รหัสข้อสอบ : SOPB600216
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคม ป.6 ชุดที่4
1)
เพราะเหตุใด พื้นที่ทางภาคเหนือจึงปลูกพืชแบบขั้นบันได
ก.
เป็นเขตที่ราบสูง
ข.
รักษาหน้าดิน
ค.
พื้นที่มีความแห้งแล้ง
ง.
ประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก
2)
ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย
ก.
การไหว้
ข.
การใช้ตะเกียบ
ค.
การกินหมาก
ง.
การสร้างบ้านเดี่ยว
3)
ใครไม่รักษาวัฒนธรรมไทย
ก.
อ้นพูดภาษาไทยชัดเจน
ข.
นิ้งชอบรับประทานขนมเค้ก
ค.
หนุ่ยทายปริศนาคำทายกับเพื่อน
ง.
ก้องซื้อเสื้อที่ทอด้วยผ้าฝ้าย
4)
ข้อใดสัมพันธ์กัน
ก.
ภาคอีสาน – รำมโนราห์
ข.
ภาคใต้ – การร้องเพลงฉ่อย
ค.
ภาคเหนือ – การกินขันโตก
ง.
ภาคกลาง – การไหลเรือไฟ
5)
ในอดีตข้อใดไม่ใช่การละเล่นของเด็กไทย
ก.
ลิงชิงหลัก
ข.
วิ่งเปี้ยว
ค.
ปริศนาคำทาย
ง.
เกมออนไลน์
6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้อใดไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของศาสนา
ก.
โบสถ์
ข.
เจดีย์
ค.
ศาลพระภูมิ
ง.
จิตกรรมฝาผนัง
7)
ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน
ก.
หม้อน้ำดินเผา
ข.
การใช้รถสามล้อเครื่อง
ค.
เครื่องดื่มที่ทำจากสมุนไพร
ง.
ยาสระผมดอกอัญชัน
8)
การสร้างเรือนในภาคใต้ไม่นิยมฝังเสาเรือนลงดินเพราะเหตุใด
ก.
ดูไม่สวยงาม
ข.
เคลื่อนย้ายลำบาก
ค.
ความเชื่อทางศาสนา
ง.
เพื่อไม่ให้เสาผุเร็ว
9)
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง
ก.
ผ้าบาติก
ข.
โอ่งมังกร
ค.
ก่องข้าว
ง.
ผ้ามัดหมี่
10)
ข้อใดไม่ใช่แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ก.
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ข.
ปฏิบัติตามแบบแผนที่ดีงาม
ค.
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ง.
รับวัฒนธรรมต่างชาติมาปฏิบัติ
11)
สภาพการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีเป็นอย่างไร
ก.
สงบเรียบร้อย
ข.
วุ่นวายไม่มั่นคง
ค.
ติดต่อกับชาวต่างชาติ
ง.
ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข
12)
ปัญหาสำคัญที่สุดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินคือข้อใด
ก.
เศรษฐกิจทรุดโทรม
ข.
ขาดแพทย์ที่มีความรู้
ค.
ขาดผู้คนและกำลังทหาร
ง.
มีการทำสงครามกับต่างชาติ
13)
เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 1 จึงทรงเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ก.
เป็นเมืองที่มีแม่น้ำผ่านกลางเมือง
ข.
เป็นเมืองที่ขยายไปได้กว้างขวาง
ค.
เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญสมัยธนบุรี
ง.
เป็นเมืองที่มีป้อมปราการป้องกันข้าศึกได้ดี
14)
การเลิกทาสสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้วิธีใด
ก.
แล้วแต่ทาสจะขอแยกตัวเป็นอิสระ
ข.
แล้วแต่นายที่ดูแลทาสจะปลดปล่อย
ค.
ปลดปล่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ง.
ประกาศเป็นคำสั่งพระมหากษัตริย์ให้ยกเลิกทาสทั้งหมด
15)
เศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ 7 ตกต่ำเพราะเหตุใด
ก.
หมดเงินลงทุน
ข.
สินค้าขายไม่ได้
ค.
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนมาก
ง.
ผลจากการทำสงครามโลกครั้งที่ 1
16)
ถ้าเพื่อนต้องการศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 นักเรียนจะแนะนำภาพใด
ก.
ภาพวาดของขรัวอินโข่ง
ข.
ภาพเขียนที่ฝาผนังพระปฐมเจดีย์
ค.
ภาพวาดฝาผนังพระที่นั่งอนันตสมาคม
ง.
ภาพวาดของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
17)
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งใดมากที่สุด
ก.
จีน
ข.
อินเดีย
ค.
ตะวันตก
ง.
อียิปต์
18)
การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญมีประโยชน์อย่างไร
ก.
ได้ความรู้เพิ่มเติม
ข.
ได้ทราบประวัติของบุคคล
ค.
ได้รับความเพลิดเพลิน
ง.
ได้นำไปเป็นแบบอย่างในชีวิต
19)
รัชกาลที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาทางด้านใด
ก.
วรรณกรรม
ข.
จิตรกรรม
ค.
การทหาร
ง.
การฑูต
20)
บุคคลสำคัญที่ควรได้รับการยกย่อง ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.
มีฐานะร่ำรวย
ข.
มีตำแหน่งทางการเมือง
ค.
