รหัสข้อสอบ : SOPB501943
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พออยู่ พอกิน
1)
การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.
มีฐานะมั่นคง
ข.
มีอาชีพแน่นอน
ค.
มีความสมัครใจ
ง.
มีการศึกษาดี
2)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสหกรณ์
ก.
ช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
ข.
ช่วยให้สมาชิกมีความประหยัด
ค.
ช่วยให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์
ง.
ช่วยแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
3)
หลักและวิธีการของสหกรณ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์อื่นๆ ได้
ข.
สมาชิกต้องนับถือศาสนาเดียวกัน
ค.
มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย
ง.
จัดสรรกำไรด้วยความยุติธรรม
4)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์
ก.
มีคณะกรรมการน้อยกว่า 10 คน
ข.
มีวัตถุประสงค์ดำเนินงานที่แน่นอน
ค.
ดำเนินงานตามหลักของสหกรณ์
ง.
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
5)
สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.
สุโขทัย
ข.
พิษณุโลก
ค.
นครสวรรค์
ง.
ชัยนาท
6)
ขั้นตอนแรกของการจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน คือข้อใด
ก.
รับสมัครสมาชิกและรวบรวมหุ้น
ข.
รับสมัครและคัดเลือกคณะกรรมการ
ค.
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงการจัดตั้งสหกรณ์
ง.
ดำเนินการกำหนดนโยบายการจัดตั้ง
7)
ข้อใดไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
ก.
บอกชื่อและประเภทของสหกรณ์
ข.
กล่าวถึงมูลค่าหุ้น
ค.
ให้มีการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
ง.
ระบุอำนาจในการดำเนินงาน
8)
ข้อใดตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
พึ่งพาผู้อื่นก่อนพึ่งพาตนเอง
ข.
ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า
ค.
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากที่อื่น
ง.
รวมกลุ่มกันสร้างรายได้ให้ชุมชน
9)
หลักสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่คือข้อใด
ก.
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ข.
การบริหารจัดการที่ดินทำกิน
ค.
การบริหารจัดการมลภาวะทางสารพิษ
ง.
การบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ
10)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแบ่งที่ดินในการจัดการเกษตรเป็นอัตราส่วน เลขที่เน้นในข้อใดหมายถึงพื้นที่ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย 3 : 3 : 3 : 1
ก.
เลข 3 ตัวที่ 1
ข.
เลข 3 ตัวที่ 2
ค.
เลข 3 ตัวที่ 3
ง.
เลข 1
11)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
พึ่งพาตนเองและอยู่แบบพอมีพอกิน
ข.
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเกษตรกร
ค.
รวมกลุ่มกันต่อต้านรัฐบาล
ง.
ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร
12)
ใครปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
แพรวใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น
ข.
เพลินซ่อมแซมกระโปรงที่ขาด
ค.
พลอยซื้อรองเท้าครั้งละ 5 คู่
ง.
เพชรรับประทานอาหารเหลือทุกครั้ง
13)
การเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรในเรื่องใด
ก.
ที่ทำกิน
ข.
ที่อยู่อาศัย
ค.
แหล่งน้ำ
ง.
การศึกษา
14)
ข้อใดคือภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
ก.
หุ่นยนต์
ข.
คอมพิวเตอร์
ค.
ผ้าไหม
ง.
กระเป๋าขนแกะ
15)
ข้อใดเป็นการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ก.
การจัดตั้งบริษัท
ข.
การจัดตั้งธนาคาร
ค.
การจัดตั้งสหกรณ์
ง.
การจัดตั้งธุรกิจทางการเงิน
16)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มากเกินไป
ก.
แปรรูปผลผลิต
ข.
ส่งเป็นสินค้าออก
ค.
ลดจำนวนการปลูกผลผลิตชนิดนั้น
ง.
ขายในราคาถูกให้พ่อค้าคนกลาง
17)
เพราะเหตุใดผลผลิตจึงมีราคาต่ำ
ก.
ออกจำหน่ายในเวลาต่างกัน
ข.
ออกจำหน่ายในเวลาใกล้เคียงกัน
ค.
ผลผลิตมีคุณภาพดี
ง.
ผลผลิตขาดตลาด
18)
ข้อใดคือผลดีของการรวมกลุ่มในการผลิต
ก.
ลดอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
ข.
เพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
ค.
ทำให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ง.
ทำให้สินค้าขายดี
19)
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีข้อดีอย่างไร
ก.
ช่วยให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข.
ใช้เงินลงทุนในการผลิตมากขึ้น
ค.
สินค้าเป็นที่รู้จักเฉพาะตำบลของตน
ง.
สินค้าล้นตลาดทำให้มีราคาถูกลง
20)
ข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทุน และผู้ประกอบการได้
ก.
ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
ข.
ลดจำนวนการผลิตสินค้า
ค.
เพิ่มจำนวนการผลิตสินค้า
ง.
