รหัสข้อสอบ : PB613524
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 132 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3
1)
ก.
0.3
ข.
0.75
ค.
1.25
ง.
108
2)
ก.
ข.
ค.
ง.
3)
ก.
248 ดอก
ข.
258 ดอก
ค.
268 ดอก
ง.
278 ดอก
4)
ก.
ข.
ค.
ง.
5)
ทศนิยมต่อไปนี้ 11.205, 1.1205, 11.025, 11.52 สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้อย่างไร
ก.
11.205, 1.1205, 11.025, 11.52
ข.
1.1205, 11.205, 11.025, 11.52
ค.
1.1205, 11.025, 11.205, 11.52 
ง.
1.1205, 11.025, 11.52, 11.205
6)
ก.
ข.
ค.
ง.
7)
ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ 32,360 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
32,000
ข.
32,300
ค.
32,400 
ง.
32,460
8)
ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของจำนวนใดมีค่าเป็น 90,000
ก.
93,000
ข.
89,499
ค.
89,553 
ง.
90,501
9)
ค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ 970,000 มีค่าต่างจากค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ 58,093 อยู่เท่าใด
ก.
911,017
ข.
800,000
ค.
770,000
ง.
870,000 
10)
จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 12, 28, 42 ลงตัว คือจำนวนใด
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
11)
จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 30, 45, 15 ลงตัว มีค่าเป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของ 24, 42, 18
ก.
2 เท่า
ข.
2.5 เท่า
ค.
3 เท่า
ง.
3.5 เท่า
12)
เลขสองจำนวนมี ห.ร.ม. เป็น 3 และ ค.ร.น. เป็น 240 ถ้าเลขจำนวนหนึ่งเป็น 15 เลขอีกจำนวนหนึ่งจะมีค่าเท่าใด
ก.
48
ข.
50
ค.
120
ง.
24
13)
จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 12, 21, 30 ลงตัวคือจำนวนใด
ก.
3
ข.
30
ค.
210
ง.
420
14)
สมยศและสมหญิงชวนกันไปวิ่งที่สนามของโรงเรียน โดยทั้งคู่เริ่มวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันในเวลา 16.30 น. โดยสมยศใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 3 นาที และสมหญิงใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 210 วินาที อยากทราบว่า อีกนานเพียงใดทั้งสองจึงจะวิ่งมาเจอกันที่จุดสตาร์ท
ก.
19 นาที 30 วินาที
ข.
20 นาที
ค.
21 นาที 
ง.
21 นาที 30 วินาที
15)
เอทำบุญทุก ๆ 10 วัน บีทำบุญทุก ๆ 15 วัน และซีทำบุญทุก ๆ 25 วัน หากทั้งสามคนทำบุญครั้งแรกพร้อมกันแล้ว เมื่อทั้งสามคนทำบุญพร้อมกันอีกครั้ง บีทำบุญรวมทั้งหมดกี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งแรกที่ทำพร้อมกัน)
ก.
10 ครั้ง
ข.
11 ครั้ง
ค.
15 ครั้ง
ง.
20 ครั้ง
16)
32 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 160
ก.
5 %
ข.
10 %
ค.
15 %
ง.
20 % 
17)
ปราณีได้เงินเดือน เดือนละ 10,500 บาท แบ่งเป็นสัดส่วน ใช้ซื้อของใช้ 10% ของเงินเดือน ใช้ชำระค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท และใช้เป็นค่าเดินทางร้อยละ 15 ของเงินเดือน ส่วนที่เหลือเป็นเงินเก็บ อยากทราบว่าปราณีมีเงินเก็บเดือนละเท่าไร
ก.
5,875 บาท
ข.
4,625 บาท
ค.
7,875 บาท
ง.
2,000 บาท
18)
เอฝากเงินกับธนาคารไทยธนา 2 ปี ด้วยเงินต้น 15,000 บาท โดยได้ดอกเบี้ยทบต้น 12% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อครบ 2 ปี นายเอจะมีเงินฝากรวมในธนาคารเท่าไร
ก.
18,816 บาท 
ข.
16,800 บาท
ค.
18,600 บาท
ง.
19,251 บาท
19)
ทอยลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
ก.
แต้มบนลูกเต๋าเป็น 1 และ 3
ข.
คะแนนรวมเป็น 11
ค.
ผลคูณของแต้มบนลูกเต๋าทั้งสองลูกคือ 32 
ง.
ผลคูณของแต้มบนลูกเต๋าน้อยกว่าผลบวกของแต้มบนลูกเต๋า
20)
สมศรีเล่นเกมโยนห่วงที่งานวัด โดยมีราคา 4 ห่วง 20 บาท หากสมศรีเล่นโยนห่วง 40 บาท ข้อใดถูกต้อง
ก.
ไม่มีโอกาสที่สมศรีจะโยนห่วงครอบแท่งเสาทุกแท่ง
ข.
โอกาสในการโยนห่วงครอบแท่งเสาแต่ละแบบมีเท่ากัน
ค.
แท่งเสารูปสามเหลี่ยมมีโอกาสโยนห่วงครอบได้มากที่สุด 
ง.
โอกาสในการโยนห่วงครอบแท่งรูปสามเหลี่ยมีมากกว่าโอกาสในการโยนห่วงครอบแท่งรูปวงกลมรวมกับรูปหกเหลี่ยม
21)
ในการจับฉลากที่โรงเรียน ครูทำฉลากรูปหัวใจ 4 ใบ รูปวงกลม 2 ใบ และรูปสามเหลี่ยม 3 ใบ โดยครูจะให้นักเรียนจับฉลากขึ้นมาคนละ 1 ใบ โดยเมื่อจับฉลากขึ้นมาแล้ว จะไม่ใส่ฉลากใบนั้นคืนลงไป ข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
การจับฉลากครั้งที่ 3 มีโอกาสจับได้เฉพาะรูปหัวใจ หรือรูปสามเหลี่ยม
ข.
หากการจับฉลากครั้งแรกได้รูปหัวใจ การจับฉลากครั้งที่สอง มีโอกาสจับได้รูปหัวใจและรูปสามเหลี่ยมเท่ากัน
ค.
มีโอกาสจับฉลากได้รูปหัวใจมากที่สุดในการจับฉลากครั้งแรก
ง.
การจับฉลากครั้งที่ 8 มีโอกาสจับฉลากได้รูปวงกลม
22)
ก.
72
ข.
62
ค.
52
ง.
42
23)
น้องมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง ซึ่งน้อยกว่าพี่ 10 บาท ถ้าพี่มีเงินเก็บ 210 บาท อยากทราบว่าสมการในการหาจำนวนเงินเก็บของน้องเขียนอย่างไร
ก.
ข.
ค.
ง.
24)
ก.
8
ข.
10
ค.
12
ง.
16
25)
O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T


