รหัสข้อสอบ : SOPB501927
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ชุดที่ 1
1)
หลักความรักในศาสนาคริสต์ สอดคล้องกับหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนา
ก.
อิทธิบาท 4
ข.
พรหมวิหาร 4
ค.
อริยสัจ 4
ง.
ฆราวาสธรรม 4
2)
ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบัติ ๕ ประการในศาสนาอิสลาม
ก.
การละหมาด
ข.
การปฏิญาณตน
ค.
การบริจาคซะกาต
ง.
การเอาใจใส่ในการทำงาน
3)
ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ก.
การไปสู่โมกษะ
ข.
การไปสู่นิพพาน
ค.
การไปสู่อาณาจักรพระเจ้า
ง.
การไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ
4)
ข้อใดเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
ก.
พระยะโฮวา พระเยซู
ข.
พระพรหม พระสุรัสวดี
ค.
พระพุทธเจ้า พระอานนท์
ง.
พระอัลเลาะห์ ท่านนบีมูฮัมมัด
5)
หลักฆราวาสธรรมเป็นหลักปฏิบัติของใคร
ก.
พระภิกษุ
ข.
บาทหลวง
ค.
นักบวช
ง.
ผู้ครองเรือน
6)
ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนของศาสนาสิกข์
ก.
ให้นับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียว
ข.
ให้ทุกคนมีความเสมอภาคกัน
ค.
ให้ผู้ชายมีสิทธิมากกว่าผู้หญิง
ง.
ให้หาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม
7)
การมีอุเบกขา ทำให้เกิดผลดีในข้อใด
ก.
จิตใจสงบ
ข.
มีคนยกย่อง
ค.
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ง.
ได้รับประโยชน์ตอบแทน
8)
ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์
ก.
หลักความรัก
ข.
หลักอาศรม 4
ค.
หลักตรีเอกานุภาพ
ง.
บัญญัติ 10 ประการ
9)
ข้อใดคือความมุ่งหมายของศาสนพิธี
ก.
สร้างวัตถุมงคล
ข.
โฆษณาชวนเชื่อ
ค.
ชักชวนให้ปฏิบัติดี
ง.
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
10)
ศาสนาแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
ก.
พิธีกรรม
ข.
จุดมุ่งหมาย
ค.
ประโยชน์ที่ได้รับ
ง.
การทำนุบำรุงศาสนา
11)
ข้อใดคือพิธีกรรมแรกที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ต้องปฏิบัติ
ก.
พิธีศีลมหาสนิท
ข.
พิธีศีลกำลัง
ค.
พิธีศีลล้างบาป
ง.
พิธีศีลแก้บาป
12)
ข้อใดคือแนวปฏิบัติของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ก.
ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
ข.
ละหมาดวันละ 5 เวลา
ค.
การสารภาพบาปเมื่อทำความผิด
ง.
มีความจงรักภักดีต่อผู้สืบทอดศาสนา
13)
การบวงสรวงต่างๆ เป็นพิธีกรรมของศาสนาใด
ก.
พระพุทธศาสนา
ข.
ศาสนาคริสต์
ค.
ศาสนาอิสลาม
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
14)
ในวันสำคัญทางศาสนานักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใด
ก.
บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยในการจัดงาน
ข.
ช่วยพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา
ค.
ออกไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด
ง.
ออกไปยิงนกตกปลากับเพื่อน
15)
นักเรียนจะช่วยบำรุงศาสนาได้อย่างไร
ก.
ประพฤติดีทุกวัน
ข.
ซื้อของแพงๆ ไปบริจาค
ค.
พูดยกย่องศาสนาที่ตนนับถือ
ง.
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้ง
16)
ข้อใดคือการปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก.
ทำบุญตักบาตร
ข.
รับศีลมหาสนิท
ค.
บูชาสังเวยเทพเจ้า
ง.
ถือศีลอด
17)
ข้อใดไม่ใช่ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
ก.
การทำบุญตักบาตร
ข.
การแสดงธรรม
ค.
การทรงเจ้าเข้าผี
ง.
การเวียนเทียน
18)
การแผ่เมตตา หมายถึงข้อใด
ก.
ระลึกถึงผู้มีพระคุณ
ข.
อธิษฐานให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข
ค.
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
ง.
ระลึกถึงพระรัตนตรัย
19)
การภาวนา “พุท-โธ” ใช้ปฏิบัติในกรณีใด
ก.
ขณะยกมือสลับซ้ายขวา
ข.
ขณะกำลังใส่บาตร
ค.
ขณะนั่งสมาธิ
ง.
เมื่อเลิกนั่งสมาธิ
20)
ถ้าฝึกสมาธิทุกวัน ผลจะเป็นอย่างไร
ก.
จิตจะฟุ้งซ่าน
ข.
ทำให้ต้องนอนดึก
ค.
เสียเวลาอ่านหนังสือเรียน
ง.