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากท้องถิ่นอื่น
21)
การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.
มีฐานะมั่นคง
ข.
มีอาชีพแน่นอน
ค.
มีความสมัครใจ
ง.
มีการศึกษาดี
22)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสหกรณ์
ก.
ช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
ข.
ช่วยให้สมาชิกมีความประหยัด
ค.
ช่วยให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์
ง.
ช่วยแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
23)
หลักและวิธีการของสหกรณ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์อื่นๆ ได้
ข.
สมาชิกต้องนับถือศาสนาเดียวกัน
ค.
มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย
ง.
จัดสรรกำไรด้วยความยุติธรรม
24)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์
ก.
มีคณะกรรมการน้อยกว่า 10 คน
ข.
มีวัตถุประสงค์ดำเนินงานที่แน่นอน
ค.
ดำเนินงานตามหลักของสหกรณ์
ง.
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
25)
สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.
สุโขทัย
ข.
พิษณุโลก
ค.
นครสวรรค์
ง.
ชัยนาท
26)
ขั้นตอนแรกของการจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน คือข้อใด
ก.
รับสมัครสมาชิกและรวบรวมหุ้น
ข.
รับสมัครและคัดเลือกคณะกรรมการ
ค.
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงการจัดตั้งสหกรณ์
ง.
ดำเนินการกำหนดนโยบายการจัดตั้ง
27)
ข้อใดไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
ก.
บอกชื่อและประเภทของสหกรณ์
ข.
กล่าวถึงมูลค่าหุ้น
ค.
ให้มีการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
ง.
ระบุอำนาจในการดำเนินงาน
28)
ข้อใดตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
พึ่งพาผู้อื่นก่อนพึ่งพาตนเอง
ข.
ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า
ค.
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากที่อื่น
ง.
รวมกลุ่มกันสร้างรายได้ให้ชุมชน
29)
หลักสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่คือข้อใด
ก.
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ข.
การบริหารจัดการที่ดินทำกิน
ค.
การบริหารจัดการมลภาวะทางสารพิษ
ง.
การบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ
30)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแบ่งที่ดินในการจัดการเกษตรเป็นอัตราส่วน เลขที่เน้นในข้อใดหมายถึงพื้นที่ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย 3 : 3 : 3 : 1
ก.
เลข 3 ตัวที่ 1
ข.
เลข 3 ตัวที่ 2
ค.
เลข 3 ตัวที่ 3
ง.
เลข 1
31)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
พึ่งพาตนเองและอยู่แบบพอมีพอกิน
ข.
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเกษตรกร
ค.
รวมกลุ่มกันต่อต้านรัฐบาล
ง.
ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร
32)
ใครปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
แพรวใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น
ข.
เพลินซ่อมแซมกระโปรงที่ขาด
ค.
พลอยซื้อรองเท้าครั้งละ 5 คู่
ง.
เพชรรับประทานอาหารเหลือทุกครั้ง
33)
การเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรในเรื่องใด
ก.
ที่ทำกิน
ข.
ที่อยู่อาศัย
ค.
แหล่งน้ำ
ง.
การศึกษา
34)
ข้อใดคือภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
ก.
หุ่นยนต์
ข.
คอมพิวเตอร์
ค.
ผ้าไหม
ง.
กระเป๋าขนแกะ
35)
ข้อใดเป็นการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ก.
การจัดตั้งบริษัท
ข.
การจัดตั้งธนาคาร
ค.
การจัดตั้งสหกรณ์
ง.
การจัดตั้งธุรกิจทางการเงิน
36)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มากเกินไป
ก.
แปรรูปผลผลิต
ข.
ส่งเป็นสินค้าออก
ค.
ลดจำนวนการปลูกผลผลิตชนิดนั้น
ง.
ขายในราคาถูกให้พ่อค้าคนกลาง
37)
เพราะเหตุใดผลผลิตจึงมีราคาต่ำ
ก.
ออกจำหน่ายในเวลาต่างกัน
ข.
ออกจำหน่ายในเวลาใกล้เคียงกัน
ค.
ผลผลิตมีคุณภาพดี
ง.
ผลผลิตขาดตลาด
38)
ข้อใดคือผลดีของการรวมกลุ่มในการผลิต
ก.
ลดอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
ข.
เพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
ค.
ทำให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ง.
ทำให้สินค้าขายดี
39)
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีข้อดีอย่างไร
ก.
ช่วยให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข.
ใช้เงินลงทุนในการผลิตมากขึ้น
ค.
สินค้าเป็นที่รู้จักเฉพาะตำบลของตน
ง.
สินค้าล้นตลาดทำให้มีราคาถูกลง
40)
ข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทุน และผู้ประกอบการได้
ก.
ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
ข.
ลดจำนวนการผลิตสินค้า
ค.
เพิ่มจำนวนการผลิตสินค้า
ง.
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากท้องถิ่นอื่น