จากรูปแบบการเรียงตัวอักษรดังกล่าว อยากทราบว่า ตัวอักษรที่ 79 จะเป็นตัวอักษรใด

ก.
O
ข.
N
ค.
E
ง.
T
26)
จากรูปแบบข้างต้น หากเรียงรูปเช่นนี้จนถึงรูปที่ 12 จะต้องใช้รูปวงกลมทั้งหมดกี่รูป
ก.
76 รูป
ข.
77 รูป
ค.
78 รูป
ง.
79 รูป
27)
หากเรียงรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อย ๆ จึงถึงกองที่มีรูปสามเหลี่ยม 14 รูป และเรียงรูปสี่เหลี่ยมจนถึงกองที่มีรูป 15 รูป จำนวนรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจะต่างกันอยู่กี่รูป
ก.
4 รูป
ข.
5 รูป
ค.
6 รูป
ง.
7 รูป
28)
1,453 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร
ก.
1,000 + 500 + 400 + 3
ข.
1,000 + 400 + 30 + 5
ค.
1,000 + 400 + 50 + 3 
ง.
1,000 + 400 + 50 + 30
29)
3,000 + 10 + 20,000 เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด
ก.
23,010 
ข.
23,100
ค.
21,030
ง.
23,001
30)
2,059.38 – 231.95 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร
ก.
0.4 + 1,000 + 20 + 7 + 800
ข.
0.4 + 1,000 + 20 + 7 + 800 + 3
ค.
1,000 + 700 + 20 + 8 + 0.4 + 0.03
ง.
0.4 + 1,000 + 20 + 7 + 800 + 0.03 
31)
กล่องใส่ของดังกล่าวมีปริมาตรเท่าใด
ก.
34 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
34 เซนติเมตร
ค.
168 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
168 เซนติเมตร
32)
รถกระบะมีความจุสำหรับบรรทุกของด้านหลัง โดยกระบะรถมีความสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร หากพ่อบรรทุกมะพร้าวมาเต็มคันรถพอดี อยากทราบว่ามะพร้าวมีปริมาตรเท่าไร
ก.
4 ลูกบาศก์เมตร
ข.
8 ลูกบาศก์เมตร
ค.
40 ลูกบาศก์เมตร
ง.
400 ลูกบาศก์เมตร
33)
ก.
121 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
126 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
142 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
162 ลูกบาศก์เซนติเมตร
34)
จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 – 20 มีจำนวนใดบ้าง
ก.
1 2 3 5 7 13 17 19
ข.
2 3 5 7 11 13 17 18 19
ค.
2 3 4 5 7 11 13 17 19
ง.
2 3 5 7 11 13 17 19 
35)
ตัวประกอบของ 72 มีกี่จำนวน
ก.
10 จำนวน
ข.
11 จำนวน
ค.
12 จำนวน
ง.
13 จำนวน
36)
ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
ก.
36 = 2 x 2 x 33
ข.
48 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
ค.
84 = 2 x 2 x 3 x 7 
ง.
100 = 10 x 10
37)

