รหัสข้อสอบ : SCMA313549
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 90 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
1)
ข้อใดต่อไปนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ถูกต้อง เมื่อนำเซลล์ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้ ไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์(Hypotonic solution)
ก.
เซลล์ A และ B
ข.
เซลล์ A และ C
ค.
เซลล์ B และ C
ง.
เซลล์ B และ D
2)
ตัดชิ้นมันฝรั่งออกเป็นทรงลูกบาศก์ขนาด 5 กรัมเท่ากัน จำนวน 4 ชิ้น และนำไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารละลายความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นนำชิ้นมันฝรั่งทั้ง 4 ชิ้นออกมาชั่งน้ำหนัก และบันทึกผลได้ดังตาราง จากผลการทดลอง ข้อใดเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในแต่ละบีกเกอร์ จากความเข้มข้นสูงสุดไปต่ำสุดได้ถูกต้อง
ก.
C B A D
ข.
B C A D
ค.
D A B C
ง.
A D B C
3)
เด็กหญิงสวยทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำ โดยจัดการทดลองดังภาพแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของฟองแก๊ส พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ฟองแก๊สเคลื่อนที่ไป 10 cm. หากเด็กหญิงสวยต้องการทำให้ฟองแก๊สเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นในเวลาเท่าเดิมเด็กหญิงสวยควรปรับการทดลองอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ก.
ลดอุณหภูมิของห้องที่ใช้การทดลองลง
ข.
เพิ่มความชื้นในอากาศของห้องที่ทดลองให้เพิ่มขึ้น
ค.
เพิ่มพัดลมเป่าบริเวณใบของพืช
ง.
ลดความเข้มแสงของห้องที่ใช้ในการทดลอง
4)
นายแดนทำการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืช 3 วิธีการและเก็บผล พบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีดังตารางด้านล่าง อยากทราบว่าวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีการที่ A, B และ C ของนายแดนคือวิธีการใด ตามลำดับ
ก.
การปักชำ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเมล็ด
ข.
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเมล็ด การปักชำ
ค.
การเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปักชำ
ง.
การปักชำ การเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5)
การทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีอายุ น้ำหนัก และขนาดเท่ากัน แต่แบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด โดยเริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ใช้สำลีแห้งในการวางเมล็ด และชุดการทดลองที่ 2 ใช้สำลีชุ่มน้ำในการวางเมล็ด จากการทดลองข้างต้นนักเรียนคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์เมล็ดในชุดการทดลองทั้งสองจะเป็นดังคำตอบ A หรือคำตอบ B และเพราะเหตุใด
ก.
คำตอบ A เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากและยอดจะเจริญเข้าหาแสง
ข.
คำตอบ A เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากและยอดจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก
ค.
คำตอบ B เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากจะเจริญตามแรงโน้มถ่วงของโลกและยอดจะเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลก
ง.
คำตอบ B เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากจะเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลกและยอดจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก
6)
ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด
ก.
เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ในระบบเลือด
ข.
หากพบโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ แสดงถึงภาวะการทำงานที่ผิดปกติของหน่วยไต
ค.
การย่อยโปรตีนพบได้ที่บริเวณปากและกระเพาะอาหารของมนุษย์
ง.
หลอดเลือดในกลุ่มอาร์เทอรีโดยส่วนมากจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับคืนสู่หัวใจ
7)
ข้อใดคือตัวอย่างการแสดงพฤติกรรมแบบวางเงื่อนไข (Conditioning) และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ตามลำดับ
ก.
สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล การสร้างรังของนก
ข.
ลูกห่านเดินตามแม่ห่าน การเดินหาทางออกของหนูในเขาวงกตที่ใช้เวลาน้อยลง
ค.
สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล การเดินหาทางออกของหนูในเขาวงกตที่ใช้เวลาน้อยลง
ง.
ลิงวางกล่องไม้ซ้อนกันเพื่อหยิบกล้วยที่อยู่ในที่สูง การบินวนเป็นเลขแปดของผึ้ง
8)
นำอาหาร 4 ชนิดมาทดสอบสารอาหาร ได้ผลทดสอบดังตาราง อาหารชนิดใด น่าจะมีพลังงานสูงสุดเมื่อมีปริมาณของแต่ละสารอาหารเท่ากัน
ก.
A
ข.
B
ค.
C
ง.
D
9)
พืชชนิดหนึ่งมีทั้งต้นที่มีดอกสีขาวและต้นที่มีดอกสีแดง โดยลักษณะสีดอกดังกล่าวมียีนเด่นที่แสดงออกเป็นสีแดงข่มยีนด้อยโดยสมบูรณ์ เมื่อนำต้นที่มีดอกสีแดง (Heterozygous) ผสมพันธุ์กับต้นที่มีดอกสีขาว จะได้รุ่นลูกมีลักษณะอย่างไร
ก.
ดอกสีแดงทั้งหมด
ข.
ดอกสีขาวทั้งหมด
ค.
ดอกสีชมพูทั้งหมด
ง.
มีทั้งดอกสีแดงและดอกสีขาว
10)
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สาหร่าย และแพลงก์ตอนในมหาสมุทร ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดลง และให้ผลผลิตเป็นแก๊สออกซิเจนและน้ำตาล เมื่อมีการหายใจของสิ่งมีชีวิต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศอีกครั้ง จากข้อความข้างต้นหมายถึงวัฏจักรใด
ก.
Carbon cycle
ข.
Nitrogen cycle
ค.
Phosphorus cycle
ง.
Water cycle
11)
ในพื้นที่แห่งหนึ่งมีการใช้สารพิษดีดีที ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ซึ่งนักวิจัยทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สารตกค้างในดิน พบปริมาณดีดีทีเป็นจำนวนมาก บุคคลในข้อใดจัดการแก้ไขปัญหาสารตกค้างไม่ให้เกิดการถ่ายทอดไปยังโซ่อาหารได้ดีและยั่งยืนที่สุด
ก.
