รหัสข้อสอบ : THPA301655
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 14
1)
ข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่กดผิด
ก.
มนุษย์
ข.
คณิตศาสตร์
ค.
อาวุธ
ง.
ญาตพี่น้อง
2)
ข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่กดผิด
ก.
สมบัติ
ข.
โอกาศ
ค.
อากาศ
ง.
ก๊าซ
3)
ข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่กดผิด
ก.
สาธิด
ข.
อัตรา
ค.
มัจจุราช
ง.
วาดเขียน
4)
คำในข้อใดมีมาตราตัวสะกดต่างจากข้ออื่น
ก.
ทูต ประโยชน์
ข.
ตำรวจ อาจ
ค.
พาล พิษ
ง.
ขอโทษ รถ
5)
บุญคุณ มีตัวสะกดมาตราใด
ก.
แม่กก
ข.
แม่กบ
ค.
แม่กด
ง.
แม่กน
6)
ข้อใดเป็นคำที่สะกดด้วย แม่กน
ก.
บริเวณ
ข.
บาป
ค.
ตรุษ
ง.
เมฆ
7)
ข้อใดไม่ใช่คำที่สะกดด้วย แม่กน
ก.
ยัญ
ข.
กัญญา
ค.
ปราชญ์
ง.
กล้าหาญ
8)
ข้อใดไม่ได้สะกดด้วย แม่เกย
ก.
เดียว
ข.
น้อย
ค.
มวย
ง.
หลาย
9)
คำในข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า ขโมย
ก.
ทรัพย์
ข.
อภัย
ค.
เขียว
ง.
ขยำ
10)
ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
เขียว
ข.
ว่าว
ค.
พราว
ง.
โวย
11)
ข้อใดสะกดด้วย แม่เกอว
ก.
ตูมตาม
ข.
วัวนม
ค.
บัวขาว
ง.
หงุดหงิด
12)
ข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคำว่า ภาคภูมิ
ก.
ซากศพ
ข.
ธรรมชาติ
ค.
โกหก
ง.
พกลม
13)
ข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคำว่า พากเพียร
ก.
ภาคเรียน
ข.
ภูมิใจ
ค.
งานเขียน
ง.
เชี่ยวชาญ
14)
ข้อใดที่มีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
ฉัตร
ข.
สวัสดิ์
ค.
บำเหน็จ
ง.
สารภาพ
15)
ข้อใดที่มีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
เนตร
ข.
ครวญ
ค.
พิกุล
ง.
วิญญาณ
16)
ผลการวัดระดับความสูงของเด็ก 5 คน ได้ผลดังนี้ ต่ายสูง 135 เซนติเมตร ตูนสูงกว่าต่าย 10 เซนติเมตร ต่อเตี้ยกว่าตูน 5 เซนติเมตร ตั้มเตี้ยกว่าตูน 15 เซนติเมตร และตาวสูงเท่ากันกับตูน ใครมีความสูงมากที่สุด
ก.
ต่ายและตั้ม
ข.
ตาวและตูน
ค.
ต่อและตาว
ง.
ตูนและต่าย
17)
ผลการวัดระดับความสูงของเด็ก 5 คน ได้ผลดังนี้ ต่ายสูง 135 เซนติเมตร ตูนสูงกว่าต่าย 10 เซนติเมตร ต่อเตี้ยกว่าตูน 5 เซนติเมตร ตั้มเตี้ยกว่าตูน 15 เซนติเมตร และตาวสูงเท่ากันกับตูน ใครมีความสูงน้อยที่สุด และสูงกี่เซนติเมตร
ก.
ตั้มสูง 140 เซนติเมตร
ข.
ต่อสูง 140 เซนติเมตร
ค.
ต่อสูง 130 เซนติเมตร
ง.
ตั้มสูง 130 เซนติเมตร
18)
ผลการวัดระดับความสูงของเด็ก 5 คน ได้ผลดังนี้ ต่ายสูง 135 เซนติเมตร ตูนสูงกว่าต่าย 10 เซนติเมตร ต่อเตี้ยกว่าตูน 5 เซนติเมตร ตั้มเตี้ยกว่าตูน 15 เซนติเมตร และตาวสูงเท่ากันกับตูน ตาว มีความสูงเท่าใด
ก.
135 เซนติเมตร
ข.
140 เซนติเมตร
ค.
145 เซนติเมตร
ง.
150 เซนติเมตร
19)
ข้อใดอ่านออกเสียงในมาตรา แม่กบ
ก.
วิหค
ข.
ศพ
ค.
เมฆ
ง.
เสก
20)
ข้อใดไม่ได้ออกเสียงในมาตรา แม่กบ
ก.
บาป
ข.
กราฟ
ค.