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีคุณสมบัติตามข้อใด

ก.
ด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากัน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก
ข.
ไม่มีด้านขนาน  เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก
ค.
ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก
ง.
มีด้านขนาน 1 คู่ 
38)
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันด้านละ 7 เซนติเมตร กับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาว 10 เซนติเมตร และสูงเอียงยาว 3 เซนติเมตร มีความยาวของเส้นรอบรูปต่างกันเท่าไร
ก.
2 เซนติเมตร 
ข.
3 เซนติเมตร
ค.
4 เซนติเมตร
ง.
5 เซนติเมตร
39)
เอมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังรูป หากเอแบ่งขายที่ดินแปลงละ 300 ตารางเมตร อยากทราบว่า เอจะแบ่งที่ดินขายได้กี่แปลง
ก.
1 แปลง
ข.
2 แปลง
ค.
12 แปลง 
ง.
120 แปลง
40)
พื้นที่ของสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นเท่าไร
ก.
35 ตารางเซนติเมตร
ข.
40 ตารางเซนติเมตร
ค.
60 ตารางเซนติเมตร
ง.
80 ตารางเซนติเมตร
41)
จากรูป หากสามเหลี่ยมมีเส้นรอบรูป 45 เซนติเมตร x มีค่าเท่าใด
ก.
40 เซนติเมตร
ข.
20 เซนติเมตร
ค.
10 เซนติเมตร 
ง.
5 เซนติเมตร
42)
มุม x มีขนาดใหญ่กว่า มุม y เท่าใด
ก.
27 o
ข.
32 o
ค.
59 o
ง.
94 o
43)
วงกลมต่อไปนี้มีรัศมีและเส้นรอบรูปเท่าไร
ก.
รัศมี 7 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 22 เซนติเมตร
ข.
รัศมี 7 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 44 เซนติเมตร
ค.
รัศมี 14 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 44 เซนติเมตร
ง.
รัศมี 14 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 88 เซนติเมตร
44)
ยางรถยนต์เส้นหนึ่งมีรัศมี 35 เซนติเมตร ตั้งยางรถยนต์ขึ้น แล้วกลิ้งเป็นเส้นตรงจนยางรถยนต์เส้นนั้นหมุน 4 รอบ จะได้ระยะทางเท่าไร
ก.
3,850 เซนติเมตร
ข.
220 เซนติเมตร
ค.
440 เซนติเมตร
ง.
880 เซนติเมตร 
45)
วาดวงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว 3.5 เซนติเมตร และวงกลมอีกวงหนึ่งมีเส้นรอบรูป 88 เซนติเมตร วงกลมทั้งสองวงมีพื้นที่ต่างกันเท่าไร
ก.
616 ตารางเซนติเมตร
ข.
577.5 ตารางเซนติเมตร
ค.
70.5 ตารางเซนติเมตร
ง.
38.5 ตารางเซนติเมตร
46)
แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47ระยะทางจากบ้านของพลอยใสถึงโรงเรียนเป็นเท่าไร

ก.
1.375 กิโลเมตร
ข.
1,375 เมตร
ค.
150 เมตร
ง.
1.5 กิโลเมตร 
47)
แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47 หากพลอยใสเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ โดยใช้เวลา 3 นาที ต่อ 1 กิโลเมตร ต้องการจะไปสถานีตำรวจ โดยจะแวะกินข้าวที่ร้านอาหาร 30 นาที พลอยใสต้องใช้เวลาในการเดินทางรวมทั้งหมดเท่าไร
ก.
7.30 นาที
ข.
15 นาที
ค.
32.30 นาที
ง.
37.30 นาที 
48)

จากแผนผังของโรงเรียนดังกล่าว ถ้าพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถจุคนได้มากที่สุด 4 คน ห้องประชุมของโรงเรียนจะสามารถจุคนได้มากที่สุดกี่คน (อาคารทุกหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

ก.
36 คน
ข.
265 คน
ค.
144 คน
ง.
576 คน
49)
จากภาพดังกล่าวส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก.
ขนานกัน เพราะมองดูแล้วส่วนของเส้นตรงทั้งสองขนานกัน
ข.
ขนานกัน เพราะมุมแย้งภายในมีขนาดใกล้เคียงกัน
ค.
ไม่ขนานกัน เพราะมุมแย้งภายในมีขนาดไม่เท่ากัน
ง.
ไม่ขนานกัน เพราะมุมแย้งภายนอกมีขนาดไม่เท่ากัน
50)
หากวาดเส้นตรงสองเส้น และส่วนของเส้นตัดหนึ่งเส้นดังภาพ  นักเรียนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันยกเว้น
ก.
มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ 180 องศา
ข.
มุมบนเส้นตรงรวมกันได้   180 องศา
ค.
มุมแย้งภายในมีขนาดเท่ากัน
ง.
มุมแย้งภายนอกมีขนาดเท่ากัน
51)
ก.
ข.
ค.
ง.
52)