นาย ก ปลูกมันสำปะหลังและเก็บเกี่ยวนำออกไปจากพื้นที่
ข.
นาย ข ปลูกถั่วลิสงและนำไปขายเป็นอาหารสัตว์
ค.
นาย ค ใช้ระบบชลประทานชะล้างหน้าดิน
ง.
นาย ง ใช้สารเคมีในการดูดซับสารพิษ
12)
นำสาร A B C และ D ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำ มาใส่ลงในถุงกระดาษกรองชนิดละถุง แล้วนำไปแช่น้ำ เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพ จากข้อมูล หากนำสารทั้ง 4 ชนิดมาตรวจสอบการกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน พบว่า อนุภาคของสาร C สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ แต่สาร A B และ D ไม่สามารถผ่านได้ ข้อใดสามารถจำแนกชนิดของสารได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
13)
ทดลองลดอุณหภูมิสาร A ซึ่งเป็นแก๊ส และให้ความร้อนแก่สาร B ซึ่งเป็นของแข็ง ทำให้สารทั้ง 2 ชนิด เกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟได้ดังนี้ จากข้อมูล ที่อุณหภูมิใด สาร A และสาร B มีการจัดเรียงอนุภาคสถานะเดียวกัน และคือสถานะใด
ก.
T1 และ T2 โดย สถานะคือ แก๊ส และ ของเหลว ตามลำดับ
ข.
T1 และ T3 โดย สถานะคือ แก๊ส และ ของแข็ง ตามลำดับ
ค.
T2 และ T3 โดย สถานะคือ ของเหลว และ ของแข็ง ตามลำดับ
ง.
T1 , T2 และ T3 โดย สถานะคือ ของแข็ง , ของเหลว และ แก๊ส ตามลำดับ
14)
นำสารละลาย A B C และ D ซึ่งมีลักษณะใส ไม่มีสี มาพิจารณาสี เมื่อเติมอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ จากข้อมูล ข้อใดเรียงลำดับ pH ของสารละลายจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
ก.
A < B < C < D
ข.
A < C < D < B
ค.
B < A < C < D
ง.
B < A < D < C
15)
พิจารณาวิธีการแยกสารผสม 3 ชนิด โดยทั้ง 3 ชนิดเป็นของแข็งทั้งหมด ดังแผนภาพต่อไปนี้ ข้อใดระบุวิธีการแยกสารได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
16)
นำน้ำส้ม A ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร ผสมกับน้ำส้ม B ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร หากต้องการให้น้ำส้มผสมมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร ต้องเติมน้ำลงไปในน้ำส้มผสมเท่าไร
ก.
0 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
17)
สภาพการละลายน้ำของสาร A ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นดังนี้ นำสาร A จำนวน 350 กรัม มาละลายในน้ำเดือด 250 กรัม แล้วปล่อยให้มีอุณหูมิลดลง จนเกิดผลึกของสาร A 45 กรัม อุณหภูมิดังกล่าวคือเท่าใด
ก.
0 oC
ข.
25 oC
ค.
50 oC
ง.
75 oC
18)
นำก้อนโลหะ A มาทำปฏิกิริยากับสารละลาย B ที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดจะใช้เวลา 20 นาที พบว่าเกิดตะกอน C มวล 6 กรัม ดังสมการ A(s) + B(aq) → C(s) ข้อใดไม่ใช่การทดลองที่จะทำให้เกิดตะกอน C จนสมบูรณ์ โดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที
ก.
เติมน้ำ
ข.
เพิ่มอุณหภูมิของสารละลาย B
ค.
เพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย B
ง.
เปลี่ยนก้อนโลหะ A เป็นผงโลหะ A แทน
19)
ในการทดลองครั้งหนึ่ง ทำการทดลองดังนี้ 1. ใส่สารละลาย A2E3 ลงในบีกเกอร์ 2. เติมสาร DB2 ลงไปผสมกับสารในข้อ 1

3. วิเคราะห์ชนิดของสารหลังเกิดปฏิกิริยา พบสาร AB3 , DE และสาร DB2 เหลืออยู่
 

จากข้อมูล ข้อใดเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองนี้ได้ถูกต้องที่สุด
ก.
A2E3 + DB2 → AB3 + DE
ข.
A2E3 + 3DB2 → 2AB3 + 3DE
ค.
A2E3 + DB2 → AB3 + DE + DB2
ง.
A2E3 + 3DB2 → 2AB3 + 3DE + DB2
20)
วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่บนโต๊ะราบลื่นด้วยอัตราเร็วคงที่ 10 เซนติเมตรต่อวินาที ผ่านจุด A และ B ซึ่งอยู่ห่างกัน 50 เซนติเมตร แล้วตกกระทบพื้นที่จุด C ดังภาพ หากไม่คิดแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุ จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
ความเร่งของวัตถุในช่วง AB มีค่าเท่ากับความเร่งในช่วง BC
ข.
วัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B ใช้เวลา 5 วินาที
ค.
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุในช่วง BC มีค่าเป็นศูนย์
ง.
ช่วง AB ความเร่งของวัตถุมีทิศจาก A ไป B
21)
วัตถุชิ้นหนึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นราบลื่น เมื่อออกแรงคงตัว F1 ดึงวัตถุไปทางซ้าย และออกแรง F2 ดึงวัตถุไปทางขวา พร้อมกันตลอดเวลา โดยแบ่งการออกแรงดึงเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้ ช่วงที่ 1 ออกแรง F1 50 นิวตัน และออกแรง F2 50 นิวตัน ช่วงที่ 2 ออกแรง F1 60 นิวตัน และออกแรง F2 70 นิวตัน จงหาว่าช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 วัตถุมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร ตามลำดับ
ก.
หยุดนิ่ง และความเร่งคงตัว
ข.
