รหัสข้อสอบ : THPA201545
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 14
1)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ต่างจากพวก
ก.
ฟุ่มเฟือย
ข.
ยามเช้า
ค.
ภาคภูมิ
2)
คำใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า "พัดลม"
ก.
คุ้นเคย
ข.
ล้อมรอบ
ค.
เยียวยา
3)
คำว่า "นิ้วมือ" มีเสียงวรรณยุกต์ใด
ก.
เสียงวรรณยุกต์โท และสามัญ
ข.
เสียงวรรณยุกต์ตรี และสามัญ
ค.
เสียงวรรณยุกต์โท และตรี
4)
ภพแขวน______ที่ฝาผนัง ควรเติมข้อใด
ก.
ลูพภาบ
ข.
รูบพาป
ค.
รูปภาพ
5)
แม่ใช้_______ตัดกระดาษ ควรเติมข้อใด
ก.
กันไกร
ข.
กรรไกร
ค.
กรรไก
6)
ข้อใดเป็นคำ
ก.
เต๊
ข.
นู่
ค.
ยา
7)
วันนี้ฝนตกทั้งวัน ทำให้_______หนาว ควรเติมข้อใด
ก.
อากาศ
ข.
อากาษ
ค.
อากาส
8)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
ยาย
ข.
อย่า
ค.
ย้าย
9)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
หัวเราะ
ข.
โอ้อวด
ค.
ชิงช้า
10)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
เชิญชวน
ข.
จดหมาย
ค.
ปรากฏ
11)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
นักเรียน
ข.
โกรธ
ค.
โต้ตอบ
12)
ข้อใดมีคำสรรพนาม
ก.
วัวมีเขา
ข.
พระฉันเพล
ค.
มันคือแมว
13)
ข้อใดเป็นคำสรรพนาม
ก.
พวกเรา
ข.
อ่าน
ค.
หนังสือ
14)
ข้อใดเป็นสำนวนโวหาร
ก.
กบกระโดดสูง
ข.
กบเหลาดินสอ
ค.
กบเลือกนาย
15)
รักวัวให้ผูก ______ ควรเติมข้อใด
ก.
รักลูกให้มัด
ข.
รักลูกให้ตี
ค.
รักลูกให้โอ๋
16)
สำนวนใดมีความหมายว่า "ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก"
ก.
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
ข.
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
ค.
เรียนผูกต้องเรียนแก้
17)
1) ตอ 2) น้ำ 3) ลด 4) ผุด ข้อใดเรียงลำดับคำให้เป็นสำนวนโวหารได้ถูกต้อง
ก.
1) 2) 4) 3)
ข.
3) 2) 1) 4)
ค.
2) 3) 1) 4)
18)
ข้อใดมีความหมายตรงกับสำนวนโวหาร "น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า"
ก.
ฝนอยากไปเดินเล่น แต่เพื่อนลงความเห็นว่าควรจะอ่านหนังสือ ฝนจึงต้องอ่านหนังสือ
ข.
ก้อยทำงานยังไม่เสร็จ แต่ก็ไปช่วยกวางทำงาน
ค.
เล็กสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กุล กุลสอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษให้เล็ก
19)
ขนม______ทำให้ฟันผุ ควรเติมคำวิเศษณ์ในข้อใด
ก.
หนัก
ข.
เล็ก
ค.
หวาน
20)
ข้อใดไม่ใช่คำวิเศษณ์
ก.
ร้อง
ข.
ช้า
ค.
หอม
21)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ต่างจากพวก
ก.
ฟุ่มเฟือย
ข.
ยามเช้า
ค.
ภาคภูมิ
22)
คำใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า "พัดลม"
ก.
คุ้นเคย
ข.
ล้อมรอบ
ค.
เยียวยา
23)
คำว่า "นิ้วมือ" มีเสียงวรรณยุกต์ใด
ก.
เสียงวรรณยุกต์โท และสามัญ
ข.
เสียงวรรณยุกต์ตรี และสามัญ
ค.
เสียงวรรณยุกต์โท และตรี
24)
ภพแขวน______ที่ฝาผนัง ควรเติมข้อใด
ก.
ลูพภาบ
ข.
รูบพาป
ค.
รูปภาพ
25)
แม่ใช้_______ตัดกระดาษ ควรเติมข้อใด
ก.
กันไกร
ข.
กรรไกร
ค.
กรรไก
26)
ข้อใดเป็นคำ
ก.
เต๊
ข.
นู่
ค.
ยา
27)
วันนี้ฝนตกทั้งวัน ทำให้_______หนาว ควรเติมข้อใด
ก.
อากาศ
ข.
อากาษ
ค.
อากาส
28)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
ยาย
ข.
อย่า
ค.
ย้าย
29)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
หัวเราะ
ข.
โอ้อวด
ค.
ชิงช้า
30)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
เชิญชวน
ข.
จดหมาย
ค.
ปรากฏ
31)
ข้อใดเป็นคำนาม
ก.
นักเรียน
ข.
โกรธ
ค.
โต้ตอบ
32)
ข้อใดมีคำสรรพนาม
ก.
วัวมีเขา
ข.
พระฉันเพล
ค.
มันคือแมว
33)
ข้อใดเป็นคำสรรพนาม
ก.
พวกเรา
ข.
อ่าน
ค.
หนังสือ
34)
ข้อใดเป็นสำนวนโวหาร
ก.
กบกระโดดสูง
ข.
กบเหลาดินสอ
ค.
กบเลือกนาย
35)
รักวัวให้ผูก ______ ควรเติมข้อใด
ก.
รักลูกให้มัด
ข.
รักลูกให้ตี
ค.
รักลูกให้โอ๋
36)
สำนวนใดมีความหมายว่า "ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก"
ก.
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
ข.
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
ค.
เรียนผูกต้องเรียนแก้
37)
1) ตอ 2) น้ำ 3) ลด 4) ผุด ข้อใดเรียงลำดับคำให้เป็นสำนวนโวหารได้ถูกต้อง
ก.
1) 2) 4) 3)
ข.
3) 2) 1) 4)
ค.
2) 3) 1) 4)
38)
ข้อใดมีความหมายตรงกับสำนวนโวหาร "น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า"
ก.
ฝนอยากไปเดินเล่น แต่เพื่อนลงความเห็นว่าควรจะอ่านหนังสือ ฝนจึงต้องอ่านหนังสือ
ข.
ก้อยทำงานยังไม่เสร็จ แต่ก็ไปช่วยกวางทำงาน
ค.
เล็กสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กุล กุลสอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษให้เล็ก
39)
ขนม______ทำให้ฟันผุ ควรเติมคำวิเศษณ์ในข้อใด
ก.
หนัก
ข.
เล็ก
ค.
หวาน
40)
ข้อใดไม่ใช่คำวิเศษณ์
ก.
ร้อง
ข.
ช้า
ค.
หอม