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดของโรงพยาบาลการุณในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดของโรงพยาบาลดังกล่าวเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละเดือน
ข.
จำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคมรวมกับเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับจำนวนผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคม
ค.
จำนวนผู้ป่วยรวมทั้ง 5 เดือน คือ 13,500 คน
ง.
จำนวนผู้ป่วยในเดือนมิถุนายนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
53)

แผนภูมิวงกลมดังกล่าวแสดงอัตราการนำเข้าผักและผลไม้ของตลาดศรีไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยนำเข้าผักและผลไม้ทั้งหมด 700 ตัน อยากทราบว่านำเข้า มะนาวและส้มโอรวมกันเท่าไร

ก.
7 ตัน
ข.
91 ตัน
ค.
182 ตัน
ง.
210 ตัน
54)
แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ขาดเรียนระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแห่งหนึ่ง ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน รวมแล้วในสัปดาห์แรกของภาคเรียน นักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายขาดเรียนมากกว่ากัน และขาดมากกว่ากี่คน
ก.
นักเรียนชายขาดเรียนมากกว่านักเรียนหญิง 10 คน
ข.
นักเรียนชายขาดเรียนมากกว่านักเรียนหญิง 15 คน
ค.
นักเรียนหญิงขาดเรียนมากกว่านักเรียนชาย 10 คน
ง.
นักเรียนหญิงขาดเรียนมากกว่านักเรียนชาย 15 คน
55)
หากต่อรูปดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร 1 แกน รูปนั้นจะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าใด
ก.
21 เซนติเมตร
ข.
28 เซนติเมตร
ค.
42 เซนติเมตร 
ง.
56 เซนติเมตร
56)
จากภาพดังกล่าว พื้นที่แรเงามีพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้แรเงาเท่าใด
ก.
20 ตารางหน่วย 
ข.
40 ตารางหน่วย
ค.
60 ตารางหน่วย
ง.
80 ตารางหน่วย
57)
จากภาพที่กำหนดพื้นที่ช่องตารางทั้งหมดมี 100 ตารางหน่วย คิดเป็นพื้นที่แรเงา 19 ตารางหน่วย อยากทราบว่า หากต้องการวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปในช่องตาราง จะสามารถวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ใหญ่ที่สุดกี่ตารางหน่วย
ก.
81 ตารางหน่วย
ข.
49 ตารางหน่วย
ค.
36 ตารางหน่วย
ง.
25 ตารางหน่วย
58)
ความยาวรอบรูปของพื้นที่แรเงา มากกว่าความยาวของพื้นที่เส้นประเท่าใด
ก.
25 เซนติเมตร
ข.
28 เซนติเมตร
ค.
44 เซนติเมตร
ง.
53 เซนติเมตร
59)
จากภาพดังกล่าว กำหนดให้วงกลมแต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าพื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
10.5 ตร.ซม.
ข.
21 ตร.ซม.
ค.
42 ตร.ซม.
ง.
84 ตร.ซม.
60)
ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ 400 ตารางเซนติเมตร พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
40 ตารางเซนติเมตร
ข.
45 ตารางเซนติเมตร
ค.
55 ตารางเซนติเมตร
ง.
95 ตารางเซนติเมตร 
61)
ภาพต่อไปนี้สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใด
ก.
ปริซึมฐานสามเหลี่ยม
ข.
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
ค.
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ง.
ไม่สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตใด ๆ ได้เลย   
62)
ส่วนประกอบในข้อใดไม่สามารถประกอบเป็นรูปเรขาคณิตต้นแบบได้
ก.
ข.
ค.
ง.
63)
ข้อใดคือรูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยม
ก.
ข.
ค.
ง.
64)

เอทุบกระปุกออมสินรูปหมูเพื่อนับเงินเก็บ 1 ปี โดยเขานับได้
เหรียญ 25 สตางค์        จำนวน 13 เหรียญ
เหรียญ 2 บาท             จำนวน 6 เหรียญ
เหรียญ 5 บาท             จำนวน 17 เหรียญ
ธนบัตร 20 บาท            จำนวน 4 ใบ
อยากทราบว่าเอมีเงินเหรียญมากกว่าเงินธนบัตรกี่บาท

