รหัสข้อสอบ : SOPB501921
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 28 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาติไทย
1)
ข้อใดเป็นสภาพสังคมสมัยอยุธยา
ก.
มีฐานะเป็นตัวกำหนด
ข.
มีพระพุทธศาสนาเป็นตัวกำหนด
ค.
มีระบบวรรณะเป็นตัวกำหนด
ง.
มีระบบศักดินาเป็นตัวกำหนด
2)
ข้อใดหมายถึง ไพร่หลวง
ก.
ราษฎรชายหญิงทุกคน
ข.
เด็กชายที่อายุ 7 ปีขึ้นไป
ค.
ราษฎรที่เป็นชายทุกระดับ
ง.
ราษฎรที่เป็นชายฉกรรจ์และสังกัดมูลนาย
3)
สังคมในสมัยอยุธยามีความสงบสุขเพราะปัจจัยใด
ก.
กฎหมาย
ข.
จำนวนราษฎร
ค.
พระพุทธศาสนา
ง.
ระบบศักดินา
4)
เพราะเหตุใดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นยุคทองของวรรณคดี
ก.
พระพุทธศาสนารุ่งเรือง
ข.
มีนักปราชญ์และกวีที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
ค.
มีการสร้างสัมพันธไมตรีกับชาวตะวันตก
ง.
ได้รับวิทยาการต่างๆ จากประเทศฝรั่งเศส
5)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ
ก.
มีฐานะร่ำรวยมาก
ข.
เสียสละแก่บ้านเมือง
ค.
บำเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่น
ง.
พัฒนาให้เกิดความเจริญแก่ประเทศ
6)
ข้อใดเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่สมควรได้รับการยกย่อง
ก.
ช่วยพัฒนาท้องถิ่นในภาคกลาง
ข.
เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง
ค.
ทำอุบายชะลอทัพเจ้าอนุวงศ์
ง.
ปล้นปืนใหญ่จากค่ายพม่า
7)
วีรกรรมของท้าวสุรนารี ที่ช่วยกอบกู้เอกราชเมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด
ก.
การพัฒนาบ้านเมือง
ข.
การเมืองการปกครอง
ค.
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมือง
ง.
การมีคุณธรรมและจริยธรรม
8)
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญจากแหล่งต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก.
ห้องสมุด
ข.
อินเทอร์เน็ต
ค.
หอสมุดแห่งชาติ
ง.
หนังสือพิมพ์
9)
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองด้านใดมากที่สุด
ก.
กู้อิสรภาพจากพม่า
ข.
ฝึกทหารให้เข้มแข็ง
ค.
พัฒนาบ้านเมือง
ง.
การติดต่อกับต่างประเทศ
10)
ปัจจัยในข้อใดมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด
ก.
สภาพทางภูมิศาสตร์
ข.
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค.
ความเชื่อ
ง.
ศาสนา
11)
ท้องถิ่นที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะมีทรัพยากรในข้อใดอุดมสมบูรณ์
ก.
แร่ธาตุ
ข.
ป่าไม้
ค.
แหล่งน้ำ
ง.
ดินเหนียว
12)
ประเพณีแข่งเรือจะสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศอย่างไร
ก.
ที่ราบสูง
ข.
ที่ราบหุบเขา
ค.
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ง.
ที่ราบชายฝั่งทะเล
13)
ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน ตรงกับข้อใด
ก.
กระติบ
ข.
อาหารกระป๋อง
ค.
ภาชนะดินเผา
ง.
ผ้าไหมมัดหมี่
14)
บุคคลใดเป็นผู้ที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.
จอยใช้กระติบใส่ข้าวเหนียว
ข.
จ๋าถ่ายภาพเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ด
ค.
นุ่นใช้เตาอบไมโครเวฟอบขนมไทย
ง.
น้อยซื้อโบราณวัตถุมาเก็บไว้ที่บ้าน
15)
ข้อใดเป็นสภาพสังคมสมัยอยุธยา
ก.
มีฐานะเป็นตัวกำหนด
ข.
มีพระพุทธศาสนาเป็นตัวกำหนด
ค.
มีระบบวรรณะเป็นตัวกำหนด
ง.
มีระบบศักดินาเป็นตัวกำหนด
16)
ข้อใดหมายถึง ไพร่หลวง
ก.
ราษฎรชายหญิงทุกคน
ข.
เด็กชายที่อายุ 7 ปีขึ้นไป
ค.
ราษฎรที่เป็นชายทุกระดับ
ง.
ราษฎรที่เป็นชายฉกรรจ์และสังกัดมูลนาย
17)
สังคมในสมัยอยุธยามีความสงบสุขเพราะปัจจัยใด
ก.
กฎหมาย
ข.
จำนวนราษฎร
ค.
พระพุทธศาสนา
ง.
ระบบศักดินา
18)
เพราะเหตุใดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นยุคทองของวรรณคดี
ก.
พระพุทธศาสนารุ่งเรือง
ข.
มีนักปราชญ์และกวีที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
ค.
มีการสร้างสัมพันธไมตรีกับชาวตะวันตก
ง.
ได้รับวิทยาการต่างๆ จากประเทศฝรั่งเศส
19)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ
ก.
มีฐานะร่ำรวยมาก
ข.
เสียสละแก่บ้านเมือง
ค.
บำเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่น
ง.
พัฒนาให้เกิดความเจริญแก่ประเทศ
20)
ข้อใดเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่สมควรได้รับการยกย่อง
ก.
ช่วยพัฒนาท้องถิ่นในภาคกลาง
ข.
เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง
ค.
ทำอุบายชะลอทัพเจ้าอนุวงศ์
ง.
ปล้นปืนใหญ่จากค่ายพม่า
21)
วีรกรรมของท้าวสุรนารี ที่ช่วยกอบกู้เอกราชเมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด
ก.
การพัฒนาบ้านเมือง
ข.
การเมืองการปกครอง
ค.
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมือง
ง.
การมีคุณธรรมและจริยธรรม
22)
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญจากแหล่งต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก.
ห้องสมุด
ข.
อินเทอร์เน็ต
ค.
หอสมุดแห่งชาติ
ง.
หนังสือพิมพ์
23)
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองด้านใดมากที่สุด
ก.
กู้อิสรภาพจากพม่า
ข.
ฝึกทหารให้เข้มแข็ง
ค.
พัฒนาบ้านเมือง
ง.
การติดต่อกับต่างประเทศ
24)
ปัจจัยในข้อใดมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด
ก.
สภาพทางภูมิศาสตร์
ข.
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค.
ความเชื่อ
ง.
ศาสนา
25)
ท้องถิ่นที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะมีทรัพยากรในข้อใดอุดมสมบูรณ์
ก.
แร่ธาตุ
ข.
ป่าไม้
ค.
แหล่งน้ำ
ง.
ดินเหนียว
26)
ประเพณีแข่งเรือจะสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศอย่างไร
ก.
ที่ราบสูง
ข.
ที่ราบหุบเขา
ค.
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ง.
ที่ราบชายฝั่งทะเล
27)
ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน ตรงกับข้อใด
ก.
กระติบ
ข.
อาหารกระป๋อง
ค.
ภาชนะดินเผา
ง.
ผ้าไหมมัดหมี่
28)
บุคคลใดเป็นผู้ที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.
จอยใช้กระติบใส่ข้าวเหนียว
ข.
จ๋าถ่ายภาพเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ด
ค.
นุ่นใช้เตาอบไมโครเวฟอบขนมไทย
ง.
น้อยซื้อโบราณวัตถุมาเก็บไว้ที่บ้าน