จิตใจสงบและมีสติอยู่เสมอ
21)
หลักความรักในศาสนาคริสต์ สอดคล้องกับหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนา
ก.
อิทธิบาท 4
ข.
พรหมวิหาร 4
ค.
อริยสัจ 4
ง.
ฆราวาสธรรม 4
22)
ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบัติ ๕ ประการในศาสนาอิสลาม
ก.
การละหมาด
ข.
การปฏิญาณตน
ค.
การบริจาคซะกาต
ง.
การเอาใจใส่ในการทำงาน
23)
ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ก.
การไปสู่โมกษะ
ข.
การไปสู่นิพพาน
ค.
การไปสู่อาณาจักรพระเจ้า
ง.
การไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ
24)
ข้อใดเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
ก.
พระยะโฮวา พระเยซู
ข.
พระพรหม พระสุรัสวดี
ค.
พระพุทธเจ้า พระอานนท์
ง.
พระอัลเลาะห์ ท่านนบีมูฮัมมัด
25)
หลักฆราวาสธรรมเป็นหลักปฏิบัติของใคร
ก.
พระภิกษุ
ข.
บาทหลวง
ค.
นักบวช
ง.
ผู้ครองเรือน
26)
ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนของศาสนาสิกข์
ก.
ให้นับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียว
ข.
ให้ทุกคนมีความเสมอภาคกัน
ค.
ให้ผู้ชายมีสิทธิมากกว่าผู้หญิง
ง.
ให้หาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม
27)
การมีอุเบกขา ทำให้เกิดผลดีในข้อใด
ก.
จิตใจสงบ
ข.
มีคนยกย่อง
ค.
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ง.
ได้รับประโยชน์ตอบแทน
28)
ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์
ก.
หลักความรัก
ข.
หลักอาศรม 4
ค.
หลักตรีเอกานุภาพ
ง.
บัญญัติ 10 ประการ
29)
ข้อใดคือความมุ่งหมายของศาสนพิธี
ก.
สร้างวัตถุมงคล
ข.
โฆษณาชวนเชื่อ
ค.
ชักชวนให้ปฏิบัติดี
ง.
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
30)
ศาสนาแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
ก.
พิธีกรรม
ข.
จุดมุ่งหมาย
ค.
ประโยชน์ที่ได้รับ
ง.
การทำนุบำรุงศาสนา
31)
ข้อใดคือพิธีกรรมแรกที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ต้องปฏิบัติ
ก.
พิธีศีลมหาสนิท
ข.
พิธีศีลกำลัง
ค.
พิธีศีลล้างบาป
ง.
พิธีศีลแก้บาป
32)
ข้อใดคือแนวปฏิบัติของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ก.
ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
ข.
ละหมาดวันละ 5 เวลา
ค.
การสารภาพบาปเมื่อทำความผิด
ง.
มีความจงรักภักดีต่อผู้สืบทอดศาสนา
33)
การบวงสรวงต่างๆ เป็นพิธีกรรมของศาสนาใด
ก.
พระพุทธศาสนา
ข.
ศาสนาคริสต์
ค.
ศาสนาอิสลาม
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
34)
ในวันสำคัญทางศาสนานักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใด
ก.
บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยในการจัดงาน
ข.
ช่วยพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา
ค.
ออกไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด
ง.
ออกไปยิงนกตกปลากับเพื่อน
35)
นักเรียนจะช่วยบำรุงศาสนาได้อย่างไร
ก.
ประพฤติดีทุกวัน
ข.
ซื้อของแพงๆ ไปบริจาค
ค.
พูดยกย่องศาสนาที่ตนนับถือ
ง.
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้ง
36)
ข้อใดคือการปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก.
ทำบุญตักบาตร
ข.
รับศีลมหาสนิท
ค.
บูชาสังเวยเทพเจ้า
ง.
ถือศีลอด
37)
ข้อใดไม่ใช่ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
ก.
การทำบุญตักบาตร
ข.
การแสดงธรรม
ค.
การทรงเจ้าเข้าผี
ง.
การเวียนเทียน
38)
การแผ่เมตตา หมายถึงข้อใด
ก.
ระลึกถึงผู้มีพระคุณ
ข.
อธิษฐานให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข
ค.
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
ง.
ระลึกถึงพระรัตนตรัย
39)
การภาวนา “พุท-โธ” ใช้ปฏิบัติในกรณีใด
ก.
ขณะยกมือสลับซ้ายขวา
ข.
ขณะกำลังใส่บาตร
ค.
ขณะนั่งสมาธิ
ง.
เมื่อเลิกนั่งสมาธิ
40)
ถ้าฝึกสมาธิทุกวัน ผลจะเป็นอย่างไร
ก.
จิตจะฟุ้งซ่าน
ข.
ทำให้ต้องนอนดึก
ค.
เสียเวลาอ่านหนังสือเรียน
ง.
จิตใจสงบและมีสติอยู่เสมอ