ก.
100.25 บาท
ข.
85 บาท
ค.
20.25   บาท
ง.
15.25 บาท
65)
พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แม่มีอายุมากกว่าพ่อ 5 ปี ถ้าอายุของ 3 คนนี้รวมกันได้ 110 ปี อยากทราบว่าลูกมีอายุเท่าใด
ก.
15 ปี
ข.
30 ปี
ค.
45 ปี
ง.
50 ปี
66)
ลูกบอลที่มีปริมาตร 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีปริมาตรเป็นอัตราส่วนเท่าใดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง ความยาว ความสูง เป็น 3 , 8 และ 10 เซนติเมตร
ก.
1 : 3
ข.
2 : 4
ค.
1 : 4 
ง.
2 : 3
67)
ก.
0.3
ข.
0.75
ค.
1.25
ง.
108
68)
ก.
ข.
ค.
ง.
69)
ก.
248 ดอก
ข.
258 ดอก
ค.
268 ดอก
ง.
278 ดอก
70)
ก.
ข.
ค.
ง.
71)
ทศนิยมต่อไปนี้ 11.205, 1.1205, 11.025, 11.52 สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้อย่างไร
ก.
11.205, 1.1205, 11.025, 11.52
ข.
1.1205, 11.205, 11.025, 11.52
ค.
1.1205, 11.025, 11.205, 11.52 
ง.
1.1205, 11.025, 11.52, 11.205
72)
ก.
ข.
ค.
ง.
73)
ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ 32,360 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
32,000
ข.
32,300
ค.
32,400 
ง.
32,460
74)
ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของจำนวนใดมีค่าเป็น 90,000
ก.
93,000
ข.
89,499
ค.
89,553 
ง.
90,501
75)
ค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ 970,000 มีค่าต่างจากค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ 58,093 อยู่เท่าใด
ก.
911,017
ข.
800,000
ค.
770,000
ง.
870,000 
76)
จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 12, 28, 42 ลงตัว คือจำนวนใด
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
77)
จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 30, 45, 15 ลงตัว มีค่าเป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของ 24, 42, 18
ก.
2 เท่า
ข.
2.5 เท่า
ค.
3 เท่า
ง.
3.5 เท่า
78)
เลขสองจำนวนมี ห.ร.ม. เป็น 3 และ ค.ร.น. เป็น 240 ถ้าเลขจำนวนหนึ่งเป็น 15 เลขอีกจำนวนหนึ่งจะมีค่าเท่าใด
ก.
48
ข.
50
ค.
120
ง.
24
79)
จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 12, 21, 30 ลงตัวคือจำนวนใด
ก.
3
ข.
30
ค.
210
ง.
420
80)
สมยศและสมหญิงชวนกันไปวิ่งที่สนามของโรงเรียน โดยทั้งคู่เริ่มวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันในเวลา 16.30 น. โดยสมยศใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 3 นาที และสมหญิงใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 210 วินาที อยากทราบว่า อีกนานเพียงใดทั้งสองจึงจะวิ่งมาเจอกันที่จุดสตาร์ท
ก.
19 นาที 30 วินาที
ข.
20 นาที
ค.
21 นาที 
ง.
21 นาที 30 วินาที
81)
เอทำบุญทุก ๆ 10 วัน บีทำบุญทุก ๆ 15 วัน และซีทำบุญทุก ๆ 25 วัน หากทั้งสามคนทำบุญครั้งแรกพร้อมกันแล้ว เมื่อทั้งสามคนทำบุญพร้อมกันอีกครั้ง บีทำบุญรวมทั้งหมดกี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งแรกที่ทำพร้อมกัน)
ก.
10 ครั้ง
ข.
11 ครั้ง
ค.
15 ครั้ง
ง.
20 ครั้ง
82)
32 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 160
ก.
5 %
ข.
10 %
ค.
15 %
ง.
20 % 
83)
ปราณีได้เงินเดือน เดือนละ 10,500 บาท แบ่งเป็นสัดส่วน ใช้ซื้อของใช้ 10% ของเงินเดือน ใช้ชำระค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท และใช้เป็นค่าเดินทางร้อยละ 15 ของเงินเดือน ส่วนที่เหลือเป็นเงินเก็บ อยากทราบว่าปราณีมีเงินเก็บเดือนละเท่าไร
ก.
5,875 บาท
ข.
4,625 บาท
ค.
7,875 บาท
ง.
2,000 บาท
84)
เอฝากเงินกับธนาคารไทยธนา 2 ปี ด้วยเงินต้น 15,000 บาท โดยได้ดอกเบี้ยทบต้น 12% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อครบ 2 ปี นายเอจะมีเงินฝากรวมในธนาคารเท่าไร
ก.
18,816 บาท 
ข.
16,800 บาท
ค.
18,600 บาท
ง.
19,251 บาท
85)
ทอยลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
ก.
แต้มบนลูกเต๋าเป็น 1 และ 3
ข.
คะแนนรวมเป็น 11
ค.
ผลคูณของแต้มบนลูกเต๋าทั้งสองลูกคือ 32 
ง.
ผลคูณของแต้มบนลูกเต๋าน้อยกว่าผลบวกของแต้มบนลูกเต๋า
86)
สมศรีเล่นเกมโยนห่วงที่งานวัด โดยมีราคา 4 ห่วง 20 บาท หากสมศรีเล่นโยนห่วง 40 บาท ข้อใดถูกต้อง
ก.
ไม่มีโอกาสที่สมศรีจะโยนห่วงครอบแท่งเสาทุกแท่ง
ข.
โอกาสในการโยนห่วงครอบแท่งเสาแต่ละแบบมีเท่ากัน
ค.
แท่งเสารูปสามเหลี่ยมมีโอกาสโยนห่วงครอบได้มากที่สุด 
ง.
โอกาสในการโยนห่วงครอบแท่งรูปสามเหลี่ยมีมากกว่าโอกาสในการโยนห่วงครอบแท่งรูปวงกลมรวมกับรูปหกเหลี่ยม
87)
ในการจับฉลากที่โรงเรียน ครูทำฉลากรูปหัวใจ 4 ใบ รูปวงกลม 2 ใบ และรูปสามเหลี่ยม 3 ใบ โดยครูจะให้นักเรียนจับฉลากขึ้นมาคนละ 1 ใบ โดยเมื่อจับฉลากขึ้นมาแล้ว จะไม่ใส่ฉลากใบนั้นคืนลงไป ข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
การจับฉลากครั้งที่ 3 มีโอกาสจับได้เฉพาะรูปหัวใจ หรือรูปสามเหลี่ยม
ข.
หากการจับฉลากครั้งแรกได้รูปหัวใจ การจับฉลากครั้งที่สอง มีโอกาสจับได้รูปหัวใจและรูปสามเหลี่ยมเท่ากัน
ค.
มีโอกาสจับฉลากได้รูปหัวใจมากที่สุดในการจับฉลากครั้งแรก
ง.
การจับฉลากครั้งที่ 8 มีโอกาสจับฉลากได้รูปวงกลม
88)
ก.
72
ข.
62
ค.
52
ง.
42
89)
น้องมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง ซึ่งน้อยกว่าพี่ 10 บาท ถ้าพี่มีเงินเก็บ 210 บาท อยากทราบว่าสมการในการหาจำนวนเงินเก็บของน้องเขียนอย่างไร
ก.
ข.
ค.
ง.
90)
ก.
8
ข.
10
ค.
12
ง.
16
91)
O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T