มีความเสียสละ
ง.
มีความสามัคคี
21)
เพราะเหตุใด พื้นที่ทางภาคเหนือจึงปลูกพืชแบบขั้นบันได
ก.
เป็นเขตที่ราบสูง
ข.
รักษาหน้าดิน
ค.
พื้นที่มีความแห้งแล้ง
ง.
ประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก
22)
ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย
ก.
การไหว้
ข.
การใช้ตะเกียบ
ค.
การกินหมาก
ง.
การสร้างบ้านเดี่ยว
23)
ใครไม่รักษาวัฒนธรรมไทย
ก.
อ้นพูดภาษาไทยชัดเจน
ข.
นิ้งชอบรับประทานขนมเค้ก
ค.
หนุ่ยทายปริศนาคำทายกับเพื่อน
ง.
ก้องซื้อเสื้อที่ทอด้วยผ้าฝ้าย
24)
ข้อใดสัมพันธ์กัน
ก.
ภาคอีสาน – รำมโนราห์
ข.
ภาคใต้ – การร้องเพลงฉ่อย
ค.
ภาคเหนือ – การกินขันโตก
ง.
ภาคกลาง – การไหลเรือไฟ
25)
ในอดีตข้อใดไม่ใช่การละเล่นของเด็กไทย
ก.
ลิงชิงหลัก
ข.
วิ่งเปี้ยว
ค.
ปริศนาคำทาย
ง.
เกมออนไลน์
26)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้อใดไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของศาสนา
ก.
โบสถ์
ข.
เจดีย์
ค.
ศาลพระภูมิ
ง.
จิตกรรมฝาผนัง
27)
ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน
ก.
หม้อน้ำดินเผา
ข.
การใช้รถสามล้อเครื่อง
ค.
เครื่องดื่มที่ทำจากสมุนไพร
ง.
ยาสระผมดอกอัญชัน
28)
การสร้างเรือนในภาคใต้ไม่นิยมฝังเสาเรือนลงดินเพราะเหตุใด
ก.
ดูไม่สวยงาม
ข.
เคลื่อนย้ายลำบาก
ค.
ความเชื่อทางศาสนา
ง.
เพื่อไม่ให้เสาผุเร็ว
29)
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง
ก.
ผ้าบาติก
ข.
โอ่งมังกร
ค.
ก่องข้าว
ง.
ผ้ามัดหมี่
30)
ข้อใดไม่ใช่แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ก.
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ข.
ปฏิบัติตามแบบแผนที่ดีงาม
ค.
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ง.
รับวัฒนธรรมต่างชาติมาปฏิบัติ
31)
สภาพการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีเป็นอย่างไร
ก.
สงบเรียบร้อย
ข.
วุ่นวายไม่มั่นคง
ค.
ติดต่อกับชาวต่างชาติ
ง.
ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข
32)
ปัญหาสำคัญที่สุดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินคือข้อใด
ก.
เศรษฐกิจทรุดโทรม
ข.
ขาดแพทย์ที่มีความรู้
ค.
ขาดผู้คนและกำลังทหาร
ง.
มีการทำสงครามกับต่างชาติ
33)
เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 1 จึงทรงเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ก.
เป็นเมืองที่มีแม่น้ำผ่านกลางเมือง
ข.
เป็นเมืองที่ขยายไปได้กว้างขวาง
ค.
เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญสมัยธนบุรี
ง.
เป็นเมืองที่มีป้อมปราการป้องกันข้าศึกได้ดี
34)
การเลิกทาสสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้วิธีใด
ก.
แล้วแต่ทาสจะขอแยกตัวเป็นอิสระ
ข.
แล้วแต่นายที่ดูแลทาสจะปลดปล่อย
ค.
ปลดปล่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ง.
ประกาศเป็นคำสั่งพระมหากษัตริย์ให้ยกเลิกทาสทั้งหมด
35)
เศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ 7 ตกต่ำเพราะเหตุใด
ก.
หมดเงินลงทุน
ข.
สินค้าขายไม่ได้
ค.
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนมาก
ง.
ผลจากการทำสงครามโลกครั้งที่ 1
36)
ถ้าเพื่อนต้องการศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 นักเรียนจะแนะนำภาพใด
ก.
ภาพวาดของขรัวอินโข่ง
ข.
ภาพเขียนที่ฝาผนังพระปฐมเจดีย์
ค.
ภาพวาดฝาผนังพระที่นั่งอนันตสมาคม
ง.
ภาพวาดของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
37)
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งใดมากที่สุด
ก.
จีน
ข.
อินเดีย
ค.
ตะวันตก
ง.
อียิปต์
38)
การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญมีประโยชน์อย่างไร
ก.
ได้ความรู้เพิ่มเติม
ข.
ได้ทราบประวัติของบุคคล
ค.
ได้รับความเพลิดเพลิน
ง.
ได้นำไปเป็นแบบอย่างในชีวิต
39)
รัชกาลที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาทางด้านใด
ก.
วรรณกรรม
ข.
จิตรกรรม
ค.
การทหาร
ง.
การฑูต
40)
บุคคลสำคัญที่ควรได้รับการยกย่อง ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.
มีฐานะร่ำรวย
ข.
มีตำแหน่งทางการเมือง
ค.
มีความเสียสละ
ง.
มีความสามัคคี