รหัสข้อสอบ : SOPB500181
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 12
1)
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีเวียนเทียนกี่วัน
ก.
2 วัน
ข.
3 วัน
ค.
4 วัน
ง.
5 วัน
2)
พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมในวันสำคัญใด
ก.
วันอาสาฬหบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันมาฆบูชา
3)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหัวใจของศาสนาในวันใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
4)
พระพุทธเจ้าปรินิพพานตรงกับวันสำคัญใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันธรรมสวนะ
ง.
วันอาสาฬหบูชา
5)
พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกตรงกับวันใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอาสาฬหบูชา
ง.
วันธรรมสวนะ
6)
วันพระธรรม เกิดขึ้นตรงกับวันสำคัญใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
7)
คำว่า พิธีกรรม หมายถึง
ก.
ระเบียบแบบแผน
ข.
การแสดงกรรม
ค.
ความโลภมาก
ง.
ความโกรธ
8)
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะดีอย่างไร
ก.
ทำให้เรียนดี
ข.
มีสุขภาพที่ดี
ค.
ได้รู้จักพระสงฆ์
ง.
ได้เข้าใกล้ศาสนา
9)
ศีล 8 หรืออุโบสถศีลใครเป็นผู้รักษา
ก.
สามเณร
ข.
พระสงฆ์
ค.
บุคคลทั่วไป
ง.
อุบาสก-อุบาสิกา
10)
การเวียนเทียนในวันสำคัญรอบแรกนึกถึงอะไร
ก.
ธัมโม
ข.
สังโฆ
ค.
พุทโธ
ง.
สัพเพสัตตา
11)
การจุดเทียน 2 เล่มจุดบูชาอะไร
ก.
บูชาพระพุทธ
ข.
บูชาพระธรรม
ค.
บูชาพระรัตนตรัย
ง.
บูชาพระธรรม-พระวินัย
12)
ดอกไม้ในแจกันบูชาอะไร
ก.
บูชาพระสงฆ์
ข.
บูชาพระรัตนตรัย
ค.
บูชาคุณ
ง.
บูชาพระธรรม
13)
งานมงคลนิยมนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์กี่รูป
ก.
9 รูป
ข.
8 รูป
ค.
12 รูป
ง.
4 รูป
14)
งานมงคล หมายถึงงานเช่นไร
ก.
งานสวดศพ
ข.
งานบวช
ค.
งานทำบุญ 50 วัน
ง.
งานทำบุญ 100 วัน
15)
งานอวมงคล หมายถึงงานเช่นไร
ก.
งานศพ
ข.
งานแต่งงาน
ค.
งานขึ้นบ้านใหม่
ง.
งานตัดผมไฟ
16)
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีเวียนเทียนกี่วัน
ก.
2 วัน
ข.
3 วัน
ค.
4 วัน
ง.
5 วัน
17)
พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมในวันสำคัญใด
ก.
วันอาสาฬหบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันมาฆบูชา
18)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหัวใจของศาสนาในวันใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
19)
พระพุทธเจ้าปรินิพพานตรงกับวันสำคัญใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันธรรมสวนะ
ง.
วันอาสาฬหบูชา
20)
พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกตรงกับวันใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอาสาฬหบูชา
ง.
วันธรรมสวนะ
21)
วันพระธรรม เกิดขึ้นตรงกับวันสำคัญใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
22)
คำว่า พิธีกรรม หมายถึง
ก.
ระเบียบแบบแผน
ข.
การแสดงกรรม
ค.
ความโลภมาก
ง.
ความโกรธ
23)
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะดีอย่างไร
ก.
ทำให้เรียนดี
ข.
มีสุขภาพที่ดี
ค.
ได้รู้จักพระสงฆ์
ง.
ได้เข้าใกล้ศาสนา
24)
ศีล 8 หรืออุโบสถศีลใครเป็นผู้รักษา
ก.
สามเณร
ข.
พระสงฆ์
ค.
บุคคลทั่วไป
ง.
อุบาสก-อุบาสิกา
25)
การเวียนเทียนในวันสำคัญรอบแรกนึกถึงอะไร
ก.
ธัมโม
ข.
สังโฆ
ค.
พุทโธ
ง.
สัพเพสัตตา
26)
การจุดเทียน 2 เล่มจุดบูชาอะไร
ก.
บูชาพระพุทธ
ข.
บูชาพระธรรม
ค.
บูชาพระรัตนตรัย
ง.
บูชาพระธรรม-พระวินัย
27)
ดอกไม้ในแจกันบูชาอะไร
ก.
บูชาพระสงฆ์
ข.
บูชาพระรัตนตรัย
ค.
บูชาคุณ
ง.
บูชาพระธรรม
28)
งานมงคลนิยมนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์กี่รูป
ก.
9 รูป
ข.
8 รูป
ค.
12 รูป
ง.
4 รูป
29)
งานมงคล หมายถึงงานเช่นไร
ก.
งานสวดศพ
ข.
งานบวช
ค.
งานทำบุญ 50 วัน
ง.
งานทำบุญ 100 วัน
30)
งานอวมงคล หมายถึงงานเช่นไร
ก.
งานศพ
ข.
งานแต่งงาน
ค.
งานขึ้นบ้านใหม่
ง.
งานตัดผมไฟ