จากรูปแบบการเรียงตัวอักษรดังกล่าว อยากทราบว่า ตัวอักษรที่ 79 จะเป็นตัวอักษรใด

ก.
O
ข.
N
ค.
E
ง.
T
92)
จากรูปแบบข้างต้น หากเรียงรูปเช่นนี้จนถึงรูปที่ 12 จะต้องใช้รูปวงกลมทั้งหมดกี่รูป
ก.
76 รูป
ข.
77 รูป
ค.
78 รูป
ง.
79 รูป
93)
หากเรียงรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อย ๆ จึงถึงกองที่มีรูปสามเหลี่ยม 14 รูป และเรียงรูปสี่เหลี่ยมจนถึงกองที่มีรูป 15 รูป จำนวนรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจะต่างกันอยู่กี่รูป
ก.
4 รูป
ข.
5 รูป
ค.
6 รูป
ง.
7 รูป
94)
1,453 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร
ก.
1,000 + 500 + 400 + 3
ข.
1,000 + 400 + 30 + 5
ค.
1,000 + 400 + 50 + 3 
ง.
1,000 + 400 + 50 + 30
95)
3,000 + 10 + 20,000 เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด
ก.
23,010 
ข.
23,100
ค.
21,030
ง.
23,001
96)
2,059.38 – 231.95 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร
ก.
0.4 + 1,000 + 20 + 7 + 800
ข.
0.4 + 1,000 + 20 + 7 + 800 + 3
ค.
1,000 + 700 + 20 + 8 + 0.4 + 0.03
ง.
0.4 + 1,000 + 20 + 7 + 800 + 0.03 
97)
กล่องใส่ของดังกล่าวมีปริมาตรเท่าใด
ก.
34 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
34 เซนติเมตร
ค.
168 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
168 เซนติเมตร
98)
รถกระบะมีความจุสำหรับบรรทุกของด้านหลัง โดยกระบะรถมีความสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร หากพ่อบรรทุกมะพร้าวมาเต็มคันรถพอดี อยากทราบว่ามะพร้าวมีปริมาตรเท่าไร
ก.
4 ลูกบาศก์เมตร
ข.
8 ลูกบาศก์เมตร
ค.
40 ลูกบาศก์เมตร
ง.
400 ลูกบาศก์เมตร
99)
ก.
121 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
126 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
142 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
162 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100)
จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 – 20 มีจำนวนใดบ้าง
ก.
1 2 3 5 7 13 17 19
ข.
2 3 5 7 11 13 17 18 19
ค.
2 3 4 5 7 11 13 17 19
ง.
2 3 5 7 11 13 17 19 
101)
ตัวประกอบของ 72 มีกี่จำนวน
ก.
10 จำนวน
ข.
11 จำนวน
ค.
12 จำนวน
ง.
13 จำนวน
102)
ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
ก.
36 = 2 x 2 x 33
ข.
48 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
ค.
84 = 2 x 2 x 3 x 7 
ง.
100 = 10 x 10
103)