ความเร็วคงตัว และความเร่งคงตัว
ค.
ความเร็วคงตัว และความเร็วคงตัว
ง.
ความเร่งคงตัว และความเร่งคงตัว
22)
วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3 ก้อน คือ A, B และ C มีขนาดและน้ำหนักเท่ากัน วางซ้อนกันบนพื้นดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อใดระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้ถูกต้อง
ก.
น้ำหนักของ A และแรงที่ B กระทำต่อ A
ข.
แรงที่ A กระทำต่อ B และแรงที่ C กระทำต่อ B
ค.
แรงที่ B กระทำต่อ C และน้ำหนักของ C
ง.
แรงที่ C กระทำต่อพื้น และแรงที่พื้นกระทำต่อ C
23)
วัตถุทรงลูกบาศก์จมอยู่ในน้ำยาล้างจานทั้งก้อนดังภาพ โดยแรงพยุงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อวัตถุมีค่า 12 นิวตัน และแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านบน และผิวด้านข้างแต่ละด้านมีค่า 6 และ 4 นิวตัน ตามลำดับ จงหาแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านล่าง
ก.
6 นิวตัน
ข.
18 นิวตัน
ค.
22 นิวตัน
ง.
34 นิวตัน
24)
สมศักดิ์เป็นนักขับรถผาดโผนทดลองขับรถยนต์บนถนนราบทางตรงด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเคลื่อนที่ได้ 200 เมตร จึงเบรกให้รถหยุด ปรากฏว่ารถยนต์ไถลไปได้ไกล 50 เมตร โดยไม่หมุน จากนั้นสมศักดิ์ลองขับรถคันเดิมในวันที่ฝนตกออกจากจุดเดียวกันด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเบรกให้รถหยุดตรงจุดเดียวกัน จงพิจารณาว่ารถยนต์จะไถลไปได้ไกลมากหรือน้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานที่กระทำต่อรถยนต์คันนี้เป็น แรงเสียดทานประเภทใด ตามลำดับ
ก.
มากกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานจลน์
ข.
มากกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานสถิต
ค.
น้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานจลน์
ง.
น้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานสถิต
25)
คานเบายาว 2 เมตร วางอยู่บนลิ่มซึ่งอยู่ห่างจากปลายคานด้านหนึ่งเป็นระยะ 0.5 เมตร จากนั้นนำวัตถุ A หนัก 10 นิวตัน และวัตถุ B หนัก 5 นิวตัน ไปวางไว้ที่ปลายคานทั้งสองข้าง ดังภาพ จงหาว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาที่มีค่ามากกว่ากัน และมีค่ามากกว่าเท่าใด ตามลำดับ
ก.
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา และ 2.5 นิวตัน·เมตร
ข.
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา และ 2.5 นิวตัน·เมตร
ค.
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา และ 5 นิวตัน·เมตร
ง.
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา และ 5 นิวตัน·เมตร
26)
สมศรีนำหม้อไปตั้งบนเตาแก๊สเพื่อทำต้มยำกุ้งให้เพื่อนชาวต่างชาติรับประทาน เมื่อหม้อร้อน สมศรีจึงเทน้ำลงไปในหม้อ แล้วรอจนกระทั่งน้ำเดือดเพื่อประกอบอาหารตามสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อใดระบุสถานการณ์ที่มีการถ่ายโอนความร้อนแบบนำความร้อน และการพาความร้อนได้ถูกต้อง ตามลำดับ
ก.
หม้อร้อน และน้ำเดือด
ข.
น้ำเดือด และหม้อร้อน
ค.
หม้อร้อน และหม้อร้อน
ง.
น้ำเดือด และน้ำเดือด
27)
นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยครอบลูกโป่งเข้ากับปากขวดเปล่า แล้วนำไปวางในอ่างของเหลวชนิดหนึ่ง ก่อนการทดลองลูกโป่งมีลักษณะดังภาพ 1 และหลังการทดลองลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังภาพ 2 จงพิจารณาว่าความดันของแก๊สในลูกโป่งและอุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของของเหลวลดลง
ข.
ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของของเหลวเพิ่มขึ้น
ค.
ความดันของแก๊สลดลง และอุณหภูมิของของเหลวลดลง
ง.
ความดันของแก๊สลดลง และอุณหภูมิของของเหลวเพิ่มขึ้น
28)
วางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าห่างจากจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก (C) เล็กน้อย ดังภาพ จงหาว่า เกิดภาพ ที่ตำแหน่งใด และเป็นภาพชนิดใด ตามลำดับ กำหนดให้ F คือ จุดโฟกัส
ก.
ภาพอยู่ที่จุด F’ และเป็นภาพเสมือน
ข.
ภาพอยู่ระหว่างจุด F’ และ C’ และเป็นภาพเสมือน
ค.
ภาพอยู่ที่จุด F และเป็นภาพจริง
ง.
ภาพอยู่ระหว่างจุด F และ C และเป็นภาพจริง
29)
ฉายแสงขาวให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม ดังภาพ พบว่าแสงที่ผ่านออกมาจากปริซึมมีการแยกออกเป็นแถบสี จงหาว่า แสงสีในข้อใดที่มีการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด
ก.
แสงสีเขียว
ข.
แสงสีม่วง
ค.
แสงสีเหลือง
ง.
แสงสีน้ำเงิน
30)
ฉายแสงสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ครั้งละ 1 สี ด้วยปริมาณแสงที่เท่ากันในห้องมืดสนิทให้ตกกระทบวัตถุชั้นหนึ่ง โดยมีตารางบันทึกผลการสังเกตสีวัตถุ ดังนี้ จากผลการสังเกตข้างต้น จงพิจารณาว่าวัตถุดังกล่าวมีสีอะไร
ก.
สีแดง
ข.
สีเขียว
ค.
สีเหลือง
ง.
