รหัสข้อสอบ : MAPA301799
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง
1)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
ตวงดอกมะลิให้ตวงเสมอขอบเครื่องตวง
ข.
ตวงนมสดให้ตวงพอดีขีดของเครื่องตวง
ค.
ตวงงาดำให้ตวงพูนเครื่องตวง
ง.
ตวงถั่วลิสงให้ตวงเสมอขอบเครื่องตวง
2)
การตวงสิ่งของข้อใด ต้องตวงให้เรียบเสมอขอบของเครื่องตวง
ก.
กระจับ
ข.
ถ่าน
ค.
ถั่วลิสง
ง.
ข้าวสาร
3)
ข้อใดใช้หน่วยการตวงได้เหมาะสม
ก.
คุณย่าซื้อนมสด 1.5 มิลลิเมตร
ข.
ป้าซื้อน้ำมันพืช 1,500 ลิตร
ค.
คุณยายให้น้องกินยา 2 ลิตร
ง.
คุณพ่อเติมน้ำมันรถ 33 ลิตร
4)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
น้ำปลา 850 มิลลิลิตร มากกว่า 1 ลิตร
ข.
ครีมทาผิว 450 มิลลิลิตร น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร
ค.
น้ำส้ม 1,200 มิลลิลิตร มากกว่า 1 ลิตร
ง.
นมสด 1,000 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลิตร
5)
น้ำมันพืช 1 ลิตร กับน้ำมันหมู 700 มิลลิลิตร รวมกันเป็นเท่าไร
ก.
1,700 มิลลิลิตร
ข.
1,600 มิลลิลิตร
ค.
1,500 มิลลิลิตร
ง.
1,400 มิลลิลิตร
6)
ข้อใดเป็นหน่วยการตวงทั้งหมด
ก.
ช้อนตวง ลิตร มิลลิเมตร
ข.
มิลลิเมตร ลิตร เมตร
ค.
ลิตร มิลลิลิตร ถ้วยตวง
ง.
มิลลิลิตร เมตร เซนติเมตร
7)
สิ่งของทั้งหมดในข้อใดเวลาตวงต้องตวงให้พูนเครื่องตวง
ก.
น้ำตาลทราย ถั่วเขียว ข้าวสาร
ข.
ถ่าน แห้ว ถั่วลิสง
ค.
กระจับ ถ่าน ถั่วเขียว
ง.
งาดำ น้ำตาลทราย กระจับ
8)
ข้อใดมีปริมาตรน้อยที่สุด
ก.
7 ลิตร
ข.
6 ลิตร
ค.
5,500 มิลลิลิตร
ง.
3,700 มิลลิลิตร
9)
ข้อใดมีปริมาตรมากที่สุด
ก.
น้ำกลั่น 1 ลิตร
ข.
น้ำหมึก 3 ซี.ซี.
ค.
น้ำผลไม้ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
น้ำมันเบนซิน 850 มิลลิลิตร
10)
เหยือกใบหนึ่งจุน้ำได้ 3,500 มิลลิลิตร ขณะนี้มีน้ำอยู่ 2 ลิตร 700 มิลลิลิตร ยังใส่น้ำได้อีกเท่าไร
ก.
500 มิลลิลิตร
ข.
600 มิลลิลิตร
ค.
700 มิลลิลิตร
ง.
800 มิลลิลิตร
11)
เก่งดื่มนมไป 850 มิลลิลิตร แล้วเหลือนมอีก 650 มิลลิลิตร เดิมเก่งมีนมอยู่เท่าไร
ก.
1 ลิตร 600 มิลลิลิตร
ข.
1 ลิตร 500 มิลลิลิตร
ค.
1 ลิตร 400 มิลลิลิตร
ง.
1 ลิตร 300 มิลลิลิตร
12)
โอ่งใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 48 ลิตร 700 มิลลิลิตร ใช้ไปแล้วเหลือน้ำ 22 ลิตร 300 มิลลิลิตร ใช้น้ำไปเท่าไร
ก.
26 ลิตร 200 มิลลิลิตร
ข.
26 ลิตร 300 มิลลิลิตร
ค.
26 ลิตร 400 มิลลิลิตร
ง.
26 ลิตร 500 มิลลิลิตร
13)
สัปดาห์แรกพ่อเติมน้ำมันรถยนต์ 18 ลิตร 650 มิลลิลิตร สัปดาห์ที่สองพ่อเติมน้ำมันรถยนต์ 23 ลิตร 500 มิลลิลิตร พ่อเติมน้ำมันรถยนต์สัปดาห์ที่สองมากกว่าสัปดาห์แรกเท่าไร
ก.
4 ลิตร 850 มิลลิลิตร
ข.
4 ลิตร 150 มิลลิลิตร
ค.
5 ลิตร 850 มิลลิลิตร
ง.
5 ลิตร 150 มิลลิลิตร
14)
ตวงน้ำผลไม้ 1 ลิตร 400 มิลลิลิตร จากนั้นเติมน้ำลงไปอีก 800 มิลลิลิตร แล้วเต็มเหยือกพอดี เหยือกใบนี้มีความจุเท่าไร
ก.
2 ลิตร 400 มิลลิลิตร
ข.
2 ลิตร 300 มิลลิลิตร
ค.
2 ลิตร 200 มิลลิลิตร
ง.
2 ลิตร 100 มิลลิลิตร
15)
บรรจุนมสดใส่ขวด ขวดใบใหญ่จุนมสดได้ 1 ลิตร ขวดใบเล็กจุนมสดได้ 250 มิลลิลิตร ขวดนมสดทั้งสองขนาดมีความจุต่างกันเท่าไร
ก.
850 มิลลิลิตร
ข.
750 มิลลิลิตร
ค.
650 มิลลิลิตร
ง.
