รหัสข้อสอบ : THPA301649
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 17
1)
ไม้ทัณฑฆาต มีไว้เพื่ออะไร
ก.
แสดงว่าเป็นภาษาต่างประเทศ
ข.
เขียนประกอบสระอุและสระอิ
ค.
แสดงให้รู้ว่าเป็นตัวสะกด
ง.
ไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะนั้น
2)
เครื่องหมาย ! เรียกว่าอะไร
ก.
เสมอภาค
ข.
จุลภาค
ค.
การันต์
ง.
อัศเจรีย์
3)
ข้อใดมีความหมายต่างจากคำว่า ทำอะไร
ก.
หลบบ้าน
ข.
เฮ็ดหยัง
ค.
ทำไหร่
ง.
เยี้ยอะหยัง
4)
ในภาษาถิ่นใต้คำว่า “ฝรั่ง” คือผลไม้ใด
ก.
มังคุด
ข.
แตงโม
ค.
ชมพู่
ง.
ทุเรียน
5)
ข้อใดไม่ใช่ภาษาถิ่นอีสาน
ก.
ข้อย
ข.
บักสีดา
ค.
เว้า
ง.
อู้
6)
คำว่า “ปิ๊กบ้าน” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
หรอย
ข.
เมือบ้าน
ค.
แหลง
ง.
มะก้วยแก๋ว
7)
ข้อใดมีความหมายต่างจากคำว่า พูด
ก.
อู้
ข.
เว้า
ค.
แหลง
ง.
ฉาน
8)
การแต่งปริศนาคำทาย นิยมใช้คำแบบใด
ก.
คำที่ไพเราะ
ข.
คำคล้องจอง
ค.
คำสุภาพสั้นๆ
ง.
คำที่มีความหมายไม่ตรงตัว
9)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปริศนาคำทาย
ก.
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ข.
ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
ค.
ช่วยฝึกปฏิภาณไหวพริบ
ง.
ช่วยให้ทำการบ้านได้
10)
ข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่า “ยอดเยี่ยม”
ก.
มือใหม่
ข.
มือหนึ่ง
ค.
มือไว
ง.
มือขึ้น
11)
ไม้ทัณฑฆาต มีไว้เพื่ออะไร
ก.
แสดงว่าเป็นภาษาต่างประเทศ
ข.
เขียนประกอบสระอุและสระอิ
ค.
แสดงให้รู้ว่าเป็นตัวสะกด
ง.
ไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะนั้น
12)
เครื่องหมาย ! เรียกว่าอะไร
ก.
เสมอภาค
ข.
จุลภาค
ค.
การันต์
ง.
อัศเจรีย์
13)
ข้อใดมีความหมายต่างจากคำว่า ทำอะไร
ก.
หลบบ้าน
ข.
เฮ็ดหยัง
ค.
ทำไหร่
ง.
เยี้ยอะหยัง
14)
ในภาษาถิ่นใต้คำว่า “ฝรั่ง” คือผลไม้ใด
ก.
มังคุด
ข.
แตงโม
ค.
ชมพู่
ง.
ทุเรียน
15)
ข้อใดไม่ใช่ภาษาถิ่นอีสาน
ก.
ข้อย
ข.
บักสีดา
ค.
เว้า
ง.
อู้
16)
คำว่า “ปิ๊กบ้าน” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
หรอย
ข.
เมือบ้าน
ค.
แหลง
ง.
มะก้วยแก๋ว
17)
ข้อใดมีความหมายต่างจากคำว่า พูด
ก.
อู้
ข.
เว้า
ค.
แหลง
ง.
ฉาน
18)
การแต่งปริศนาคำทาย นิยมใช้คำแบบใด
ก.
คำที่ไพเราะ
ข.
คำคล้องจอง
ค.
คำสุภาพสั้นๆ
ง.
คำที่มีความหมายไม่ตรงตัว
19)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปริศนาคำทาย
ก.
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ข.
ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
ค.
ช่วยฝึกปฏิภาณไหวพริบ
ง.
ช่วยให้ทำการบ้านได้
20)
ข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่า “ยอดเยี่ยม”
ก.
มือใหม่
ข.
มือหนึ่ง
ค.
มือไว
ง.
มือขึ้น