รหัสข้อสอบ : SOPB501925
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนาในประเทศไทย
1)
ศาสนาใดไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนา
ก.
พระพุทธศาสนา
ข.
ศาสนาคริสต์
ค.
ศาสนาอิสลาม
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2)
ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือข้อใด
ก.
สอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ข.
สอนให้จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า
ค.
สอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว
ง.
สอนให้ยึดมั่นในพระศาสดา
3)
ศาสนาใดเกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ก.
พระพุทธศาสนา
ข.
ศาสนาคริสต์
ค.
ศาสนาอิสลาม
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
4)
ข้อใดไม่ใช่เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ก.
พระเวท
ข.
พระวิษณุ
ค.
พระศิวะ
ง.
พระพรหม
5)
ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในประเทศใด
ก.
อิสราเอล
ข.
สหรัฐอเมริกา
ค.
อังกฤษ
ง.
อาร์เจนตินา
6)
ศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นคนชาติใด
ก.
อาหรับ
ข.
ยิว
ค.
อังกฤษ
ง.
สหรัฐอเมริกา
7)
พระเจ้าของศาสนาอิสลาม คือพระเจ้าพระองค์ใด
ก.
พระพรหม
ข.
พระเยซู
ค.
พระอัลเลาะห์
ง.
พระพุทธเจ้า
8)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดขึ้นในประเทศใด
ก.
อินเดีย
ข.
ซาอุดิอาระเบีย
ค.
เนปาล
ง.
จีน
9)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไม่มีศาสดา
ข.
พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา
ค.
ศาสนาคริสต์กำเนิดหลังพระพุทธศาสนา 543 ปี
ง.
ท่านนบีมูฮัมมัดประสูติที่เมืองเมดินา
10)
จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติพิธีกรรมคือข้อใด
ก.
สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับศาสนา
ข.
เกิดความสุขความเจริญต่อผู้ปฏิบัติ
ค.
ให้เห็นความแตกต่างของแต่ละศาสนา
ง.
ให้เป็นที่ยกย่องของผู้ที่นับถือศาสดาเดียวกัน
11)
ข้อใดไม่จัดเป็นสาวกของศาสนา
ก.
พระภิกษุสงฆ์
ข.
บาทหลวง
ค.
อิหม่าม
ง.
หมอดู
12)
ข้อใดคือพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ก.
พิธีละหมาด
ข.
พิธีรับศีล
ค.
พิธีชำระบาป
ง.
พิธีอุปสมบท
13)
ข้อใดคือมรรยาทที่ควรปฏิบัติต่อศาสนาอื่น
ก.
ไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น
ข.
ไม่คบกับคนต่างศาสนา
ค.
ไม่ศึกษาหลักธรรมของศาสนาอื่น
ง.
ไม่สนใจปูชนียสถานของศาสนาอื่น
14)
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของศาสนา
ก.
ทำให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต
ข.
ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข
ค.
ทำให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดี
ง.
ทำให้ผู้นับถือได้ขึ้นสวรรค์
15)
เมื่อเราจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมของศาสนาอื่น ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก.
แสดงกิริยาสำรวม
ข.
ค่อยๆ เดินเลี่ยงออกมา
ค.
เดินออกจากสถานที่นั้นทันที
ง.
ประกาศให้รู้ว่าตนนับถือศาสนาอื่น
16)
ทำไมพระสงฆ์จึงเป็นผู้ควรแก่การเคารพ
ก.
เพราะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
ข.
เพราะเป็นผู้ถือศีลมากถึง 227 ข้อ
ค.
เพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ง.
เพราะแต่งกายไม่เหมือนคนธรรมดา
17)
หน้าที่สำคัญที่สุดของศาสนิกชนคือข้อใด
ก.
ช่วยทำนุบำรุงศาสนสถาน
ข.
ช่วยทำนุบำรุงสาวกผู้เผยแผ่หลักธรรม
ค.
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
ง.
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเสมอ
18)
หลักคำสอนข้อใดที่สอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์
ก.
อย่าฆ่าคน
ข.
ไม่บูชารูปเคารพใดๆ
ค.
นับถือพระศาสดาเพียงองค์เดียว
ง.
ไม่ออกนามพระศาสดาขึ้นมาโดยขาดความเคารพ
19)
ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ก.
เมื่อไม่พอใจเก็บไว้ตอบโต้ในภายหลัง
ข.
เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
ค.
เอาชนะความอยากได้ด้วยการนิ่งเฉย
ง.
วางตัวเป็นกลางโดยไม่ออกเสียงเลือกตั้ง
20)
ศาสนาใดไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
ก.
ศาสนาสิกข์
ข.
ศาสนาอิสลาม
ค.
