รหัสข้อสอบ : MAPA301755
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบการหารเบื้องต้น
1)
6÷2= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
2)
12÷6= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
3)
4÷2= ?
ก.
4
ข.
3
ค.
2
4)
18÷2= ?
ก.
7
ข.
8
ค.
9
5)
20÷2= ?
ก.
10
ข.
11
ค.
12
6)
10÷2= ?
ก.
4
ข.
5
ค.
6
7)
9÷3= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
8)
21÷7= ?
ก.
2
ข.
3
ค.
4
9)
9÷9= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
10)
15÷5= ?
ก.
3
ข.
4
ค.
5
11)
6÷2= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
12)
12÷6= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
13)
4÷2= ?
ก.
4
ข.
3
ค.
2
14)
18÷2= ?
ก.
7
ข.
8
ค.
9
15)
20÷2= ?
ก.
10
ข.
11
ค.
12
16)
10÷2= ?
ก.
4
ข.
5
ค.
6
17)
9÷3= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
18)
21÷7= ?
ก.
2
ข.
3
ค.
4
19)
9÷9= ?
ก.
1
ข.
2
ค.
3
20)
15÷5= ?
ก.
3
ข.
4
ค.
5