สีดำ
31)
ดีดวัตถุจากตำแหน่ง A ให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงฝืด จนกระทั่งวัตถุไปหยุดอยู่ที่ตำแหน่ง B ดังภาพ จงพิจารณาว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานกลของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามลำดับ
ก.
เพิ่มขึ้น และเท่าเดิม
ข.
เพิ่มขึ้น และลดลง
ค.
ลดลง และเพิ่มขึ้น
ง.
ลดลง และเท่าเดิม
32)
ชูใจกำลังตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าระหว่างหลอดไฟฟ้า X มีกำลังไฟฟ้า 60 วัตต์ และหลอดไฟฟ้า Y มีกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ โดยหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ความสว่างเท่ากัน อีกทั้งมีราคาเท่ากัน นักเรียนจะแนะนำให้ชูใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าใด เพราะเหตุใด
ก.
หลอดไฟฟ้า X เพราะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า
ข.
หลอดไฟฟ้า Y เพราะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้ดีกว่า
ค.
หลอดไฟฟ้า Y เนื่องจากให้กำลังไฟฟ้ามากกว่า
ง.
เลือกหลอดไฟฟ้าชนิดใดก็ได้ เพราะหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ความสว่างเท่ากัน
33)
กำหนดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ เป็นดังนี้ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และการเปลี่ยนสีของกระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ ในพื้นที่ 5 บริเวณ เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากใช้ไซครอมิเตอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศพื้นที่ F พบว่าอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 32 องศาเซลเซียส และผลการตรวจสอบโดยใช้กระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ พบว่าได้กระดาษสีน้ำเงินม่วง อุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปราะเปียกเป็นเท่าไร
ก.
31 องศาเซลเซียส
ข.
29 องศาเซลเซียส
ค.
27 องศาเซลเซียส
ง.
25 องศาเซลเซียส
34)
ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์ลาง เป็นดังนี้ พายุหมุนเขตร้อนหนึ่ง ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก มีอัตราเร็วรอบจุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ดังภาพ จากข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนนี้เป็นพายุชนิดใด และเกิดในซีกโลกใด  
ก.
พายุใต้ฝุ่น เกิดในซีกโลกเหนือ
ข.
พายุใต้ฝุ่น เกิดในซีกโลกใต้
ค.
พายุเฮอริเคน เกิดในซีกโลกเหนือ
ง.
พายุไซโคลน เกิดในซีกโลกใต้
35)
ข้อมูลแสดงปริมาณของอนุภาคหลักที่เป็นองค์ประกอบของดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ที่ดินแปลงใดที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
36)
​ข้อมูลผลการสำรวจปริมาณน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ 3 บ่อ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้  
ก.
ข.
ค.
ง.
37)
ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ จากภาพ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก.
หินงอก หินย้อย และแท่งเสา จัดเป็นหินตะกอน
ข.
หินงอก จ และหินย้อย ฉ มีองค์ประกอบเป็นสารชนิดเดียวกัน
ค.
โครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา จะพบภายในภูเขาหินแกรนิต
ง.
ภายใต้สภาวะเดียวกันหินงอก ก และหินย้อย ข ใช้เวลาในการก่อตัวน้อยกกว่า หินงอก ค และหินย้อย ง
38)
แนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี ของประเทศไทย เป็นดังภาพ จากภาพข้อสรุปใดถูกต้อง
ก.
ในช่วงเวลา B เป็นฤดูที่มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยต่ำกว่าในช่วงเวลา C
ข.
ในช่วงเวลา C จะพบลมมรสุมพัดพามาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค.
ในช่วงเวลา A ของซีกโลกเหนือจะตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกใต้
ง.
ในช่วงเวลา A เงาของเสาธงที่เกิดในช่วงเที่ยงวันจะมีความยาวน้อยกว่าในช่วงเวลา B
39)
ภาพแสดงตำแหน่งของโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวจักรราศีของเดือนหนึ่ง เมื่อมองจากหนือระนาบเส้นสุริยวิถี และทิศทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นดังนี้ หมายเหตุ ภาพไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริง   ช่วงเวลาที่โลกอยู่ ณ ตำแหน่งดังภาพ ตรงกับเดือนใด และในเวลากลางคืนจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดอยู่บนท้องฟ้ายาวนานที่สุด    
ก.
เดือนมิถุนายน และ กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข.
เดือนธันวาคม และ กลุ่มดาวคนคู่
ค.
เดือนมิถุนายน และ กลุ่มดาวแมงป่อง
ง.
เดือนธันวาคม และ กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์
40)
ดาวเทียมสื่อสาร ควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา เพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมหันข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลา โดยไม่ต้องหมุนตาม ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4 ดวง เป็นดังนี้ จากข้อมูล ดาวเทียมดวงใดที่มีวงโคจรเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร
ก.
ดาวทียม A , B
ข.
ดาวทียม B , C
ค.
ดาวทียม C , D
ง.
ดาวทียม D , A
41)
การทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นดังภาพ
ก.
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ข.
ใช่ ใช่ ใช่
ค.
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ง.
ไม่ใช่ ใช่ ใช่
42)
จากแผนภาพสายใยอาหารที่กำหนดให้ ตอบคำถามดังต่อไปนี้
ก.
ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ข.
ไม่ใช่ ใช่ ใช่
ค.
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ง.
ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
43)
ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์ 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่
ก.
ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ข.
ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ค.
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ง.
ไม่ใช่ ใช่ ใช่
44)
นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรีที่มีความต่างศักย์ 2 โวลต์ ดังภาพ 1 แล้ววัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์ และวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้าโดยใช้โวลต์มิเตอร์ จากนั้นเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี แล้ววัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ดังภาพ 2 จากผลการทดลองข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่
ก.
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
ข.
ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง
ค.
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
ง.
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
45)
โครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรลียม และสารในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เรียงลำดับชั้น เป็นดังภาพ   สมบัติของโครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่    
ก.
ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ข.
ใช่ ใช่ ใช่
ค.
ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ง.
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
46)
ข้อใดต่อไปนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ถูกต้อง เมื่อนำเซลล์ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้ ไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์(Hypotonic solution)
ก.
เซลล์ A และ B
ข.
เซลล์ A และ C
ค.
เซลล์ B และ C
ง.
เซลล์ B และ D
47)
ตัดชิ้นมันฝรั่งออกเป็นทรงลูกบาศก์ขนาด 5 กรัมเท่ากัน จำนวน 4 ชิ้น และนำไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารละลายความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นนำชิ้นมันฝรั่งทั้ง 4 ชิ้นออกมาชั่งน้ำหนัก และบันทึกผลได้ดังตาราง จากผลการทดลอง ข้อใดเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในแต่ละบีกเกอร์ จากความเข้มข้นสูงสุดไปต่ำสุดได้ถูกต้อง
ก.
C B A D
ข.
B C A D
ค.
D A B C
ง.
A D B C
48)
เด็กหญิงสวยทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำ โดยจัดการทดลองดังภาพแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของฟองแก๊ส พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ฟองแก๊สเคลื่อนที่ไป 10 cm. หากเด็กหญิงสวยต้องการทำให้ฟองแก๊สเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นในเวลาเท่าเดิมเด็กหญิงสวยควรปรับการทดลองอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ก.
ลดอุณหภูมิของห้องที่ใช้การทดลองลง
ข.
เพิ่มความชื้นในอากาศของห้องที่ทดลองให้เพิ่มขึ้น
ค.
เพิ่มพัดลมเป่าบริเวณใบของพืช
ง.
ลดความเข้มแสงของห้องที่ใช้ในการทดลอง
49)
นายแดนทำการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืช 3 วิธีการและเก็บผล พบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีดังตารางด้านล่าง อยากทราบว่าวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีการที่ A, B และ C ของนายแดนคือวิธีการใด ตามลำดับ
ก.
การปักชำ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเมล็ด
ข.
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเมล็ด การปักชำ
ค.
การเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปักชำ
ง.
การปักชำ การเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
50)
การทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีอายุ น้ำหนัก และขนาดเท่ากัน แต่แบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด โดยเริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ใช้สำลีแห้งในการวางเมล็ด และชุดการทดลองที่ 2 ใช้สำลีชุ่มน้ำในการวางเมล็ด จากการทดลองข้างต้นนักเรียนคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์เมล็ดในชุดการทดลองทั้งสองจะเป็นดังคำตอบ A หรือคำตอบ B และเพราะเหตุใด
ก.
คำตอบ A เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากและยอดจะเจริญเข้าหาแสง
ข.
คำตอบ A เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากและยอดจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก
ค.
คำตอบ B เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากจะเจริญตามแรงโน้มถ่วงของโลกและยอดจะเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลก
ง.
คำตอบ B เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนรากจะเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลกและยอดจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก
51)
ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด
ก.
เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ในระบบเลือด
ข.
หากพบโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ แสดงถึงภาวะการทำงานที่ผิดปกติของหน่วยไต
ค.
การย่อยโปรตีนพบได้ที่บริเวณปากและกระเพาะอาหารของมนุษย์
ง.
หลอดเลือดในกลุ่มอาร์เทอรีโดยส่วนมากจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับคืนสู่หัวใจ
52)
ข้อใดคือตัวอย่างการแสดงพฤติกรรมแบบวางเงื่อนไข (Conditioning) และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ตามลำดับ
ก.
สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล การสร้างรังของนก
ข.
ลูกห่านเดินตามแม่ห่าน การเดินหาทางออกของหนูในเขาวงกตที่ใช้เวลาน้อยลง
ค.
สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล การเดินหาทางออกของหนูในเขาวงกตที่ใช้เวลาน้อยลง
ง.
ลิงวางกล่องไม้ซ้อนกันเพื่อหยิบกล้วยที่อยู่ในที่สูง การบินวนเป็นเลขแปดของผึ้ง
53)
นำอาหาร 4 ชนิดมาทดสอบสารอาหาร ได้ผลทดสอบดังตาราง อาหารชนิดใด น่าจะมีพลังงานสูงสุดเมื่อมีปริมาณของแต่ละสารอาหารเท่ากัน
ก.
A
ข.
B
ค.
C
ง.
D
54)
พืชชนิดหนึ่งมีทั้งต้นที่มีดอกสีขาวและต้นที่มีดอกสีแดง โดยลักษณะสีดอกดังกล่าวมียีนเด่นที่แสดงออกเป็นสีแดงข่มยีนด้อยโดยสมบูรณ์ เมื่อนำต้นที่มีดอกสีแดง (Heterozygous) ผสมพันธุ์กับต้นที่มีดอกสีขาว จะได้รุ่นลูกมีลักษณะอย่างไร
ก.
ดอกสีแดงทั้งหมด
ข.
ดอกสีขาวทั้งหมด
ค.
ดอกสีชมพูทั้งหมด
ง.
มีทั้งดอกสีแดงและดอกสีขาว
55)
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สาหร่าย และแพลงก์ตอนในมหาสมุทร ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดลง และให้ผลผลิตเป็นแก๊สออกซิเจนและน้ำตาล เมื่อมีการหายใจของสิ่งมีชีวิต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศอีกครั้ง จากข้อความข้างต้นหมายถึงวัฏจักรใด
ก.
Carbon cycle
ข.
Nitrogen cycle
ค.
Phosphorus cycle
ง.
Water cycle
56)
ในพื้นที่แห่งหนึ่งมีการใช้สารพิษดีดีที ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ซึ่งนักวิจัยทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สารตกค้างในดิน พบปริมาณดีดีทีเป็นจำนวนมาก บุคคลในข้อใดจัดการแก้ไขปัญหาสารตกค้างไม่ให้เกิดการถ่ายทอดไปยังโซ่อาหารได้ดีและยั่งยืนที่สุด
ก.
