รหัสข้อสอบ : SOPB501945
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์น่ารู้
1)
ข้อใดศึกษาเรื่องหินและแร่ธาตุ
ก.
ภูมิปฐพี
ข.
ภูมิธรณี
ค.
ภูมิประเทศ
ง.
ภูมิอุทก
2)
จังหวัดในข้อใดตั้งอยู่ทางภาคเหนือ
ก.
พังงา กระบี่ สตูล
ข.
เลย ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ค.
เชียงใหม่ ลำพูน แพร่
ง.
สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม
3)
การศึกษามิติสัมพันธ์เชิงทำเลที่ตั้งไม่ได้รวมถึงข้อใด
ก.
ที่ตั้ง
ข.
ขนาด
ค.
อาณาเขต
ง.
จำนวนประชากร
4)
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด
ก.
ฤดูกาล
ข.
น้ำขึ้น น้ำลง
ค.
ข้างขึ้น ข้างแรม
ง.
จันทรุปราคา สุริยุปราคา
5)
ภาคใดของประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคกลาง
ค.
ภาคใต้
ง.
ภาคอีสาน
6)
ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่คนมักตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น
ก.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ข.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง
ค.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและชายฝั่งทะเล
ง.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบสูง
7)
ภูมิอากาศไม่มีอิทธิพลต่อสิ่งใดของคน
ก.
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ข.
สติปัญญาและความสามารถ
ค.
สุขภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
ง.
สภาพการแต่งกาย
8)
สีน้ำเงินในแผนที่ หมายถึงสิ่งใด
ก.
ป่าไม้
ข.
ทะเล
ค.
ภูเขาสูง
ง.
ที่ราบสูง
9)
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่
ก.
ชื่อแผนที่
ข.
มาตราส่วน
ค.
ที่ตั้งของแผนที่
ง.
สัญลักษณ์ในแผนที่
10)
ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ก.
นาฬิกา
ข.
ลูกโลก
ค.
เข็มทิศ
ง.
ภาพถ่ายทางอากาศ
11)
ข้อใดศึกษาเรื่องหินและแร่ธาตุ
ก.
ภูมิปฐพี
ข.
ภูมิธรณี
ค.
ภูมิประเทศ
ง.
ภูมิอุทก
12)
จังหวัดในข้อใดตั้งอยู่ทางภาคเหนือ
ก.
พังงา กระบี่ สตูล
ข.
เลย ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ค.
เชียงใหม่ ลำพูน แพร่
ง.
สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม
13)
การศึกษามิติสัมพันธ์เชิงทำเลที่ตั้งไม่ได้รวมถึงข้อใด
ก.
ที่ตั้ง
ข.
ขนาด
ค.
อาณาเขต
ง.
จำนวนประชากร
14)
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด
ก.
ฤดูกาล
ข.
น้ำขึ้น น้ำลง
ค.
ข้างขึ้น ข้างแรม
ง.
จันทรุปราคา สุริยุปราคา
15)
ภาคใดของประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคกลาง
ค.
ภาคใต้
ง.
ภาคอีสาน
16)
ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่คนมักตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น
ก.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ข.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง
ค.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและชายฝั่งทะเล
ง.
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบสูง
17)
ภูมิอากาศไม่มีอิทธิพลต่อสิ่งใดของคน
ก.
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ข.
สติปัญญาและความสามารถ
ค.
สุขภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
ง.
สภาพการแต่งกาย
18)
สีน้ำเงินในแผนที่ หมายถึงสิ่งใด
ก.
ป่าไม้
ข.
ทะเล
ค.
ภูเขาสูง
ง.
ที่ราบสูง
19)
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่
ก.
ชื่อแผนที่
ข.
มาตราส่วน
ค.
ที่ตั้งของแผนที่
ง.
สัญลักษณ์ในแผนที่
20)
ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ก.
นาฬิกา
ข.
ลูกโลก
ค.
เข็มทิศ
ง.
ภาพถ่ายทางอากาศ