รหัสข้อสอบ : MAPB401911
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง เวลา ป.4
1)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) 9 นาฬิกา 5 นาที เขียนแทนด้วย 9.50 น. 2) 11.45 น. อ่านว่า 11 นาฬิกา 45 นาที 3) 1.30 อ่านว่า 1 นาฬิกา 30 นาที ข้อใดถูกต้อง
ก.
1) และ 2)
ข.
1) และ 3)
ค.
2) และ 3)
ง.
1) , 2) และ 3)
2)
ขณะนี้เวลา 13.45 น. อีก 45 นาที จะเป็นเวลาอะไร
ก.
14.15 น.
ข.
14.30 น.
ค.
14.45 น.
ง.
15.00 น.
3)
ขณะนี้เวลา 9.20 น. เมื่อ 2 ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลาอะไร
ก.
7.50 น.
ข.
7.20 น.
ค.
7.10 น.
ง.
6.50 น.
4)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นเวลาก่อนเที่ยงวันทั้งหมด
ก.
6.45 น. 11.50 น.
ข.
7.30 น. 13.10 น.
ค.
9.45 น. 15.30 น.
ง.
14.00 น. 18.00 น.
5)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) เวลา 8.00 น. นักเรียนควรยืนตรงเคารพธงชาติ 2) โรงเรียนหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นเวลา 2 วัน คิดเป็น 48 ชั่วโมง 3) เวลาก่อนถึง 14.00 น. 20 นาที คือ เวลา 13.40 น. ข้อใดถูกต้อง
ก.
1) และ 2)
ข.
2) และ 3)
ค.
1) และ 3)
ง.
1) , 2) และ 3)
6)
ออกจากบ้านเวลา 7.15 น. ถึงที่ทำงานเวลา 8.10 น. ใช้เวลาเดินทางเท่าไร
ก.
30 นาที
ข.
45 นาที
ค.
55 นาที
ง.
1 ชั่วโมง
7)
สอนหนังสือ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ถ้าเริ่มสอนเวลา 13.50 น. จะเลิกสอนเวลาเท่าไร
ก.
14.30 น.
ข.
15.30 น.
ค.
15.50 น.
ง.
14.20 น.
8)
รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 240 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่งโมง รถคันนี้แล่นได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร
ก.
240 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ข.
160 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ค.
80 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ง.
40 กิโลเมตร / ชั่วโมง
9)
ขณะนี้เวลา 15.45 น. อีกกี่นาทีจะเป็นเวลา 16.30 น.
ก.
30 นาที
ข.
45 นาที
ค.
60 นาที
ง.
1 ชั่วโมง 20 นาที
10)
แมวอายุ 3 สัปดาห์ สุนัขอายุครึ่งเดือน กระต่ายอายุ 20 วัน ข้อใดเรียงลำดับอายุของสัตว์จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
ก.
สุนัข กระต่าย แมว
ข.
สุนัข แมว กระต่าย
ค.
กระต่าย แมว สุนัข
ง.
แมว กระต่าย สุนัข
11)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 หากเดินทางกลับบ้านใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที จะถึงบ้านเวลาเท่าไร
ก.
19.30 น.
ข.
19.45 น.
ค.
19.50 น.
ง.
20.00 น.
12)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ใช้เวลาทำงานพิเศษมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที อยู่เท่าไร
ก.
น้อยกว่า 30 นาที
ข.
มากกว่า 30 นาที
ค.
มากกว่า 15 นาที
ง.
น้อยกว่า 15 นาที
13)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ถ้าคำตอบคือ 8.30 น. ควรตั้งคำถามว่าอย่างไร
ก.
ใช้เวลาทำงานกี่ชั่วโมง
ข.
เริ่มทำงานเวลาเท่าไร
ค.
ใครถึงที่ทำงานก่อน
ง.
ถึงที่ทำงานเวลาเท่าไร
14)
ปุ้ยเกิดปี พ.ศ. 2528 จอยเกิดปี พ.ศ. 2526 หนุ่ยเกิดปี พ.ศ. 2529 กฤษณ์เกิดปี พ.ศ. 2527 ใครมีอายุมากที่สุด
ก.
ปุ้ย
ข.
จอย
ค.
หนุ่ย
ง.
กฤษณ์
15)
“ชีพจรเต้นนาทีละ 72 ครั้ง” ข้อใดถูกต้อง
ก.
