รหัสข้อสอบ : MAPA301793
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 38 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
1)
1,279 × 6 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
ก.
7,684
ข.
7,674
ค.
7,664
ง.
7,654
2)
ผลคูณข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
2,376 × 3
ข.
1,524 × 2
ค.
49 × 68
ง.
72 × 96
3)
1,678 × 9 กับ 46 × 52 ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไร
ก.
12,510
ข.
12,610
ค.
12,710
ง.
12,810
4)
2,321 × 8 มีค่ามากกว่า 69 × 13 อยู่เท่าไร
ก.
17,371
ข.
17,471
ค.
17,571
ง.
17,671
5)
108 ÷ 9 นำผลหารไปคูณกับ 39 จะมีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
448
ข.
458
ค.
468
ง.
478
6)
ผลหารข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
984 ÷ 8
ข.
9,486 ÷ 9
ค.
7,280 ÷ 7
ง.
6,744 ÷ 6
7)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
6,772 ÷ 4 > 89 × 21
ข.
5,172 ÷ 3 < 78 × 24
ค.
5,684 ÷ 4 < 22 × 55
ง.
8,463 ÷ 7 > 38 × 34
8)
ผลหารข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
216 ÷ 9
ข.
96 ÷ 4
ค.
168 ÷ 7
ง.
207 ÷ 9
9)

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   1) 1,493 × 7 = 10,351
   2) 2,025 ÷ 9 = 225
   3) 49 × 26 = 1,724
   4) 7,875 ÷ 7 = 1,125
ข้อใดถูกต้อง

ก.
ข้อ 1), 2)
ข.
ข้อ 2), 4)
ค.
ข้อ 3), 4)
ง.
ข้อ 1), 4)
10)
ร้านค้าซื้อดินสอมา 12 กล่อง กล่องละ 24 แท่ง ร้านค้าซื้อดินสอมาทั้งหมดกี่แท่ง
ก.
288 แท่ง
ข.
278 แท่ง
ค.
268 แท่ง
ง.
258 แท่ง
11)
ฝ้ายซื้อเสื้อยืด 3 ตัว ราคาตัวละ 259 บาท ฝ้ายจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
ก.
747 บาท
ข.
757 บาท
ค.
767 บาท
ง.
777 บาท
12)
ซื้อไข่เค็มมา 25 กล่อง แต่ละกล่องมีไข่เค็ม 15 ฟอง ซื้อไข่เค็มมาทั้งหมดกี่ฟอง
ก.
335 ฟอง
ข.
365 ฟอง
ค.
375 ฟอง
ง.
385 ฟอง
13)
พ่อมีเงินอยู่ 1,448 บาท ซื้อหนังสือแบบเดียวกันได้ 8 เล่มพอดี หนังสือราคาเล่มละกี่บาท
ก.
181 บาท
ข.
182 บาท
ค.
191 บาท
ง.
192 บาท
14)
ข้อใดมีวิธีหาคำตอบต่างจากข้ออื่น
ก.
มีลูกแก้ว 24 ลูก แบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 ลูก จะได้กี่ถุง
ข.
หนังสือเล่มหนึ่งมี 128 หน้า อ่านวันละ 2 หน้า กี่วันจึงจะอ่านจบ
ค.
ปลูกต้นไม้แถวละ 4 ต้น จำนวน 29 แถว ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น
ง.
มีเงิน 120 บาท ซื้อหนังสือเล่มละ 8 บาท จะได้กี่เล่ม
15)
“มีลูกเสือสำรอง 279 คน” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
หากจัดลูกเสือสำรองออกเป็น 9 หมู่ หมู่ละเท่าๆ กัน จะได้หมู่ละ 31 คน
ข.
หากจัดลูกเสือสำรองออกเป็นหมู่ หมู่ละ 9 คน จะจัดได้ 31 หมู่
ค.
หากลูกเสือสำรองแต่ละคนบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนละ 3 บาท จะได้เงิน 837 บาท
ง.
หากลูกเสือสำรองแต่ละคนบริจาคเงินเพื่อซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคนละ 5 บาท จะได้เงิน 1,400 บาท
16)
“ร้านขายเสื้อผ้า ขายเสื้อแบบเดียวกันได้ 9 ตัว เป็นเงิน 1,701 บาท” ข้อใดถูกต้อง
ก.
ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละมากกว่า 190 บาท
ข.
ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละน้อยกว่า 190 บาท
ค.
ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละเท่ากับ 185 บาท
ง.
ขายเสื้อไป 3 ตัว จะได้เงิน 563 บาท
17)
“โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรองเท้าได้วันละ 2,744 คู่” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
หากโรงงานแห่งนี้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้นเฉลี่ยแล้วผลิตรองเท้าได้ชั่วโมงละ 343 คู่
ข.
ในเวลา 3 วัน โรงงานแห่งนี้จะผลิตรองเท้าได้ 8,232 คู่
ค.
ในเวลา 5 วัน โรงงานแห่งนี้จะผลิตรองเท้าได้ 13,700 คู่
ง.
หากในแต่ละวันส่งรองเท้าให้ร้านค้า 4 ร้าน แต่ละร้านจะได้รับรองเท้าวันละ 686 คู่
18)
พี่สะสมแสตมป์ได้ 80 หน้า แต่ละหน้ามีแสตมป์ 75 ดวง พี่สะสมแสตมป์ได้กี่ดวง
ก.
5,400 ดวง
ข.
5,600 ดวง
ค.
5,800 ดวง
ง.
6,000 ดวง
19)
“มีข้าวสาร 80 กระสอบ หนักกระสอบละ 55 กิโลกรัม” ข้อใดถูกต้อง
ก.
หากต้องการขนข้าวโดยใช้เรือ ซึ่งบรรทุกได้หนักไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม จะบรรทุกข้าวสารได้หมดพอดี
ข.
หากบริจาคข้าวสารให้คนยากจนไป 20 กระสอบ จะเหลือข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม
ค.
หากต้องการขนย้ายโดยใช้เรือ ซึ่งบรรทุกได้หนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม จะต้องใช้เรือ 2 ลำซึ่งจะบรรทุกข้าวสารได้หมดพอดี
ง.
มีข้าวสารทั้งหมด 4,200 กิโลกรัม
20)
1,279 × 6 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
ก.
7,684
ข.
7,674
ค.
7,664
ง.
7,654
21)
ผลคูณข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
2,376 × 3
ข.
1,524 × 2
ค.
49 × 68
ง.
72 × 96
22)
1,678 × 9 กับ 46 × 52 ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไร
ก.
12,510
ข.
12,610
ค.
12,710
ง.
12,810
23)
2,321 × 8 มีค่ามากกว่า 69 × 13 อยู่เท่าไร
ก.
17,371
ข.
17,471
ค.
17,571
ง.
17,671
24)
108 ÷ 9 นำผลหารไปคูณกับ 39 จะมีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
448
ข.
458
ค.
468
ง.
478
25)
ผลหารข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
984 ÷ 8
ข.
9,486 ÷ 9
ค.
7,280 ÷ 7
ง.
6,744 ÷ 6
26)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
6,772 ÷ 4 > 89 × 21
ข.
5,172 ÷ 3 < 78 × 24
ค.
5,684 ÷ 4 < 22 × 55
ง.
8,463 ÷ 7 > 38 × 34
27)
ผลหารข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
216 ÷ 9
ข.
96 ÷ 4
ค.
168 ÷ 7
ง.
207 ÷ 9
28)

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   1) 1,493 × 7 = 10,351
   2) 2,025 ÷ 9 = 225
   3) 49 × 26 = 1,724
   4) 7,875 ÷ 7 = 1,125
ข้อใดถูกต้อง

ก.
ข้อ 1), 2)
ข.
ข้อ 2), 4)
ค.
ข้อ 3), 4)
ง.
ข้อ 1), 4)
29)
ร้านค้าซื้อดินสอมา 12 กล่อง กล่องละ 24 แท่ง ร้านค้าซื้อดินสอมาทั้งหมดกี่แท่ง
ก.
288 แท่ง
ข.
278 แท่ง
ค.
268 แท่ง
ง.
258 แท่ง
30)
ฝ้ายซื้อเสื้อยืด 3 ตัว ราคาตัวละ 259 บาท ฝ้ายจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
ก.
