รหัสข้อสอบ : THPA301647
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 32 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 18
1)
คำว่า “พระชนก” หมายถึงข้อใด
ก.
พ่อ
ข.
แม่
ค.
พี่
ง.
เพื่อน
2)
คำว่า “เสวย” หมายถึงข้อใด
ก.
อาบน้ำ
ข.
นอน
ค.
ตาย
ง.
กิน
3)
ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์
ก.
เสวย
ข.
ทรงม้า
ค.
ทรงนอน
ง.
ตรัส
4)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
มรณภาพ
ข.
ประสูติ
ค.
สวรรคต
ง.
สิ้นพระชนม์
5)
พระราชปฏิสันถาร หมายความว่าอะไร
ก.
สนทนา
ข.
พูด
ค.
คำสั่ง
ง.
ทักทาย
6)
คำว่า “ให้” (เราให้) ถ้าเราใช้กับพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้คำว่าอะไร
ก.
ประทาน
ข.
พระราชทาน
ค.
ทูลเกล้าฯ ถวาย
ง.
พระราชอัธยาศัย
7)
คำว่า “บรรทม” หมายถึงข้อใด
ก.
มาก
ข.
ฝัน
ค.
นอน
ง.
เกิด
8)
คำว่า “พระราชดำเนิน” หมายถึงข้อใด
ก.
ไป
ข.
เล่น
ค.
เดิน
ง.
อยู่
9)
ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์
ก.
พระพักตร์
ข.
พระนาง
ค.
พระเนตร
ง.
พระเก้าอี้
10)
คำว่า “พระทนต์” หมายถึงข้อใด
ก.
ฟัน
ข.
เท้า
ค.
มือ
ง.
นิ้ว
11)
ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.
สวรรคต
ข.
ทิวงคต
ค.
สิ้นพระชนม์
ง.
มรณภาพ
12)
“วันนี้คุณแม่อยากทานผักบุ้งจิ้มน้ำพริก” คำว่า ผักบุ้ง เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้อย่างไร
ก.
ผักรู้นอน
ข.
ผักทอดยอด
ค.
ผักเหลือง
ง.
ผักสามหาว
13)
มีการทำบุญ ไถ่ชีวิต.....ที่วัดไร่ขิง ควรเติมคำสุภาพในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
สุนัข หมู
ข.
พลาย ม้า
ค.
โค กระบือ
ง.
มัจฉา นกกา
14)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวย........ค่ำ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
พระกระยาหาร
ข.
ภัตตาหาร
ค.
เครื่องคาวหวาน
ง.
อาหาร
15)
พระสงฆ์..........อยู่ในกุฏิ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
บรรทม
ข.
นอน
ค.
จำวัด
ง.
หลับ
16)
สมเด็จพระสังฆราช..........สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
พระราชทาน
ข.
ประทาน
ค.
ถวาย
ง.
ประทานถวาย
17)
คำว่า “พระชนก” หมายถึงข้อใด
ก.
พ่อ
ข.
แม่
ค.
พี่
ง.
เพื่อน
18)
คำว่า “เสวย” หมายถึงข้อใด
ก.
อาบน้ำ
ข.
นอน
ค.
ตาย
ง.
กิน
19)
ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์
ก.
เสวย
ข.
ทรงม้า
ค.
ทรงนอน
ง.
ตรัส
20)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
มรณภาพ
ข.
ประสูติ
ค.
สวรรคต
ง.
สิ้นพระชนม์
21)
พระราชปฏิสันถาร หมายความว่าอะไร
ก.
สนทนา
ข.
พูด
ค.
คำสั่ง
ง.
ทักทาย
22)
คำว่า “ให้” (เราให้) ถ้าเราใช้กับพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้คำว่าอะไร
ก.
ประทาน
ข.
พระราชทาน
ค.
ทูลเกล้าฯ ถวาย
ง.
พระราชอัธยาศัย
23)
คำว่า “บรรทม” หมายถึงข้อใด
ก.
มาก
ข.
ฝัน
ค.
นอน
ง.
เกิด
24)
คำว่า “พระราชดำเนิน” หมายถึงข้อใด
ก.
ไป
ข.
เล่น
ค.
เดิน
ง.
อยู่
25)
ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์
ก.
พระพักตร์
ข.
พระนาง
ค.
พระเนตร
ง.
พระเก้าอี้
26)
คำว่า “พระทนต์” หมายถึงข้อใด
ก.
ฟัน
ข.
เท้า
ค.
มือ
ง.
นิ้ว
27)
ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.
สวรรคต
ข.
ทิวงคต
ค.
สิ้นพระชนม์
ง.
มรณภาพ
28)
“วันนี้คุณแม่อยากทานผักบุ้งจิ้มน้ำพริก” คำว่า ผักบุ้ง เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้อย่างไร
ก.
ผักรู้นอน
ข.
ผักทอดยอด
ค.
ผักเหลือง
ง.
ผักสามหาว
29)
มีการทำบุญ ไถ่ชีวิต.....ที่วัดไร่ขิง ควรเติมคำสุภาพในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
สุนัข หมู
ข.
พลาย ม้า
ค.
โค กระบือ
ง.
มัจฉา นกกา
30)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวย........ค่ำ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
พระกระยาหาร
ข.
ภัตตาหาร
ค.
เครื่องคาวหวาน
ง.
อาหาร
31)
พระสงฆ์..........อยู่ในกุฏิ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
บรรทม
ข.
นอน
ค.
จำวัด
ง.
หลับ
32)
สมเด็จพระสังฆราช..........สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก.
พระราชทาน
ข.
ประทาน
ค.
ถวาย
ง.
ประทานถวาย