ในเวลา 5 นาที ชีพจรจะเต้นน้อยกว่า 360 ครั้ง
ข.
ในเวลา 12 นาที ชีพจรจะเต้นมากกว่า 865 ครั้ง
ค.
ในเวลา 15 นาที ชีพจรจะเต้นน้อยกว่า 1,000 ครั้ง
ง.
ในเวลา 16 นาที ชีพจรจะเต้นมากกว่า 1,100 ครั้ง
16)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
104 สัปดาห์ เป็น 1 ปี 2 เดือน
ข.
42 เดือน เป็น 3 ปีครึ่ง
ค.
63 วัน เป็น 8 สัปดาห์ 2 วัน
ง.
144 ชั่วโมง เป็น 7 วัน
17)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 7 กับ 8 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 5 เป็นเวลา 7.30 น.
ข.
เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 10 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 5 เป็นเวลา 10.10 น.
ค.
เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 2 เป็นเวลา 15.10 น.
ง.
เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 2 กับ 3 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 7 เป็นเวลา 14.40 น.
18)
ข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม
ก.
นาฬิกา – นาที
ข.
ทุ่ม – นาที
ค.
ตี – นาที
ง.
โมง – นาที
19)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
หน่วยเวลาที่เล็กที่สุด คือ หน่วยวินาที
ข.
มาตราเวลาเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
ค.
ส่วนสำคัญของการเขียนบันทึกกิจกรรม คือ รายละเอียดของวัน เวลา และกิจกรรมที่ได้ทำ
ง.
ปฏิทินเป็นเครื่องแสดงหน่วยเวลาครบทุกหน่วย
20)
วิชิตอ่านหนังสือเวลา 18.10 น. ถึง 19.10 น. เอนกอ่านหนังสือเวลา 17.30 น. ถึง 18.00 น. วิรัตน์อ่านหนังสือเวลา 19.20 น. ถึง 19.35 น. สุพจน์อ่านหนังสือเวลา 19.05 น. ถึง 20.00 น. ใครใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยที่สุด
ก.
วิชิต
ข.
เอนก
ค.
วิรัตน์
ง.
สุพจน์
21)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) 9 นาฬิกา 5 นาที เขียนแทนด้วย 9.50 น. 2) 11.45 น. อ่านว่า 11 นาฬิกา 45 นาที 3) 1.30 อ่านว่า 1 นาฬิกา 30 นาที ข้อใดถูกต้อง
ก.
1) และ 2)
ข.
1) และ 3)
ค.
2) และ 3)
ง.
1) , 2) และ 3)
22)
ขณะนี้เวลา 13.45 น. อีก 45 นาที จะเป็นเวลาอะไร
ก.
14.15 น.
ข.
14.30 น.
ค.
14.45 น.
ง.
15.00 น.
23)
ขณะนี้เวลา 9.20 น. เมื่อ 2 ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลาอะไร
ก.
7.50 น.
ข.
7.20 น.
ค.
7.10 น.
ง.
6.50 น.
24)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นเวลาก่อนเที่ยงวันทั้งหมด
ก.
6.45 น. 11.50 น.
ข.
7.30 น. 13.10 น.
ค.
9.45 น. 15.30 น.
ง.
14.00 น. 18.00 น.
25)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) เวลา 8.00 น. นักเรียนควรยืนตรงเคารพธงชาติ 2) โรงเรียนหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นเวลา 2 วัน คิดเป็น 48 ชั่วโมง 3) เวลาก่อนถึง 14.00 น. 20 นาที คือ เวลา 13.40 น. ข้อใดถูกต้อง
ก.
1) และ 2)
ข.
2) และ 3)
ค.
1) และ 3)
ง.
1) , 2) และ 3)
26)
ออกจากบ้านเวลา 7.15 น. ถึงที่ทำงานเวลา 8.10 น. ใช้เวลาเดินทางเท่าไร
ก.
30 นาที
ข.
45 นาที
ค.
55 นาที
ง.
1 ชั่วโมง
27)
สอนหนังสือ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ถ้าเริ่มสอนเวลา 13.50 น. จะเลิกสอนเวลาเท่าไร
ก.
14.30 น.
ข.
15.30 น.
ค.
15.50 น.
ง.
14.20 น.
28)
รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 240 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่งโมง รถคันนี้แล่นได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร
ก.
240 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ข.
160 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ค.
80 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ง.
40 กิโลเมตร / ชั่วโมง
29)
ขณะนี้เวลา 15.45 น. อีกกี่นาทีจะเป็นเวลา 16.30 น.
ก.
30 นาที
ข.
45 นาที
ค.
60 นาที
ง.
1 ชั่วโมง 20 นาที
30)
แมวอายุ 3 สัปดาห์ สุนัขอายุครึ่งเดือน กระต่ายอายุ 20 วัน ข้อใดเรียงลำดับอายุของสัตว์จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
ก.
สุนัข กระต่าย แมว
ข.
สุนัข แมว กระต่าย
ค.
กระต่าย แมว สุนัข
ง.
แมว กระต่าย สุนัข
31)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 หากเดินทางกลับบ้านใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที จะถึงบ้านเวลาเท่าไร
ก.
19.30 น.
ข.
19.45 น.
ค.
19.50 น.
ง.
20.00 น.
32)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ใช้เวลาทำงานพิเศษมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที อยู่เท่าไร
ก.
น้อยกว่า 30 นาที
ข.
มากกว่า 30 นาที
ค.
มากกว่า 15 นาที
ง.
น้อยกว่า 15 นาที
33)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ถ้าคำตอบคือ 8.30 น. ควรตั้งคำถามว่าอย่างไร
ก.
ใช้เวลาทำงานกี่ชั่วโมง
ข.
เริ่มทำงานเวลาเท่าไร
ค.
ใครถึงที่ทำงานก่อน
ง.
ถึงที่ทำงานเวลาเท่าไร
34)
ปุ้ยเกิดปี พ.ศ. 2528 จอยเกิดปี พ.ศ. 2526 หนุ่ยเกิดปี พ.ศ. 2529 กฤษณ์เกิดปี พ.ศ. 2527 ใครมีอายุมากที่สุด
ก.
ปุ้ย
ข.
จอย
ค.
หนุ่ย
ง.
กฤษณ์
35)
“ชีพจรเต้นนาทีละ 72 ครั้ง” ข้อใดถูกต้อง
ก.
ในเวลา 5 นาที ชีพจรจะเต้นน้อยกว่า 360 ครั้ง
ข.
ในเวลา 12 นาที ชีพจรจะเต้นมากกว่า 865 ครั้ง
ค.
ในเวลา 15 นาที ชีพจรจะเต้นน้อยกว่า 1,000 ครั้ง
ง.
ในเวลา 16 นาที ชีพจรจะเต้นมากกว่า 1,100 ครั้ง
36)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
104 สัปดาห์ เป็น 1 ปี 2 เดือน
ข.
42 เดือน เป็น 3 ปีครึ่ง
ค.
63 วัน เป็น 8 สัปดาห์ 2 วัน
ง.
144 ชั่วโมง เป็น 7 วัน
37)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 7 กับ 8 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 5 เป็นเวลา 7.30 น.
ข.
เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 10 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 5 เป็นเวลา 10.10 น.
ค.
เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 3 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 2 เป็นเวลา 15.10 น.
ง.
เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 2 กับ 3 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 7 เป็นเวลา 14.40 น.
38)
ข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม
ก.
นาฬิกา – นาที
ข.
ทุ่ม – นาที
ค.
ตี – นาที
ง.
โมง – นาที
39)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
หน่วยเวลาที่เล็กที่สุด คือ หน่วยวินาที
ข.
มาตราเวลาเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
ค.
ส่วนสำคัญของการเขียนบันทึกกิจกรรม คือ รายละเอียดของวัน เวลา และกิจกรรมที่ได้ทำ
ง.
ปฏิทินเป็นเครื่องแสดงหน่วยเวลาครบทุกหน่วย
40)
วิชิตอ่านหนังสือเวลา 18.10 น. ถึง 19.10 น. เอนกอ่านหนังสือเวลา 17.30 น. ถึง 18.00 น. วิรัตน์อ่านหนังสือเวลา 19.20 น. ถึง 19.35 น. สุพจน์อ่านหนังสือเวลา 19.05 น. ถึง 20.00 น. ใครใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยที่สุด
ก.
วิชิต
ข.
เอนก
ค.
วิรัตน์
ง.
สุพจน์