747 บาท
ข.
757 บาท
ค.
767 บาท
ง.
777 บาท
31)
ซื้อไข่เค็มมา 25 กล่อง แต่ละกล่องมีไข่เค็ม 15 ฟอง ซื้อไข่เค็มมาทั้งหมดกี่ฟอง
ก.
335 ฟอง
ข.
365 ฟอง
ค.
375 ฟอง
ง.
385 ฟอง
32)
พ่อมีเงินอยู่ 1,448 บาท ซื้อหนังสือแบบเดียวกันได้ 8 เล่มพอดี หนังสือราคาเล่มละกี่บาท
ก.
181 บาท
ข.
182 บาท
ค.
191 บาท
ง.
192 บาท
33)
ข้อใดมีวิธีหาคำตอบต่างจากข้ออื่น
ก.
มีลูกแก้ว 24 ลูก แบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 ลูก จะได้กี่ถุง
ข.
หนังสือเล่มหนึ่งมี 128 หน้า อ่านวันละ 2 หน้า กี่วันจึงจะอ่านจบ
ค.
ปลูกต้นไม้แถวละ 4 ต้น จำนวน 29 แถว ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น
ง.
มีเงิน 120 บาท ซื้อหนังสือเล่มละ 8 บาท จะได้กี่เล่ม
34)
“มีลูกเสือสำรอง 279 คน” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
หากจัดลูกเสือสำรองออกเป็น 9 หมู่ หมู่ละเท่าๆ กัน จะได้หมู่ละ 31 คน
ข.
หากจัดลูกเสือสำรองออกเป็นหมู่ หมู่ละ 9 คน จะจัดได้ 31 หมู่
ค.
หากลูกเสือสำรองแต่ละคนบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนละ 3 บาท จะได้เงิน 837 บาท
ง.
หากลูกเสือสำรองแต่ละคนบริจาคเงินเพื่อซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคนละ 5 บาท จะได้เงิน 1,400 บาท
35)
“ร้านขายเสื้อผ้า ขายเสื้อแบบเดียวกันได้ 9 ตัว เป็นเงิน 1,701 บาท” ข้อใดถูกต้อง
ก.
ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละมากกว่า 190 บาท
ข.
ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละน้อยกว่า 190 บาท
ค.
ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละเท่ากับ 185 บาท
ง.
ขายเสื้อไป 3 ตัว จะได้เงิน 563 บาท
36)
“โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรองเท้าได้วันละ 2,744 คู่” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
หากโรงงานแห่งนี้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้นเฉลี่ยแล้วผลิตรองเท้าได้ชั่วโมงละ 343 คู่
ข.
ในเวลา 3 วัน โรงงานแห่งนี้จะผลิตรองเท้าได้ 8,232 คู่
ค.
ในเวลา 5 วัน โรงงานแห่งนี้จะผลิตรองเท้าได้ 13,700 คู่
ง.
หากในแต่ละวันส่งรองเท้าให้ร้านค้า 4 ร้าน แต่ละร้านจะได้รับรองเท้าวันละ 686 คู่
37)
พี่สะสมแสตมป์ได้ 80 หน้า แต่ละหน้ามีแสตมป์ 75 ดวง พี่สะสมแสตมป์ได้กี่ดวง
ก.
5,400 ดวง
ข.
5,600 ดวง
ค.
5,800 ดวง
ง.
6,000 ดวง
38)
“มีข้าวสาร 80 กระสอบ หนักกระสอบละ 55 กิโลกรัม” ข้อใดถูกต้อง
ก.
หากต้องการขนข้าวโดยใช้เรือ ซึ่งบรรทุกได้หนักไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม จะบรรทุกข้าวสารได้หมดพอดี
ข.
หากบริจาคข้าวสารให้คนยากจนไป 20 กระสอบ จะเหลือข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม
ค.
หากต้องการขนย้ายโดยใช้เรือ ซึ่งบรรทุกได้หนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม จะต้องใช้เรือ 2 ลำซึ่งจะบรรทุกข้าวสารได้หมดพอดี
ง.
มีข้าวสารทั้งหมด 4,200 กิโลกรัม