นาย ก ปลูกมันสำปะหลังและเก็บเกี่ยวนำออกไปจากพื้นที่
ข.
นาย ข ปลูกถั่วลิสงและนำไปขายเป็นอาหารสัตว์
ค.
นาย ค ใช้ระบบชลประทานชะล้างหน้าดิน
ง.
นาย ง ใช้สารเคมีในการดูดซับสารพิษ
57)
นำสาร A B C และ D ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำ มาใส่ลงในถุงกระดาษกรองชนิดละถุง แล้วนำไปแช่น้ำ เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพ จากข้อมูล หากนำสารทั้ง 4 ชนิดมาตรวจสอบการกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน พบว่า อนุภาคของสาร C สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ แต่สาร A B และ D ไม่สามารถผ่านได้ ข้อใดสามารถจำแนกชนิดของสารได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
58)
ทดลองลดอุณหภูมิสาร A ซึ่งเป็นแก๊ส และให้ความร้อนแก่สาร B ซึ่งเป็นของแข็ง ทำให้สารทั้ง 2 ชนิด เกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟได้ดังนี้ จากข้อมูล ที่อุณหภูมิใด สาร A และสาร B มีการจัดเรียงอนุภาคสถานะเดียวกัน และคือสถานะใด
ก.
T1 และ T2 โดย สถานะคือ แก๊ส และ ของเหลว ตามลำดับ
ข.
T1 และ T3 โดย สถานะคือ แก๊ส และ ของแข็ง ตามลำดับ
ค.
T2 และ T3 โดย สถานะคือ ของเหลว และ ของแข็ง ตามลำดับ
ง.
T1 , T2 และ T3 โดย สถานะคือ ของแข็ง , ของเหลว และ แก๊ส ตามลำดับ
59)
นำสารละลาย A B C และ D ซึ่งมีลักษณะใส ไม่มีสี มาพิจารณาสี เมื่อเติมอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ จากข้อมูล ข้อใดเรียงลำดับ pH ของสารละลายจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
ก.
A < B < C < D
ข.
A < C < D < B
ค.
B < A < C < D
ง.
B < A < D < C
60)
พิจารณาวิธีการแยกสารผสม 3 ชนิด โดยทั้ง 3 ชนิดเป็นของแข็งทั้งหมด ดังแผนภาพต่อไปนี้ ข้อใดระบุวิธีการแยกสารได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
61)
นำน้ำส้ม A ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร ผสมกับน้ำส้ม B ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร หากต้องการให้น้ำส้มผสมมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร ต้องเติมน้ำลงไปในน้ำส้มผสมเท่าไร
ก.
0 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
62)
สภาพการละลายน้ำของสาร A ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นดังนี้ นำสาร A จำนวน 350 กรัม มาละลายในน้ำเดือด 250 กรัม แล้วปล่อยให้มีอุณหูมิลดลง จนเกิดผลึกของสาร A 45 กรัม อุณหภูมิดังกล่าวคือเท่าใด
ก.
0 oC
ข.
25 oC
ค.
50 oC
ง.
75 oC
63)
นำก้อนโลหะ A มาทำปฏิกิริยากับสารละลาย B ที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดจะใช้เวลา 20 นาที พบว่าเกิดตะกอน C มวล 6 กรัม ดังสมการ A(s) + B(aq) → C(s) ข้อใดไม่ใช่การทดลองที่จะทำให้เกิดตะกอน C จนสมบูรณ์ โดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที
ก.
เติมน้ำ
ข.
เพิ่มอุณหภูมิของสารละลาย B
ค.
เพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย B
ง.
เปลี่ยนก้อนโลหะ A เป็นผงโลหะ A แทน
64)
ในการทดลองครั้งหนึ่ง ทำการทดลองดังนี้ 1. ใส่สารละลาย A2E3 ลงในบีกเกอร์ 2. เติมสาร DB2 ลงไปผสมกับสารในข้อ 1

3. วิเคราะห์ชนิดของสารหลังเกิดปฏิกิริยา พบสาร AB3 , DE และสาร DB2 เหลืออยู่
 

จากข้อมูล ข้อใดเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองนี้ได้ถูกต้องที่สุด
ก.
A2E3 + DB2 → AB3 + DE
ข.
A2E3 + 3DB2 → 2AB3 + 3DE
ค.
A2E3 + DB2 → AB3 + DE + DB2
ง.
A2E3 + 3DB2 → 2AB3 + 3DE + DB2
65)
วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่บนโต๊ะราบลื่นด้วยอัตราเร็วคงที่ 10 เซนติเมตรต่อวินาที ผ่านจุด A และ B ซึ่งอยู่ห่างกัน 50 เซนติเมตร แล้วตกกระทบพื้นที่จุด C ดังภาพ หากไม่คิดแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุ จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
ความเร่งของวัตถุในช่วง AB มีค่าเท่ากับความเร่งในช่วง BC
ข.
วัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B ใช้เวลา 5 วินาที
ค.
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุในช่วง BC มีค่าเป็นศูนย์
ง.
ช่วง AB ความเร่งของวัตถุมีทิศจาก A ไป B
66)
วัตถุชิ้นหนึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นราบลื่น เมื่อออกแรงคงตัว F1 ดึงวัตถุไปทางซ้าย และออกแรง F2 ดึงวัตถุไปทางขวา พร้อมกันตลอดเวลา โดยแบ่งการออกแรงดึงเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้ ช่วงที่ 1 ออกแรง F1 50 นิวตัน และออกแรง F2 50 นิวตัน ช่วงที่ 2 ออกแรง F1 60 นิวตัน และออกแรง F2 70 นิวตัน จงหาว่าช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 วัตถุมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร ตามลำดับ
ก.
หยุดนิ่ง และความเร่งคงตัว
ข.
