รหัสข้อสอบ : MB613526
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 80 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1
1)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
2)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
3)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
4)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
5)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
6)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
7)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
8)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
9)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
10)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
11)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
12)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
13)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
14)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
15)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
16)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
17)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
18)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
19)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
20)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
21)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
22)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
23)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
24)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
25)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
26)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
27)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
28)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
29)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
30)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
31)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
32)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
33)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
34)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
35)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
36)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
37)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
38)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
39)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
40)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
41)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
42)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
43)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
44)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
45)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
46)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
47)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
48)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
49)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
50)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
51)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
52)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
53)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
54)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
55)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
56)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
57)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
58)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
59)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
60)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
61)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
62)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
63)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
64)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
65)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
66)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
67)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
68)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
69)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
70)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
71)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
72)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
73)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
74)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
75)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
76)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
77)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
78)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
79)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
80)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.