รหัสข้อสอบ : SOPB500187
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 13
1)
การเลือกซื้อสินค้าต้องคำนึงข้อใด
ก.
ความจำเป็น
ข.
จะต้องมีราคาแพง
ค.
คุณภาพต้องดีมากๆ
ง.
ราคาแพงมากและต้องดี
2)
ใครเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้อง
ก.
ฟ้าซื้องูปลอมมาแกล้งเพื่อน
ข.
ฝนซื้อตุ๊กตาราคาแพงมากมาตั้งโชว์
ค.
แชมป์ชอบซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่าน
ง.
ชัยซื้อหนังสือเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม
3)
ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยี
ก.
ลดแรงงานคน
ข.
เกิดความสวยงาม
ค.
เกิดอาคารสูงๆ มากมาย
ง.
ทำให้มีอัตราการตายเพิ่มขึ้น
4)
เศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นลักษณะใด
ก.
ฟุ่มเฟือย
ข.
ใช้เงินในการลงทุนสูง
ค.
ทุกคนไม่สามารถทำงานได้
ง.
ประหยัดจ่ายเฉพาะที่จำเป็น
5)
สหกรณ์ หมายความว่าอะไร
ก.
ธนาคารเพื่อการเกษตร
ข.
ร้านค้าขายของชำทั่วไป
ค.
การรวมกลุ่มโดยมีข้อกฎเกณฑ์บังคับ
ง.
บุคคลหลายคนมารวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจ
6)
ข้อใดมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของคนในภาคต่างๆ
ก.
นิสัยส่วนตัว
ข.
วัฒนธรรมประเพณี
ค.
นโยบายของประเทศ
ง.
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
7)
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ข้อใดที่ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างรุนแรงจากการกระทำของมนุษย์
ก.
การทำสงคราม
ข.
การย้ายถิ่นที่อยู่
ค.
การออกกฎบังคับ
ง.
การสร้างโบราณสถาน
8)
แหล่งภูมิประเทศใดที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาก
ก.
เชิงเขา
ข.
ชายป่า
ค.
ทุ่งหญ้า
ง.
ริมแม่น้ำ
9)
ประเพณีท้องถิ่นข้อใดที่เป็นการขอให้มีฝนตก
ก.
ประเพณีวิ่งควาย
ข.
ประเพณีสรงน้ำพระ
ค.
ประเพณีรดน้ำดำหัว
ง.
ประเพณีแห่นางแมว
10)
เพลงพื้นบ้านของคนในภาคกลางส่วนใหญ่เกี่ยวกับอาชีพใด
ก.
ประมง
ข.
ค้าขาย
ค.
ล่าสัตว์
ง.
เกษตรกรรม
11)
“ว่าวไทย” เป็นการละเล่นของคนไทยที่มักนิยมเล่นในช่วงฤดูใด
ก.
ฤดูฝน
ข.
ฤดูร้อน
ค.
ฤดูหนาว
ง.
ฤดูใบไม้ร่วง
12)
ข้อใดเป็นลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่ถูกต้อง
ก.
การจับสัตว์ป่ามาเปิดสวนสัตว์
ข.
การนำอวัยวะของสัตว์ป่ามาทำเป็นเครื่องประดับ
ค.
การนำพืชผักบางชนิดมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร
ง.
การตัดต้นไม้เพื่อนำพื้นที่มาทำเป็นอ่างเก็บน้ำ
13)
ประเพณีขันโตก เป็นวัฒนธรรมของภาคใด
ก.
ภาคใต้
ข.
ภาคเหนือ
ค.
ภาคกลาง
ง.
ภาคอีสาน
14)
ข้อดีของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาคือข้อใด
ก.
มีภูมิอากาศรุนแรง
ข.
การคมนาคมสะดวก
ค.
ประชากรตั้งถิ่นฐานมาก
ง.
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
15)
ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ก.
การใช้สินค้าไทย
ข.
การแสดงรำไทย
ค.
การแต่งกายแบบไทย
ง.