550 มิลลิลิตร
16)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
ตวงดอกมะลิให้ตวงเสมอขอบเครื่องตวง
ข.
ตวงนมสดให้ตวงพอดีขีดของเครื่องตวง
ค.
ตวงงาดำให้ตวงพูนเครื่องตวง
ง.
ตวงถั่วลิสงให้ตวงเสมอขอบเครื่องตวง
17)
การตวงสิ่งของข้อใด ต้องตวงให้เรียบเสมอขอบของเครื่องตวง
ก.
กระจับ
ข.
ถ่าน
ค.
ถั่วลิสง
ง.
ข้าวสาร
18)
ข้อใดใช้หน่วยการตวงได้เหมาะสม
ก.
คุณย่าซื้อนมสด 1.5 มิลลิเมตร
ข.
ป้าซื้อน้ำมันพืช 1,500 ลิตร
ค.
คุณยายให้น้องกินยา 2 ลิตร
ง.
คุณพ่อเติมน้ำมันรถ 33 ลิตร
19)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
น้ำปลา 850 มิลลิลิตร มากกว่า 1 ลิตร
ข.
ครีมทาผิว 450 มิลลิลิตร น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร
ค.
น้ำส้ม 1,200 มิลลิลิตร มากกว่า 1 ลิตร
ง.
นมสด 1,000 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลิตร
20)
น้ำมันพืช 1 ลิตร กับน้ำมันหมู 700 มิลลิลิตร รวมกันเป็นเท่าไร
ก.
1,700 มิลลิลิตร
ข.
1,600 มิลลิลิตร
ค.
1,500 มิลลิลิตร
ง.
1,400 มิลลิลิตร
21)
ข้อใดเป็นหน่วยการตวงทั้งหมด
ก.
ช้อนตวง ลิตร มิลลิเมตร
ข.
มิลลิเมตร ลิตร เมตร
ค.
ลิตร มิลลิลิตร ถ้วยตวง
ง.
มิลลิลิตร เมตร เซนติเมตร
22)
สิ่งของทั้งหมดในข้อใดเวลาตวงต้องตวงให้พูนเครื่องตวง
ก.
น้ำตาลทราย ถั่วเขียว ข้าวสาร
ข.
ถ่าน แห้ว ถั่วลิสง
ค.
กระจับ ถ่าน ถั่วเขียว
ง.
งาดำ น้ำตาลทราย กระจับ
23)
ข้อใดมีปริมาตรน้อยที่สุด
ก.
7 ลิตร
ข.
6 ลิตร
ค.
5,500 มิลลิลิตร
ง.
3,700 มิลลิลิตร
24)
ข้อใดมีปริมาตรมากที่สุด
ก.
น้ำกลั่น 1 ลิตร
ข.
น้ำหมึก 3 ซี.ซี.
ค.
น้ำผลไม้ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
น้ำมันเบนซิน 850 มิลลิลิตร
25)
เหยือกใบหนึ่งจุน้ำได้ 3,500 มิลลิลิตร ขณะนี้มีน้ำอยู่ 2 ลิตร 700 มิลลิลิตร ยังใส่น้ำได้อีกเท่าไร
ก.
500 มิลลิลิตร
ข.
600 มิลลิลิตร
ค.
700 มิลลิลิตร
ง.
800 มิลลิลิตร
26)
เก่งดื่มนมไป 850 มิลลิลิตร แล้วเหลือนมอีก 650 มิลลิลิตร เดิมเก่งมีนมอยู่เท่าไร
ก.
1 ลิตร 600 มิลลิลิตร
ข.
1 ลิตร 500 มิลลิลิตร
ค.
1 ลิตร 400 มิลลิลิตร
ง.
1 ลิตร 300 มิลลิลิตร
27)
โอ่งใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 48 ลิตร 700 มิลลิลิตร ใช้ไปแล้วเหลือน้ำ 22 ลิตร 300 มิลลิลิตร ใช้น้ำไปเท่าไร
ก.
26 ลิตร 200 มิลลิลิตร
ข.
26 ลิตร 300 มิลลิลิตร
ค.
26 ลิตร 400 มิลลิลิตร
ง.
26 ลิตร 500 มิลลิลิตร
28)
สัปดาห์แรกพ่อเติมน้ำมันรถยนต์ 18 ลิตร 650 มิลลิลิตร สัปดาห์ที่สองพ่อเติมน้ำมันรถยนต์ 23 ลิตร 500 มิลลิลิตร พ่อเติมน้ำมันรถยนต์สัปดาห์ที่สองมากกว่าสัปดาห์แรกเท่าไร
ก.
4 ลิตร 850 มิลลิลิตร
ข.
4 ลิตร 150 มิลลิลิตร
ค.
5 ลิตร 850 มิลลิลิตร
ง.
5 ลิตร 150 มิลลิลิตร
29)
ตวงน้ำผลไม้ 1 ลิตร 400 มิลลิลิตร จากนั้นเติมน้ำลงไปอีก 800 มิลลิลิตร แล้วเต็มเหยือกพอดี เหยือกใบนี้มีความจุเท่าไร
ก.
2 ลิตร 400 มิลลิลิตร
ข.
2 ลิตร 300 มิลลิลิตร
ค.
2 ลิตร 200 มิลลิลิตร
ง.
2 ลิตร 100 มิลลิลิตร
30)
บรรจุนมสดใส่ขวด ขวดใบใหญ่จุนมสดได้ 1 ลิตร ขวดใบเล็กจุนมสดได้ 250 มิลลิลิตร ขวดนมสดทั้งสองขนาดมีความจุต่างกันเท่าไร
ก.
850 มิลลิลิตร
ข.
750 มิลลิลิตร
ค.
650 มิลลิลิตร
ง.
550 มิลลิลิตร