ความเร็วคงตัว และความเร่งคงตัว
ค.
ความเร็วคงตัว และความเร็วคงตัว
ง.
ความเร่งคงตัว และความเร่งคงตัว
67)
วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3 ก้อน คือ A, B และ C มีขนาดและน้ำหนักเท่ากัน วางซ้อนกันบนพื้นดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อใดระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้ถูกต้อง
ก.
น้ำหนักของ A และแรงที่ B กระทำต่อ A
ข.
แรงที่ A กระทำต่อ B และแรงที่ C กระทำต่อ B
ค.
แรงที่ B กระทำต่อ C และน้ำหนักของ C
ง.
แรงที่ C กระทำต่อพื้น และแรงที่พื้นกระทำต่อ C
68)
วัตถุทรงลูกบาศก์จมอยู่ในน้ำยาล้างจานทั้งก้อนดังภาพ โดยแรงพยุงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อวัตถุมีค่า 12 นิวตัน และแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านบน และผิวด้านข้างแต่ละด้านมีค่า 6 และ 4 นิวตัน ตามลำดับ จงหาแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านล่าง
ก.
6 นิวตัน
ข.
18 นิวตัน
ค.
22 นิวตัน
ง.
34 นิวตัน
69)
สมศักดิ์เป็นนักขับรถผาดโผนทดลองขับรถยนต์บนถนนราบทางตรงด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเคลื่อนที่ได้ 200 เมตร จึงเบรกให้รถหยุด ปรากฏว่ารถยนต์ไถลไปได้ไกล 50 เมตร โดยไม่หมุน จากนั้นสมศักดิ์ลองขับรถคันเดิมในวันที่ฝนตกออกจากจุดเดียวกันด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเบรกให้รถหยุดตรงจุดเดียวกัน จงพิจารณาว่ารถยนต์จะไถลไปได้ไกลมากหรือน้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานที่กระทำต่อรถยนต์คันนี้เป็น แรงเสียดทานประเภทใด ตามลำดับ
ก.
มากกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานจลน์
ข.
มากกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานสถิต
ค.
น้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานจลน์
ง.
น้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานสถิต
70)
คานเบายาว 2 เมตร วางอยู่บนลิ่มซึ่งอยู่ห่างจากปลายคานด้านหนึ่งเป็นระยะ 0.5 เมตร จากนั้นนำวัตถุ A หนัก 10 นิวตัน และวัตถุ B หนัก 5 นิวตัน ไปวางไว้ที่ปลายคานทั้งสองข้าง ดังภาพ จงหาว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาที่มีค่ามากกว่ากัน และมีค่ามากกว่าเท่าใด ตามลำดับ
ก.
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา และ 2.5 นิวตัน·เมตร
ข.
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา และ 2.5 นิวตัน·เมตร
ค.
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา และ 5 นิวตัน·เมตร
ง.
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา และ 5 นิวตัน·เมตร
71)
สมศรีนำหม้อไปตั้งบนเตาแก๊สเพื่อทำต้มยำกุ้งให้เพื่อนชาวต่างชาติรับประทาน เมื่อหม้อร้อน สมศรีจึงเทน้ำลงไปในหม้อ แล้วรอจนกระทั่งน้ำเดือดเพื่อประกอบอาหารตามสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อใดระบุสถานการณ์ที่มีการถ่ายโอนความร้อนแบบนำความร้อน และการพาความร้อนได้ถูกต้อง ตามลำดับ
ก.
หม้อร้อน และน้ำเดือด
ข.
น้ำเดือด และหม้อร้อน
ค.
หม้อร้อน และหม้อร้อน
ง.
น้ำเดือด และน้ำเดือด
72)
นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยครอบลูกโป่งเข้ากับปากขวดเปล่า แล้วนำไปวางในอ่างของเหลวชนิดหนึ่ง ก่อนการทดลองลูกโป่งมีลักษณะดังภาพ 1 และหลังการทดลองลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังภาพ 2 จงพิจารณาว่าความดันของแก๊สในลูกโป่งและอุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของของเหลวลดลง
ข.
ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของของเหลวเพิ่มขึ้น
ค.
ความดันของแก๊สลดลง และอุณหภูมิของของเหลวลดลง
ง.
ความดันของแก๊สลดลง และอุณหภูมิของของเหลวเพิ่มขึ้น
73)
วางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าห่างจากจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก (C) เล็กน้อย ดังภาพ จงหาว่า เกิดภาพ ที่ตำแหน่งใด และเป็นภาพชนิดใด ตามลำดับ กำหนดให้ F คือ จุดโฟกัส
ก.
ภาพอยู่ที่จุด F’ และเป็นภาพเสมือน
ข.
ภาพอยู่ระหว่างจุด F’ และ C’ และเป็นภาพเสมือน
ค.
ภาพอยู่ที่จุด F และเป็นภาพจริง
ง.
ภาพอยู่ระหว่างจุด F และ C และเป็นภาพจริง
74)
ฉายแสงขาวให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม ดังภาพ พบว่าแสงที่ผ่านออกมาจากปริซึมมีการแยกออกเป็นแถบสี จงหาว่า แสงสีในข้อใดที่มีการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด
ก.
แสงสีเขียว
ข.
แสงสีม่วง
ค.
แสงสีเหลือง
ง.
แสงสีน้ำเงิน
75)
ฉายแสงสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ครั้งละ 1 สี ด้วยปริมาณแสงที่เท่ากันในห้องมืดสนิทให้ตกกระทบวัตถุชั้นหนึ่ง โดยมีตารางบันทึกผลการสังเกตสีวัตถุ ดังนี้ จากผลการสังเกตข้างต้น จงพิจารณาว่าวัตถุดังกล่าวมีสีอะไร
ก.
สีแดง
ข.
สีเขียว
ค.
สีเหลือง
ง.