การเลี้ยงฉลองวันขึ้นบ้านใหม่
16)
การเลือกซื้อสินค้าต้องคำนึงข้อใด
ก.
ความจำเป็น
ข.
จะต้องมีราคาแพง
ค.
คุณภาพต้องดีมากๆ
ง.
ราคาแพงมากและต้องดี
17)
ใครเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้อง
ก.
ฟ้าซื้องูปลอมมาแกล้งเพื่อน
ข.
ฝนซื้อตุ๊กตาราคาแพงมากมาตั้งโชว์
ค.
แชมป์ชอบซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่าน
ง.
ชัยซื้อหนังสือเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม
18)
ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยี
ก.
ลดแรงงานคน
ข.
เกิดความสวยงาม
ค.
เกิดอาคารสูงๆ มากมาย
ง.
ทำให้มีอัตราการตายเพิ่มขึ้น
19)
เศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นลักษณะใด
ก.
ฟุ่มเฟือย
ข.
ใช้เงินในการลงทุนสูง
ค.
ทุกคนไม่สามารถทำงานได้
ง.
ประหยัดจ่ายเฉพาะที่จำเป็น
20)
สหกรณ์ หมายความว่าอะไร
ก.
ธนาคารเพื่อการเกษตร
ข.
ร้านค้าขายของชำทั่วไป
ค.
การรวมกลุ่มโดยมีข้อกฎเกณฑ์บังคับ
ง.
บุคคลหลายคนมารวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจ
21)
ข้อใดมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของคนในภาคต่างๆ
ก.
นิสัยส่วนตัว
ข.
วัฒนธรรมประเพณี
ค.
นโยบายของประเทศ
ง.
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
22)
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ข้อใดที่ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างรุนแรงจากการกระทำของมนุษย์
ก.
การทำสงคราม
ข.
การย้ายถิ่นที่อยู่
ค.
การออกกฎบังคับ
ง.
การสร้างโบราณสถาน
23)
แหล่งภูมิประเทศใดที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาก
ก.
เชิงเขา
ข.
ชายป่า
ค.
ทุ่งหญ้า
ง.
ริมแม่น้ำ
24)
ประเพณีท้องถิ่นข้อใดที่เป็นการขอให้มีฝนตก
ก.
ประเพณีวิ่งควาย
ข.
ประเพณีสรงน้ำพระ
ค.
ประเพณีรดน้ำดำหัว
ง.
ประเพณีแห่นางแมว
25)
เพลงพื้นบ้านของคนในภาคกลางส่วนใหญ่เกี่ยวกับอาชีพใด
ก.
ประมง
ข.
ค้าขาย
ค.
ล่าสัตว์
ง.
เกษตรกรรม
26)
“ว่าวไทย” เป็นการละเล่นของคนไทยที่มักนิยมเล่นในช่วงฤดูใด
ก.
ฤดูฝน
ข.
ฤดูร้อน
ค.
ฤดูหนาว
ง.
ฤดูใบไม้ร่วง
27)
ข้อใดเป็นลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่ถูกต้อง
ก.
การจับสัตว์ป่ามาเปิดสวนสัตว์
ข.
การนำอวัยวะของสัตว์ป่ามาทำเป็นเครื่องประดับ
ค.
การนำพืชผักบางชนิดมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร
ง.
การตัดต้นไม้เพื่อนำพื้นที่มาทำเป็นอ่างเก็บน้ำ
28)
ประเพณีขันโตก เป็นวัฒนธรรมของภาคใด
ก.
ภาคใต้
ข.
ภาคเหนือ
ค.
ภาคกลาง
ง.
ภาคอีสาน
29)
ข้อดีของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาคือข้อใด
ก.
มีภูมิอากาศรุนแรง
ข.
การคมนาคมสะดวก
ค.
ประชากรตั้งถิ่นฐานมาก
ง.
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
30)
ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ก.
การใช้สินค้าไทย
ข.
การแสดงรำไทย
ค.
การแต่งกายแบบไทย
ง.
การเลี้ยงฉลองวันขึ้นบ้านใหม่