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีคุณสมบัติตามข้อใด

ก.
ด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากัน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก
ข.
ไม่มีด้านขนาน  เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก
ค.
ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก
ง.
มีด้านขนาน 1 คู่ 
104)
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันด้านละ 7 เซนติเมตร กับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาว 10 เซนติเมตร และสูงเอียงยาว 3 เซนติเมตร มีความยาวของเส้นรอบรูปต่างกันเท่าไร
ก.
2 เซนติเมตร 
ข.
3 เซนติเมตร
ค.
4 เซนติเมตร
ง.
5 เซนติเมตร
105)
เอมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังรูป หากเอแบ่งขายที่ดินแปลงละ 300 ตารางเมตร อยากทราบว่า เอจะแบ่งที่ดินขายได้กี่แปลง
ก.
1 แปลง
ข.
2 แปลง
ค.
12 แปลง 
ง.
120 แปลง
106)
พื้นที่ของสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นเท่าไร
ก.
35 ตารางเซนติเมตร
ข.
40 ตารางเซนติเมตร
ค.
60 ตารางเซนติเมตร
ง.
80 ตารางเซนติเมตร
107)
จากรูป หากสามเหลี่ยมมีเส้นรอบรูป 45 เซนติเมตร x มีค่าเท่าใด
ก.
40 เซนติเมตร
ข.
20 เซนติเมตร
ค.
10 เซนติเมตร 
ง.
5 เซนติเมตร
108)
มุม x มีขนาดใหญ่กว่า มุม y เท่าใด
ก.
27 o
ข.
32 o
ค.
59 o
ง.
94 o
109)
วงกลมต่อไปนี้มีรัศมีและเส้นรอบรูปเท่าไร
ก.
รัศมี 7 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 22 เซนติเมตร
ข.
รัศมี 7 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 44 เซนติเมตร
ค.
รัศมี 14 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 44 เซนติเมตร
ง.
รัศมี 14 เซนติเมตร และเส้นรอบรูป 88 เซนติเมตร
110)
ยางรถยนต์เส้นหนึ่งมีรัศมี 35 เซนติเมตร ตั้งยางรถยนต์ขึ้น แล้วกลิ้งเป็นเส้นตรงจนยางรถยนต์เส้นนั้นหมุน 4 รอบ จะได้ระยะทางเท่าไร
ก.
3,850 เซนติเมตร
ข.
220 เซนติเมตร
ค.
440 เซนติเมตร
ง.
880 เซนติเมตร 
111)
วาดวงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว 3.5 เซนติเมตร และวงกลมอีกวงหนึ่งมีเส้นรอบรูป 88 เซนติเมตร วงกลมทั้งสองวงมีพื้นที่ต่างกันเท่าไร
ก.
616 ตารางเซนติเมตร
ข.
577.5 ตารางเซนติเมตร
ค.
70.5 ตารางเซนติเมตร
ง.
38.5 ตารางเซนติเมตร
112)
แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47ระยะทางจากบ้านของพลอยใสถึงโรงเรียนเป็นเท่าไร

ก.
1.375 กิโลเมตร
ข.
1,375 เมตร
ค.
150 เมตร
ง.
1.5 กิโลเมตร 
113)
แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47 หากพลอยใสเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ โดยใช้เวลา 3 นาที ต่อ 1 กิโลเมตร ต้องการจะไปสถานีตำรวจ โดยจะแวะกินข้าวที่ร้านอาหาร 30 นาที พลอยใสต้องใช้เวลาในการเดินทางรวมทั้งหมดเท่าไร
ก.
7.30 นาที
ข.
15 นาที
ค.
32.30 นาที
ง.
37.30 นาที 
114)

จากแผนผังของโรงเรียนดังกล่าว ถ้าพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถจุคนได้มากที่สุด 4 คน ห้องประชุมของโรงเรียนจะสามารถจุคนได้มากที่สุดกี่คน (อาคารทุกหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

ก.
36 คน
ข.
265 คน
ค.
144 คน
ง.
576 คน
115)
จากภาพดังกล่าวส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก.
ขนานกัน เพราะมองดูแล้วส่วนของเส้นตรงทั้งสองขนานกัน
ข.
ขนานกัน เพราะมุมแย้งภายในมีขนาดใกล้เคียงกัน
ค.
ไม่ขนานกัน เพราะมุมแย้งภายในมีขนาดไม่เท่ากัน
ง.
ไม่ขนานกัน เพราะมุมแย้งภายนอกมีขนาดไม่เท่ากัน
116)
หากวาดเส้นตรงสองเส้น และส่วนของเส้นตัดหนึ่งเส้นดังภาพ  นักเรียนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันยกเว้น
ก.
มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ 180 องศา
ข.
มุมบนเส้นตรงรวมกันได้   180 องศา
ค.
มุมแย้งภายในมีขนาดเท่ากัน
ง.
มุมแย้งภายนอกมีขนาดเท่ากัน
117)
ก.
ข.
ค.
ง.
118)