สีดำ
76)
ดีดวัตถุจากตำแหน่ง A ให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงฝืด จนกระทั่งวัตถุไปหยุดอยู่ที่ตำแหน่ง B ดังภาพ จงพิจารณาว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานกลของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามลำดับ
ก.
เพิ่มขึ้น และเท่าเดิม
ข.
เพิ่มขึ้น และลดลง
ค.
ลดลง และเพิ่มขึ้น
ง.
ลดลง และเท่าเดิม
77)
ชูใจกำลังตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าระหว่างหลอดไฟฟ้า X มีกำลังไฟฟ้า 60 วัตต์ และหลอดไฟฟ้า Y มีกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ โดยหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ความสว่างเท่ากัน อีกทั้งมีราคาเท่ากัน นักเรียนจะแนะนำให้ชูใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าใด เพราะเหตุใด
ก.
หลอดไฟฟ้า X เพราะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า
ข.
หลอดไฟฟ้า Y เพราะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้ดีกว่า
ค.
หลอดไฟฟ้า Y เนื่องจากให้กำลังไฟฟ้ามากกว่า
ง.
เลือกหลอดไฟฟ้าชนิดใดก็ได้ เพราะหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ความสว่างเท่ากัน
78)
กำหนดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ เป็นดังนี้ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และการเปลี่ยนสีของกระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ ในพื้นที่ 5 บริเวณ เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากใช้ไซครอมิเตอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศพื้นที่ F พบว่าอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 32 องศาเซลเซียส และผลการตรวจสอบโดยใช้กระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ พบว่าได้กระดาษสีน้ำเงินม่วง อุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปราะเปียกเป็นเท่าไร
ก.
31 องศาเซลเซียส
ข.
29 องศาเซลเซียส
ค.
27 องศาเซลเซียส
ง.
25 องศาเซลเซียส
79)
ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์ลาง เป็นดังนี้ พายุหมุนเขตร้อนหนึ่ง ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก มีอัตราเร็วรอบจุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ดังภาพ จากข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนนี้เป็นพายุชนิดใด และเกิดในซีกโลกใด  
ก.
พายุใต้ฝุ่น เกิดในซีกโลกเหนือ
ข.
พายุใต้ฝุ่น เกิดในซีกโลกใต้
ค.
พายุเฮอริเคน เกิดในซีกโลกเหนือ
ง.
พายุไซโคลน เกิดในซีกโลกใต้
80)
ข้อมูลแสดงปริมาณของอนุภาคหลักที่เป็นองค์ประกอบของดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ที่ดินแปลงใดที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
81)
​ข้อมูลผลการสำรวจปริมาณน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ 3 บ่อ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้  
ก.
ข.
ค.
ง.
82)
ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ จากภาพ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก.
หินงอก หินย้อย และแท่งเสา จัดเป็นหินตะกอน
ข.
หินงอก จ และหินย้อย ฉ มีองค์ประกอบเป็นสารชนิดเดียวกัน
ค.
โครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา จะพบภายในภูเขาหินแกรนิต
ง.
ภายใต้สภาวะเดียวกันหินงอก ก และหินย้อย ข ใช้เวลาในการก่อตัวน้อยกกว่า หินงอก ค และหินย้อย ง
83)
แนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี ของประเทศไทย เป็นดังภาพ จากภาพข้อสรุปใดถูกต้อง
ก.
ในช่วงเวลา B เป็นฤดูที่มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยต่ำกว่าในช่วงเวลา C
ข.
ในช่วงเวลา C จะพบลมมรสุมพัดพามาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค.
ในช่วงเวลา A ของซีกโลกเหนือจะตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกใต้
ง.
ในช่วงเวลา A เงาของเสาธงที่เกิดในช่วงเที่ยงวันจะมีความยาวน้อยกว่าในช่วงเวลา B
84)
ภาพแสดงตำแหน่งของโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวจักรราศีของเดือนหนึ่ง เมื่อมองจากหนือระนาบเส้นสุริยวิถี และทิศทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นดังนี้ หมายเหตุ ภาพไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริง   ช่วงเวลาที่โลกอยู่ ณ ตำแหน่งดังภาพ ตรงกับเดือนใด และในเวลากลางคืนจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดอยู่บนท้องฟ้ายาวนานที่สุด    
ก.
เดือนมิถุนายน และ กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข.
เดือนธันวาคม และ กลุ่มดาวคนคู่
ค.
เดือนมิถุนายน และ กลุ่มดาวแมงป่อง
ง.
เดือนธันวาคม และ กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์
85)
ดาวเทียมสื่อสาร ควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา เพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมหันข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลา โดยไม่ต้องหมุนตาม ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4 ดวง เป็นดังนี้ จากข้อมูล ดาวเทียมดวงใดที่มีวงโคจรเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร
ก.
ดาวทียม A , B
ข.
ดาวทียม B , C
ค.
ดาวทียม C , D
ง.
ดาวทียม D , A
86)
การทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นดังภาพ
ก.
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ข.
ใช่ ใช่ ใช่
ค.
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ง.
ไม่ใช่ ใช่ ใช่
87)
จากแผนภาพสายใยอาหารที่กำหนดให้ ตอบคำถามดังต่อไปนี้
ก.
ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ข.
ไม่ใช่ ใช่ ใช่
ค.
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ง.
ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
88)
ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์ 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่
ก.
ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ข.
ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ค.
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ง.
ไม่ใช่ ใช่ ใช่
89)
นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรีที่มีความต่างศักย์ 2 โวลต์ ดังภาพ 1 แล้ววัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์ และวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้าโดยใช้โวลต์มิเตอร์ จากนั้นเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี แล้ววัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ดังภาพ 2 จากผลการทดลองข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่
ก.
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
ข.
ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง
ค.
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
ง.
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
90)
โครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรลียม และสารในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เรียงลำดับชั้น เป็นดังภาพ   สมบัติของโครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่    
ก.
ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ข.
ใช่ ใช่ ใช่
ค.
ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ง.
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่