รหัสข้อสอบ : MAPA301809
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
1)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล
ก.
แม่เก็บผักได้ 10 กำ
ข.
วันนี้มีนักเรียนมาเรียน 23 คน
ค.
ดวงจันทร์
ง.
สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีเสือ 8 ตัว
2)
สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกในการนำเสนอข้อมูลคือข้อใด
ก.
กรอกข้อมูลลงตาราง
ข.
เขียนแผนภูมิรูปภาพ
ค.
เขียนแผนภูมิแท่ง
ง.
จำแนกและจัดประเภทข้อมูล
3)
ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก จากข้อมูลมีสัตว์ปีกกี่ตัว
ก.
2 ตัว
ข.
3 ตัว
ค.
4 ตัว
ง.
5 ตัว
4)
ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก มีสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำกี่ตัว
ก.
1 ตัว
ข.
2 ตัว
ค.
3 ตัว
ง.
4 ตัว
5)
ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก สัตว์ประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าไร
ก.
สัตว์บก 7 ตัว
ข.
สัตว์น้ำ 4 ตัว
ค.
สัตว์ปีก 8 ตัว
ง.
สัตว์น้ำ 6 ตัว
6)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางทั้งหมดกี่คน

ก.
8 คน
ข.
12 คน
ค.
16 คน
ง.
18 คน
7)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับจ้างมากกว่าเดินทางมาโดยรถจักรยานกี่คน

ก.
1 คน
ข.
2 คน
ค.
3 คน
ง.
4 คน
8)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่ามาโดยรถรับจ้าง 2 คน
ข.
นักเรียนเดินมาโรงเรียน มากกว่ามาโดยรถจักรยาน 1 คน
ค.
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางมากที่สุด
ง.
นักเรียนเดินมาโรงเรียน น้อยกว่ามาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 5 คน
9)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและมาโดยรถรับจ้างรวมกันทั้งหมดกี่คน

ก.
9 คน
ข.
18 คน
ค.
20 คน
ง.
22 คน
10)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินมาโรงเรียนและมาโดยรถจักรยานรวมกันมากกว่าหรือน้อยกว่ามาโดยรถประจำทางกี่คน

ก.
มากกว่า 5
ข.
มากกว่า 2
ค.
น้อยกว่า 5
ง.
น้อยกว่า 2
11)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปลาได้มากกว่ากุ้งกี่กิโลกรัม

ก.
5 กิโลกรัม
ข.
10 กิโลกรัม
ค.
15 กิโลกรัม
ง.
20 กิโลกรัม
12)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและกุ้งรวมกันได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ก.
20 กิโลกรัม
ข.
25 กิโลกรัม
ค.
30 กิโลกรัม
ง.
35 กิโลกรัม
13)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับสัตว์น้ำชนิดใดได้น้อยที่สุด

ก.
ปลา
ข.
หอย
ค.
ปู
ง.
หมึก
14)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามหากชาวประมงจับหอยได้เพิ่มจากเดิมอีก 13 กิโลกรัม ชาวประมงจะจับหอยได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ก.
38 กิโลกรัม
ข.
35 กิโลกรัม
ค.
30 กิโลกรัม
ง.
28 กิโลกรัม
15)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและหอยได้รวมกันมีน้ำหนักเท่ากับจับสัตว์น้ำชนิดใดรวมกัน

ก.
ปลากับกุ้ง
ข.
กุ้งกับหมึก
ค.
ปูกับหมึก
ง.
ปูกับปลา
16)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล
ก.
แม่เก็บผักได้ 10 กำ
ข.
วันนี้มีนักเรียนมาเรียน 23 คน
ค.
ดวงจันทร์
ง.
สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีเสือ 8 ตัว
17)
สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกในการนำเสนอข้อมูลคือข้อใด
ก.
กรอกข้อมูลลงตาราง
ข.
เขียนแผนภูมิรูปภาพ
ค.
เขียนแผนภูมิแท่ง
ง.
จำแนกและจัดประเภทข้อมูล
18)
ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก จากข้อมูลมีสัตว์ปีกกี่ตัว
ก.
2 ตัว
ข.
3 ตัว
ค.
4 ตัว
ง.
5 ตัว
19)
ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก มีสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำกี่ตัว
ก.
1 ตัว
ข.
2 ตัว
ค.
3 ตัว
ง.
4 ตัว
20)
ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก สัตว์ประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าไร
ก.
สัตว์บก 7 ตัว
ข.
สัตว์น้ำ 4 ตัว
ค.
สัตว์ปีก 8 ตัว
ง.
สัตว์น้ำ 6 ตัว
21)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางทั้งหมดกี่คน

ก.
8 คน
ข.
12 คน
ค.
16 คน
ง.
18 คน
22)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับจ้างมากกว่าเดินทางมาโดยรถจักรยานกี่คน

ก.
1 คน
ข.
2 คน
ค.
3 คน
ง.
4 คน
23)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่ามาโดยรถรับจ้าง 2 คน
ข.
นักเรียนเดินมาโรงเรียน มากกว่ามาโดยรถจักรยาน 1 คน
ค.
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางมากที่สุด
ง.
นักเรียนเดินมาโรงเรียน น้อยกว่ามาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 5 คน
24)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและมาโดยรถรับจ้างรวมกันทั้งหมดกี่คน

ก.
9 คน
ข.
18 คน
ค.
20 คน
ง.
22 คน
25)

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินมาโรงเรียนและมาโดยรถจักรยานรวมกันมากกว่าหรือน้อยกว่ามาโดยรถประจำทางกี่คน

ก.
มากกว่า 5
ข.
มากกว่า 2
ค.
น้อยกว่า 5
ง.
น้อยกว่า 2
26)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปลาได้มากกว่ากุ้งกี่กิโลกรัม

ก.
5 กิโลกรัม
ข.
10 กิโลกรัม
ค.
15 กิโลกรัม
ง.
20 กิโลกรัม
27)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและกุ้งรวมกันได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ก.
20 กิโลกรัม
ข.
25 กิโลกรัม
ค.
30 กิโลกรัม
ง.
35 กิโลกรัม
28)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับสัตว์น้ำชนิดใดได้น้อยที่สุด

ก.
ปลา
ข.
หอย
ค.
ปู
ง.
หมึก
29)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามหากชาวประมงจับหอยได้เพิ่มจากเดิมอีก 13 กิโลกรัม ชาวประมงจะจับหอยได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ก.
38 กิโลกรัม
ข.
35 กิโลกรัม
ค.
30 กิโลกรัม
ง.
28 กิโลกรัม
30)

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและหอยได้รวมกันมีน้ำหนักเท่ากับจับสัตว์น้ำชนิดใดรวมกัน

ก.
ปลากับกุ้ง
ข.
กุ้งกับหมึก
ค.
ปูกับหมึก
ง.
ปูกับปลา