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดของโรงพยาบาลการุณในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดของโรงพยาบาลดังกล่าวเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละเดือน
ข.
จำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคมรวมกับเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับจำนวนผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคม
ค.
จำนวนผู้ป่วยรวมทั้ง 5 เดือน คือ 13,500 คน
ง.
จำนวนผู้ป่วยในเดือนมิถุนายนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
119)

แผนภูมิวงกลมดังกล่าวแสดงอัตราการนำเข้าผักและผลไม้ของตลาดศรีไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยนำเข้าผักและผลไม้ทั้งหมด 700 ตัน อยากทราบว่านำเข้า มะนาวและส้มโอรวมกันเท่าไร

ก.
7 ตัน
ข.
91 ตัน
ค.
182 ตัน
ง.
210 ตัน
120)
แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ขาดเรียนระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแห่งหนึ่ง ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน รวมแล้วในสัปดาห์แรกของภาคเรียน นักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายขาดเรียนมากกว่ากัน และขาดมากกว่ากี่คน
ก.
นักเรียนชายขาดเรียนมากกว่านักเรียนหญิง 10 คน
ข.
นักเรียนชายขาดเรียนมากกว่านักเรียนหญิง 15 คน
ค.
นักเรียนหญิงขาดเรียนมากกว่านักเรียนชาย 10 คน
ง.
นักเรียนหญิงขาดเรียนมากกว่านักเรียนชาย 15 คน
121)
หากต่อรูปดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร 1 แกน รูปนั้นจะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าใด
ก.
21 เซนติเมตร
ข.
28 เซนติเมตร
ค.
42 เซนติเมตร 
ง.
56 เซนติเมตร
122)
จากภาพดังกล่าว พื้นที่แรเงามีพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้แรเงาเท่าใด
ก.
20 ตารางหน่วย 
ข.
40 ตารางหน่วย
ค.
60 ตารางหน่วย
ง.
80 ตารางหน่วย
123)
จากภาพที่กำหนดพื้นที่ช่องตารางทั้งหมดมี 100 ตารางหน่วย คิดเป็นพื้นที่แรเงา 19 ตารางหน่วย อยากทราบว่า หากต้องการวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปในช่องตาราง จะสามารถวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ใหญ่ที่สุดกี่ตารางหน่วย
ก.
81 ตารางหน่วย
ข.
49 ตารางหน่วย
ค.
36 ตารางหน่วย
ง.
25 ตารางหน่วย
124)
ความยาวรอบรูปของพื้นที่แรเงา มากกว่าความยาวของพื้นที่เส้นประเท่าใด
ก.
25 เซนติเมตร
ข.
28 เซนติเมตร
ค.
44 เซนติเมตร
ง.
53 เซนติเมตร
125)
จากภาพดังกล่าว กำหนดให้วงกลมแต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าพื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
10.5 ตร.ซม.
ข.
21 ตร.ซม.
ค.
42 ตร.ซม.
ง.
84 ตร.ซม.
126)
ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ 400 ตารางเซนติเมตร พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
40 ตารางเซนติเมตร
ข.
45 ตารางเซนติเมตร
ค.
55 ตารางเซนติเมตร
ง.
95 ตารางเซนติเมตร 
127)
ภาพต่อไปนี้สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใด
ก.
ปริซึมฐานสามเหลี่ยม
ข.
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
ค.
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ง.
ไม่สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตใด ๆ ได้เลย   
128)
ส่วนประกอบในข้อใดไม่สามารถประกอบเป็นรูปเรขาคณิตต้นแบบได้
ก.
ข.
ค.
ง.
129)
ข้อใดคือรูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยม
ก.
ข.
ค.
ง.
130)

เอทุบกระปุกออมสินรูปหมูเพื่อนับเงินเก็บ 1 ปี โดยเขานับได้
เหรียญ 25 สตางค์        จำนวน 13 เหรียญ
เหรียญ 2 บาท             จำนวน 6 เหรียญ
เหรียญ 5 บาท             จำนวน 17 เหรียญ
ธนบัตร 20 บาท            จำนวน 4 ใบ
อยากทราบว่าเอมีเงินเหรียญมากกว่าเงินธนบัตรกี่บาท

ก.
100.25 บาท
ข.
85 บาท
ค.
20.25   บาท
ง.
15.25 บาท
131)
พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แม่มีอายุมากกว่าพ่อ 5 ปี ถ้าอายุของ 3 คนนี้รวมกันได้ 110 ปี อยากทราบว่าลูกมีอายุเท่าใด
ก.
15 ปี
ข.
30 ปี
ค.
45 ปี
ง.
50 ปี
132)
ลูกบอลที่มีปริมาตร 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีปริมาตรเป็นอัตราส่วนเท่าใดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง ความยาว ความสูง เป็น 3 , 8 และ 10 เซนติเมตร
ก.
1 : 3
ข.
2 : 4
ค.
1 : 4 
ง.
2 : 3