รหัสข้อสอบ : THPA102033
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 4 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป. 1 การฟัง
1)
ใครเป็นผู้ฟังที่ดี
ก.
ต่ายนั่งฟังเเล้วจดบันทึกไปด้วย
ข.
จุ๋มนั่งคุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ
2)
การเป็นผู้ฟังที่ดีต้องทำอย่างไร
ก.
นั่งฟังอย่างสุภาพ
ข.
นั่งคุยกันเสียงดังกับเพื่อน
3)
ใครเป็นผู้ฟังที่ดี
ก.
ต่ายนั่งฟังเเล้วจดบันทึกไปด้วย
ข.
จุ๋มนั่งคุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ
4)
การเป็นผู้ฟังที่ดีต้องทำอย่างไร
ก.
นั่งฟังอย่างสุภาพ
ข.
นั่งคุยกันเสียงดังกับเพื่อน