วรรณ
ง.
ลาภ
21)
ข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่กดผิด
ก.
มนุษย์
ข.
คณิตศาสตร์
ค.
อาวุธ
ง.
ญาตพี่น้อง
22)
ข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่กดผิด
ก.
สมบัติ
ข.
โอกาศ
ค.
อากาศ
ง.
ก๊าซ
23)
ข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่กดผิด
ก.
สาธิด
ข.
อัตรา
ค.
มัจจุราช
ง.
วาดเขียน
24)
คำในข้อใดมีมาตราตัวสะกดต่างจากข้ออื่น
ก.
ทูต ประโยชน์
ข.
ตำรวจ อาจ
ค.
พาล พิษ
ง.
ขอโทษ รถ
25)
บุญคุณ มีตัวสะกดมาตราใด
ก.
แม่กก
ข.
แม่กบ
ค.
แม่กด
ง.
แม่กน
26)
ข้อใดเป็นคำที่สะกดด้วย แม่กน
ก.
บริเวณ
ข.
บาป
ค.
ตรุษ
ง.
เมฆ
27)
ข้อใดไม่ใช่คำที่สะกดด้วย แม่กน
ก.
ยัญ
ข.
กัญญา
ค.
ปราชญ์
ง.
กล้าหาญ
28)
ข้อใดไม่ได้สะกดด้วย แม่เกย
ก.
เดียว
ข.
น้อย
ค.
มวย
ง.
หลาย
29)
คำในข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า ขโมย
ก.
ทรัพย์
ข.
อภัย
ค.
เขียว
ง.
ขยำ
30)
ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
เขียว
ข.
ว่าว
ค.
พราว
ง.
โวย
31)
ข้อใดสะกดด้วย แม่เกอว
ก.
ตูมตาม
ข.
วัวนม
ค.
บัวขาว
ง.
หงุดหงิด
32)
ข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคำว่า ภาคภูมิ
ก.
ซากศพ
ข.
ธรรมชาติ
ค.
โกหก
ง.
พกลม
33)
ข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคำว่า พากเพียร
ก.
ภาคเรียน
ข.
ภูมิใจ
ค.
งานเขียน
ง.
เชี่ยวชาญ
34)
ข้อใดที่มีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
ฉัตร
ข.
สวัสดิ์
ค.
บำเหน็จ
ง.
สารภาพ
35)
ข้อใดที่มีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
เนตร
ข.
ครวญ
ค.
พิกุล
ง.
วิญญาณ
36)
ผลการวัดระดับความสูงของเด็ก 5 คน ได้ผลดังนี้ ต่ายสูง 135 เซนติเมตร ตูนสูงกว่าต่าย 10 เซนติเมตร ต่อเตี้ยกว่าตูน 5 เซนติเมตร ตั้มเตี้ยกว่าตูน 15 เซนติเมตร และตาวสูงเท่ากันกับตูน ใครมีความสูงมากที่สุด
ก.
ต่ายและตั้ม
ข.
ตาวและตูน
ค.
ต่อและตาว
ง.
ตูนและต่าย
37)
ผลการวัดระดับความสูงของเด็ก 5 คน ได้ผลดังนี้ ต่ายสูง 135 เซนติเมตร ตูนสูงกว่าต่าย 10 เซนติเมตร ต่อเตี้ยกว่าตูน 5 เซนติเมตร ตั้มเตี้ยกว่าตูน 15 เซนติเมตร และตาวสูงเท่ากันกับตูน ใครมีความสูงน้อยที่สุด และสูงกี่เซนติเมตร
ก.
ตั้มสูง 140 เซนติเมตร
ข.
ต่อสูง 140 เซนติเมตร
ค.
ต่อสูง 130 เซนติเมตร
ง.
ตั้มสูง 130 เซนติเมตร
38)
ผลการวัดระดับความสูงของเด็ก 5 คน ได้ผลดังนี้ ต่ายสูง 135 เซนติเมตร ตูนสูงกว่าต่าย 10 เซนติเมตร ต่อเตี้ยกว่าตูน 5 เซนติเมตร ตั้มเตี้ยกว่าตูน 15 เซนติเมตร และตาวสูงเท่ากันกับตูน ตาว มีความสูงเท่าใด
ก.
135 เซนติเมตร
ข.
140 เซนติเมตร
ค.
145 เซนติเมตร
ง.
150 เซนติเมตร
39)
ข้อใดอ่านออกเสียงในมาตรา แม่กบ
ก.
วิหค
ข.
ศพ
ค.
เมฆ
ง.
เสก
40)
ข้อใดไม่ได้ออกเสียงในมาตรา แม่กบ
ก.
บาป
ข.
กราฟ
ค.
วรรณ
ง.
ลาภ