พระพุทธศาสนา
ง.
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
21)
ศาสนาใดไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนา
ก.
พระพุทธศาสนา
ข.
ศาสนาคริสต์
ค.
ศาสนาอิสลาม
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
22)
ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือข้อใด
ก.
สอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ข.
สอนให้จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า
ค.
สอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว
ง.
สอนให้ยึดมั่นในพระศาสดา
23)
ศาสนาใดเกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ก.
พระพุทธศาสนา
ข.
ศาสนาคริสต์
ค.
ศาสนาอิสลาม
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
24)
ข้อใดไม่ใช่เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ก.
พระเวท
ข.
พระวิษณุ
ค.
พระศิวะ
ง.
พระพรหม
25)
ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในประเทศใด
ก.
อิสราเอล
ข.
สหรัฐอเมริกา
ค.
อังกฤษ
ง.
อาร์เจนตินา
26)
ศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นคนชาติใด
ก.
อาหรับ
ข.
ยิว
ค.
อังกฤษ
ง.
สหรัฐอเมริกา
27)
พระเจ้าของศาสนาอิสลาม คือพระเจ้าพระองค์ใด
ก.
พระพรหม
ข.
พระเยซู
ค.
พระอัลเลาะห์
ง.
พระพุทธเจ้า
28)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดขึ้นในประเทศใด
ก.
อินเดีย
ข.
ซาอุดิอาระเบีย
ค.
เนปาล
ง.
จีน
29)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไม่มีศาสดา
ข.
พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา
ค.
ศาสนาคริสต์กำเนิดหลังพระพุทธศาสนา 543 ปี
ง.
ท่านนบีมูฮัมมัดประสูติที่เมืองเมดินา
30)
จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติพิธีกรรมคือข้อใด
ก.
สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับศาสนา
ข.
เกิดความสุขความเจริญต่อผู้ปฏิบัติ
ค.
ให้เห็นความแตกต่างของแต่ละศาสนา
ง.
ให้เป็นที่ยกย่องของผู้ที่นับถือศาสดาเดียวกัน
31)
ข้อใดไม่จัดเป็นสาวกของศาสนา
ก.
พระภิกษุสงฆ์
ข.
บาทหลวง
ค.
อิหม่าม
ง.
หมอดู
32)
ข้อใดคือพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ก.
พิธีละหมาด
ข.
พิธีรับศีล
ค.
พิธีชำระบาป
ง.
พิธีอุปสมบท
33)
ข้อใดคือมรรยาทที่ควรปฏิบัติต่อศาสนาอื่น
ก.
ไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น
ข.
ไม่คบกับคนต่างศาสนา
ค.
ไม่ศึกษาหลักธรรมของศาสนาอื่น
ง.
ไม่สนใจปูชนียสถานของศาสนาอื่น
34)
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของศาสนา
ก.
ทำให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต
ข.
ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข
ค.
ทำให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดี
ง.
ทำให้ผู้นับถือได้ขึ้นสวรรค์
35)
เมื่อเราจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมของศาสนาอื่น ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก.
แสดงกิริยาสำรวม
ข.
ค่อยๆ เดินเลี่ยงออกมา
ค.
เดินออกจากสถานที่นั้นทันที
ง.
ประกาศให้รู้ว่าตนนับถือศาสนาอื่น
36)
ทำไมพระสงฆ์จึงเป็นผู้ควรแก่การเคารพ
ก.
เพราะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
ข.
เพราะเป็นผู้ถือศีลมากถึง 227 ข้อ
ค.
เพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ง.
เพราะแต่งกายไม่เหมือนคนธรรมดา
37)
หน้าที่สำคัญที่สุดของศาสนิกชนคือข้อใด
ก.
ช่วยทำนุบำรุงศาสนสถาน
ข.
ช่วยทำนุบำรุงสาวกผู้เผยแผ่หลักธรรม
ค.
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
ง.
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเสมอ
38)
หลักคำสอนข้อใดที่สอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์
ก.
อย่าฆ่าคน
ข.
ไม่บูชารูปเคารพใดๆ
ค.
นับถือพระศาสดาเพียงองค์เดียว
ง.
ไม่ออกนามพระศาสดาขึ้นมาโดยขาดความเคารพ
39)
ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ก.
เมื่อไม่พอใจเก็บไว้ตอบโต้ในภายหลัง
ข.
เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
ค.
เอาชนะความอยากได้ด้วยการนิ่งเฉย
ง.
วางตัวเป็นกลางโดยไม่ออกเสียงเลือกตั้ง
40)
ศาสนาใดไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
ก.
ศาสนาสิกข์
ข.
ศาสนาอิสลาม
ค.
พระพุทธศาสนา
ง.
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู