รหัสข้อสอบ : MAPB401907
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง พื้นที่ ป.4
1)
ข้อใดมีพื้นที่ 20 ตารางนิ้ว
ก.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้าง 5 นิ้ว ด้านยาว 10 นิ้ว
ข.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 10 นิ้ว
ค.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 4 นิ้ว ด้านยาว 5 นิ้ว
ง.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีด้านยาวด้านละ 5 นิ้ว
2)
ข้อใดมีพื้นที่มากกว่า 24 ตารางเซนติเมตร
ก.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 3 เซนติเมตร
ข.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 3 เซนติเมตร ด้านยาว 8 เซนติเมตร
ค.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 4 เซนติเมตร
ง.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 4 เซนติเมตร ด้านยาว 7 เซนติเมตร
3)
ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร
ก.
3 ตารางเซนติเมตร
ข.
6 ตารางเซนติเมตร
ค.
9 ตารางเซนติเมตร
ง.
12 ตารางเซนติเมตร
4)
ส่วนที่แรเงาข้อใดมีพื้นที่ต่างจากข้ออื่น
ก.
ข.
ค.
ง.
5)
แผ่นกระดาษมีพื้นที่ 886 ตารางเซนติเมตร ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร ขนาดเท่ากันให้ได้มากที่สุด จะเหลือพื้นที่กระดาษเท่าไร
ก.
24 ตารางเซนติเมตร
ข.
22 ตารางเซนติเมตร
ค.
20 ตารางเซนติเมตร
ง.
18 ตารางเซนติเมตร
6)
ผนังห้องห้องหนึ่ง มีพื้นที่ 15 ตารางเมตร ติดภาพวาดซึ่งมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จะมีพื้นที่ฝาผนังเหลือเท่าไร
ก.
13 ตารางเมตร
ข.
12 ตารางเมตร
ค.
11 ตารางเมตร
ง.
10 ตารางเมตร
7)
กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น มีพื้นที่ 625 ตารางเซนติเมตร กระเบื้องแผ่นนี้จะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไร
ก.
25 เซนติเมตร
ข.
24 เซนติเมตร
ค.
23 เซนติเมตร
ง.
22 เซนติเมตร
8)
สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ 252 ตารางเมตร มีด้านยาว 18 เมตร ด้านกว้างจะกว้างเท่าไร
ก.
10 เมตร
ข.
12 เมตร
ค.
14 เมตร
ง.
16 เมตร
9)
กระดาษแผ่นหนึ่งมีด้านกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร นำกระดาษมาต่อกัน 5 แผ่น จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร
ก.
3,690 ตารางเซนติเมตร
ข.
3,790 ตารางเซนติเมตร
ค.
3,890 ตารางเซนติเมตร
ง.
3,990 ตารางเซนติเมตร
10)
มีพื้นที่เหลือจากการปลูกบ้าน 12 ตารางเมตร ต้องการทำเป็นสนามหญ้า ซื้อหญ้าขนาด 30 ตารางเซนติเมตร มาปลูกจะต้องใช้หญ้ากี่แผ่น
ก.
3,000 แผ่น
ข.
3,500 แผ่น
ค.
4,000 แผ่น
ง.
4,500 แผ่น
11)
ข้อใดมีพื้นที่ 20 ตารางนิ้ว
ก.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้าง 5 นิ้ว ด้านยาว 10 นิ้ว
ข.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 10 นิ้ว
ค.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 4 นิ้ว ด้านยาว 5 นิ้ว
ง.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีด้านยาวด้านละ 5 นิ้ว
12)
ข้อใดมีพื้นที่มากกว่า 24 ตารางเซนติเมตร
ก.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 3 เซนติเมตร
ข.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 3 เซนติเมตร ด้านยาว 8 เซนติเมตร
ค.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 4 เซนติเมตร
ง.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 4 เซนติเมตร ด้านยาว 7 เซนติเมตร
13)
ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร
ก.
3 ตารางเซนติเมตร
ข.
6 ตารางเซนติเมตร
ค.
9 ตารางเซนติเมตร
ง.
12 ตารางเซนติเมตร
14)
ส่วนที่แรเงาข้อใดมีพื้นที่ต่างจากข้ออื่น
ก.
ข.
ค.
ง.
15)
แผ่นกระดาษมีพื้นที่ 886 ตารางเซนติเมตร ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร ขนาดเท่ากันให้ได้มากที่สุด จะเหลือพื้นที่กระดาษเท่าไร
ก.
24 ตารางเซนติเมตร
ข.
22 ตารางเซนติเมตร
ค.
20 ตารางเซนติเมตร
ง.
18 ตารางเซนติเมตร
16)
ผนังห้องห้องหนึ่ง มีพื้นที่ 15 ตารางเมตร ติดภาพวาดซึ่งมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จะมีพื้นที่ฝาผนังเหลือเท่าไร
ก.
13 ตารางเมตร
ข.
12 ตารางเมตร
ค.
11 ตารางเมตร
ง.
10 ตารางเมตร
17)
กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น มีพื้นที่ 625 ตารางเซนติเมตร กระเบื้องแผ่นนี้จะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไร
ก.
25 เซนติเมตร
ข.
24 เซนติเมตร
ค.
23 เซนติเมตร
ง.
22 เซนติเมตร
18)
สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ 252 ตารางเมตร มีด้านยาว 18 เมตร ด้านกว้างจะกว้างเท่าไร
ก.
10 เมตร
ข.
12 เมตร
ค.
14 เมตร
ง.
16 เมตร
19)
กระดาษแผ่นหนึ่งมีด้านกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร นำกระดาษมาต่อกัน 5 แผ่น จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร
ก.
3,690 ตารางเซนติเมตร
ข.
3,790 ตารางเซนติเมตร
ค.
3,890 ตารางเซนติเมตร
ง.
3,990 ตารางเซนติเมตร
20)
มีพื้นที่เหลือจากการปลูกบ้าน 12 ตารางเมตร ต้องการทำเป็นสนามหญ้า ซื้อหญ้าขนาด 30 ตารางเซนติเมตร มาปลูกจะต้องใช้หญ้ากี่แผ่น
ก.
3,000 แผ่น
ข.
3,500 แผ่น
ค.
4,000 แผ่น
ง.
4,500 แผ่น