
ธนาคารใดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการให้สินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
ก.
ธนาคารกลาง
ข.
ธนาคารออมสิน
ค.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ง.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร