รหัสข้อสอบ : MAPB613520
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 126 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1
1)
ก.
ข.
ค.
ง.
2)
ก.
ข.
ค.
ง.
3)
ก.
400 บาท
ข.
235 บาท
ค.
200 บาท
ง.
320 บาท
4)
ก.
ข.
ค.
ง.
5)
หากเรียงลำดับทศนิยมเหล่านี้จากมากไปหาน้อย 0.303, 0.003, 0.030. 0.033 จำนวนใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.
0.303
ข.
0.003
ค.
0.030
ง.
0.033
6)
9.24 เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับจำนวนใด
ก.
ข.
ค.
ง.
7)
จงหาค่าประมาณของ 32,158 (ตอบเป็นจำนวนเต็มพัน)
ก.
30,000
ข.
32,000
ค.
34,000
ง.
32,100
8)
12,985 มีค่าประมาณจำนวนเต็มพันและเต็มร้อยต่างกันอยู่เท่าใด
ก.
0
ข.
100
ค.
10
ง.
1
9)
จากการสำรวจพบว่าจำนวนประชากรช้างมีเหลือเพียง 639,997 ตัว อยากทราบว่าจำนวนช้างมีประมาณเท่าใด (ตอบเป็นจำนวนเต็มร้อย)
ก.
639,000 ตัว
ข.
639,900 ตัว
ค.
640,000 ตัว
ง.
649,000 ตัว
10)
จงหา ห.ร.ม. ของ 12, 18
ก.
1
ข.
6
ค.
12
ง.
36
11)
พี่กับน้องช่วยกันนับเหรียญในกระปุก พบว่า มีเหรียญสิบอยู่ 25 เหรียญ เหรียญห้าอยู่ 20 เหรียญ และเหรียญบาทอยู่ 15 เหรียญ ถ้าจะแยกเหรียญออกเป็นกองเท่ากัน โดยให้แต่ละกองมีเหรียญมากที่สุด เท่า ๆ กัน และไม่ปนกัน จะแบ่งได้กองละกี่เหรียญ
ก.
3 เหรียญ
ข.
4 เหรียญ
ค.
5 เหรียญ
ง.
12 เหรียญ
12)
ผลคูณของจำนวน 2 จำนวน คือ 375 หาก ค.ร.น. ของทั้งสองจำนวน คือ 75 อยากทราบว่า ห.ร.ม. ของทั้งสองจำนวนนี้มีค่าเท่าใด
ก.
300
ข.
25
ค.
15
ง.
5
13)
จงหา ค.ร.น. ของ 12 และ 30
ก.
2
ข.
12
ค.
30
ง.
60
14)
จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่นำมาหารด้วย 10, 16 และ 20 ลงตัว คือจำนวนใด
ก.
2
ข.
10
ค.
80
ง.
6,400
15)
แตงโมทำเครื่องหยดน้ำอัตโนมัติเพื่อรดน้ำต้นไม้ 3 ต้น เครื่องแรกจะหยดทุก ๆ 15 วินาที เครื่องที่สองจะหยดทุก ๆ 25 วินาที เครื่องที่สามจะหยดทุกๆ 1 นาที อยากทราบว่าหากเครื่องหยดน้ำทุกเครื่องหยดน้ำครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 06.00 น. เมื่อเวลาเท่าใดเครื่องทั้งสามจะหยดน้ำพร้อมกันอีกครั้ง
ก.
5 นาที
ข.
300 นาที
ค.
06.05 น.
ง.
11.00 น.
16)
15% ของ 320 คือจำนวนใด
ก.
15
ข.
32
ค.
45
ง.
48
17)
30 เป็นร้อยละเท่าใดของ 200
ก.
ร้อยละ 10
ข.
ร้อยละ 15
ค.
ร้อยละ 30
ง.
ร้อยละ 40
18)
ก.
12 กิโลกรัม
ข.
18 กิโลกรัม
ค.
20.8 กิโลกรัม
ง.
24.8 กิโลกรัม
19)
กระดานปาเป้ามีตัวเลขกำหนดไว้ดังภาพ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
สมศรีมีโอกาสปาโดนเลข 1 เท่า ๆ กับตัวเลขอื่น ๆ
ข.
หากสมศรีปาลูกดอกสองครั้ง เธอจะไม่มีโอกาสปาเข้าเลข 3 ทั้งสองครั้ง
ค.
หากสมศรีปาลูกดอกสองครั้ง คะแนนสูงสุดที่สมศรีสามารถทำได้ คือ 12 คะแนน
ง.
สมศรีมีโอกาสปาลูกดอกได้เลขคู่เท่ากับเลขคี่
20)

กระบอกใส่เครื่องเขียนมีดินสอสีอยู่ 7 แท่ง เป็นแท่งสั้น 4 แท่ง และยาว 3 แท่ง หากส้มสุ่มหยิบดินสอสี 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แท่ง โดยไม่ใส่ดินสอสีลงไปคืนเมื่อหยิบออกมาแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ก.
ครั้งแรกที่ส้มหยิบดินสอ มีโอกาสได้แท่งสั้นมากกว่าแท่งยาว
ข.
เมื่อส้มหยิบดินสอสีครบทั้งสามครั้งมีโอกาสที่จะเหลือแต่ดินสอสีแท่งสั้น
ค.
ครั้งที่สองที่ส้มหยิบดินสอสี ไม่มีโอกาสหยิบได้ดินสอสีแท่งยาว
ง.
ไม่มีโอกาสที่ส้มจะหยิบดินสอสีแท่งสั้นขึ้นมาได้ทั้งหมด
21)
อ้อยไปเล่นปาลูกโป่งที่งานวัด โดยเธอสังเกตว่าลูกโป่งมีทั้งหมด 7 ลูก มีสีฟ้า 3 ลูก สีม่วง 2 ลูก สีแดง 1 ลูก สีเหลือง 1 ลูก หากอ้อยปาลูกโป่งทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ปาโดนลูกโป่งสีม่วงแตก 1 ลูก ในการปาลูกโป่งครั้งที่สองจะไม่สามารถเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้
ก.
อ้อยมีโอกาสปาโดนลูกโป่งสีฟ้ามากที่สุด
ข.
อ้อยสามารถปาลูกดอกโดนลูกโป่งสีม่วงอีกครั้ง
ค.
อ้อยไม่สามารถปาลูกดอกโดนลูกโป่งสีม่วงเป็นครั้งที่สอง
ง.
อ้อยมีโอกาสปาโดนลูกโป่งสีม่วง สีแดง และสีเหลืองเท่ากัน
22)
9x + 3 = 30  คำตอบของสมการนี้คือข้อใด
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
23)
ก.
แม่มีเงินจำนวนหนึ่ง แบ่งให้ลูกสามคนเท่า ๆ กัน และพ่อให้ลูก ๆ อีกคนละ 5   บาท ทุกคนจึงมีเงินเป็น 10 บาท อยากทราบว่าแม่มีเงินอยู่เท่าใด
ข.
แม่มีเงินจำนวนหนึ่ง แบ่งให้ลูกสามคนเท่า ๆ กัน และพ่อให้ลูก ๆ อีกคนละ 10   บาท ทุกคนจึงมีเงินเป็น 5 บาท อยากทราบว่าแม่มีเงินอยู่เท่าใด
ค.
ลูก ๆ   3 คน รวมกันเงินให้แม่ได้จำนวนหนึ่ง พ่อให้แม่เพิ่ม 5 บาท แม่จึงมีเงิน 10 บาท อยากทราบว่าลูก ๆ รวมเงินให้แม่เป็นเท่าใด
ง.
พ่อมีขนมอยู่จำนวนหนึ่ง แบ่งให้ลูก ๆ คนละเท่า ๆ กัน 3 คน ลูกแต่ละคนกินไป 5 ชิ้น จึงเหลือขนมคนละ 10   ชิ้น อยากทราบว่าเดิมพ่อมีขนมกี่ชิ้น
24)
น้ำหวานซื้อปากกาแดง 3 แท่ง ปากกาน้ำเงินจำนวนหนึ่ง และปากกาดำ 2 เท่าของปากกาน้ำเงิน ถ้าน้ำหวานซื้อปากกาทั้งหมดรวมกัน 18 แท่ง อยากทราบว่าจะเขียนสมการในการหาค่าของ “จำนวนปากกาน้ำเงิน” ได้อย่างไร
ก.
3x + 2 = 18
ข.
3 + x + 2x = 18
ค.
x + 2x + 3x = 18
ง.
3x = 18
25)
หากนำลูกอมรูปหัวใจมาเรียงจนถึงกองที่ 6 จะต้องใช้ลูกอมกี่เม็ด
ก.
18 เม็ด
ข.
19 เม็ด
ค.
20 เม็ด
ง.
21 เม็ด
26)
ทรายมีก้อนหินอยู่จำนวนมาก หากเธอจัดเป็นกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม เริ่มจากกลุ่มแรกมีก้อนหิน 1 ก้อน กลุ่มที่สองมี 2 ก้อน กลุ่มที่ 3 มีสามก้อน ไปเรื่อย ๆ จนถึงกลุ่มที่ 8 อยากทราบว่าต้องใช้ก้อนหินทั้งหมดกี่ก้อน
ก.
36 ก้อน
ข.
37 ก้อน
ค.
38 ก้อน
ง.
39 ก้อน
27)
แบ่งเมล็ดถั่วเขียววางเป็นกองดังภาพ จนถึงกองที่มีถั่วเขียวอยู่ 14 เมล็ด จะต้องใช้ถั่วเขียวทั้งหมดกี่เมล็ด
ก.
50 เมล็ด
ข.
54 เมล็ด
ค.
56 เมล็ด
ง.
60 เมล็ด
28)
2,000 + 100 + 90 + 5 เขียนเป็นจำนวนเต็มได้อย่างไร
ก.
2,000,100,905
ข.
2,915
ค.
2,159
ง.
2,195
29)
การกระจายตัวเลขในข้อใดถูกต้อง
ก.
3,000 + 100 + 2 = 3,120
ข.
1,000 + 100 + 20 + 3 + 0.003 = 1,213.03
ค.
1,000 + 9 = 1,109
ง.
4,000 + 700 + 20 + 8 + 0.2 + 0.05 = 4,728.25
30)
แม่ให้เงินน้องมา 2,343 บาท พ่อให้เงินน้องมาอีก 8,032 บาท รวมแล้วเงินที่น้องได้มาสามารถเขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร
ก.
10,000 + 300 + 70 + 5
ข.
10,000 + 3000 + 7
ค.
9,000 + 300 + 70 + 5
ง.
9,000 + 3,000 + 700 + 5
31)
กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าใด
ก.
27 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
70 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
32)
ก.
2,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
33)
ตู้กระจกในอควาเรียมแห่งหนึ่งมีปริมาตร 48 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ 4 เมตร อยากทราบว่าตู้กระจกใบนี้จะมีความสูงเท่าใด
ก.
3 เมตร
ข.
4 เมตร
ค.
6 เมตร
ง.
12 เมตร
34)
ตัวประกอบของ 24 มีทั้งหมดกี่จำนวน
ก.
6 จำนวน
ข.
7 จำนวน
ค.
8 จำนวน
ง.
9 จำนวน
35)
48 สามารถแยกตัวประกอบได้อย่างไร
ก.
2 x 2 x 2 x 2 x 2
ข.
2 x 2 x 12
ค.
2 x 2 x 2 x 6
ง.
2 x 2 x 2 x 2 x 3
36)
ตัวประกอบร่วมของ 28 กับ 54 คือจำนวนใด
ก.
2, 4
ข.
1, 2
ค.
1, 2, 4
ง.
1, 2, 4, 6
37)
สี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีแกนสมมาตร
ก.
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
ข.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว
ค.
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ง.
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
38)
 เด็กชายเอมีของเล่นเป็นรูปดังภาพ จำนวน 5 ชิ้น อยากทราบว่า หากนำมาเรียงต่อกันจะมีพื้นที่เท่าใด
ก.
72 ตารางเซนติเมตร
ข.
78 ตารางเซนติเมตร
ค.
90 ตารางเซนติเมตร
ง.
120 ตารางเซนติเมตร
39)
พ่อมีสวนส้มโอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ 2 แปลง แปลงแรกมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร แปลงที่สองมีความกว้าง 6 เมตร และมีความยาวเป็น 3 เท่าของความกว้าง อยากทราบว่าสวนส้มโอแปลงใดมีขนาดใหญ่กว่า และใหญ่กว่าเท่าใด
ก.
สวนส้มโอแปลงแรกมีขนาดใหญ่กว่าแปลงที่สองอยู่ 12 ตร.ม.
ข.
สวนส้มโอแปลงแรกมีขนาดใหญ่กว่าแปลงที่สองอยู่ 18 ตร.ม.
ค.
สวนส้มโอแปลงที่สองมีขนาดใหญ่กว่าแปลงแรกอยู่ 12 ตร.ม.
ง.
สวนส้มโอแปลงที่สองมีขนาดใหญ่กว่าแปลงแรกอยู่ 18 ตร.ม.
40)
“ด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน มีด้านยาวเท่ากันสองด้าน มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน” เป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมชนิดใด
ก.
สามเหลี่ยมใด ๆ
ข.
สามเหลี่ยมด้านเท่า
ค.
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ง.
สามเหลี่ยมมุมฉาก
41)
รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าใด
ก.
15 ตารางหน่วย
ข.
16 ตารางหน่วย
ค.
30 ตารางหน่วย
ง.
32 ตารางหน่วย
42)
รูปที่กำหนดให้นี้ มีพื้นที่เท่าใด
ก.
60 ตารางเซนติเมตร
ข.
75 ตารางเซนติเมตร
ค.
90 ตารางเซนติเมตร
ง.
120 ตารางเซนติเมตร
43)
วงกลมวงนี้มีรัศมี 10.5 เซนติเมตร เส้นรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมดังกล่าวเป็นเท่าใด
ก.
พื้นที่ 343.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 65 เซนติเมตร
ข.
พื้นที่ 344.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 65 เซนติเมตร
ค.
พื้นที่ 345.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 66 เซนติเมตร
ง.
พื้นที่ 346.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 66 เซนติเมตร
44)
วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ 616 ตร.ม. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของวงกลมนี้เป็นเท่าใด
ก.
66 ม.
ข.
77 ม.
ค.
88 ม.
ง.
99 ม.
45)
ล้อรถคันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. ถ้ารถคันนี้แล่นไป 46.2 เมตร อยากทราบว่าล้อรถหมุนไปได้กี่รอบ
ก.
7 รอบ
ข.
12 รอบ
ค.
18 รอบ
ง.
21 รอบ
46)
แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ ระยะทางที่วนิดาเดินทางจากบ้านไปที่สถานีรถไฟโดยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด มีระยะทางเท่าใด
ก.
2.7 กิโลเมตร
ข.
4.2 กิโลเมตร
ค.
6 กิโลเมตร
ง.
9 กิโลเมตร
47)
แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ วนิดาใช้เวลา 15 นาทีในการเดินทาง 1 กิโลเมตร อยากทราบว่าหากวนิดาเดินทางไปที่หอประชุม โดยผ่านวัดและสนามเด็กเล่น จะใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด  
ก.
30 นาที
ข.
45 นาที
ค.
22 นาทีครึ่ง
ง.
5 ชั่วโมง
48)

สนามบินอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ร้านค้าอยู่ทางทิศตะวันตกของธนาคาร ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ธนาคารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบิน ห่างออกไปประมาณ 4.2   กิโลเมตร
อยากทราบว่าร้านค้าอยู่ทางทิศใดของบ้าน

ก.
ทิศเหนือ
ข.
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ค.
ทิศตะวันออก
ง.
ทิศใต้
49)
มุมใดมีขนาดเท่ากัน และเท่ากันเพราะอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.
50)
ส่วนของเส้นตรง AB ในข้อใดขนานกับส่วนของเส้นตรง CD
ก.
ข.
ค.
ง.
51)
จากภาพ มุม คงฉ เป็นกี่องศา
ก.
60 องศา
ข.
120 องศา
ค.
150 องศา
ง.
180 องศา
52)

จากข้อมูลต่อไปนี้ สามารถเขียนเป็นกราฟได้ตามข้อใด
ยอดขายรถยนต์ของบริษัทศรีสมรตั้งแต่ปี 2550 – 2554
ปี 2550 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,400 คัน
ปี 2551 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,200 คัน
ปี 2552 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน
ปี 2553 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,300 คัน
ปี 2554 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 6,000 คัน

ก.
ข.
ค.
ง.
53)

จากแผนภูมิแท่ง ปีใดส่งออกผลไม้ได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

ก.
ปี 2558
ข.
ปี 2559
ค.
ปี 2560
ง.
ปี 2561
54)

แผนภูมิวงกลมแสดงชนิดกีฬาที่เด็กนักเรียนชอบจำนวนหนึ่งของโรงเรียนวัดป่าไทร
อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ชอบฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบว่ายน้ำกี่คน

ก.
34 คน
ข.
75 คน
ค.
102 คน
ง.
120 คน
55)
รูปนี้มีพื้นที่เท่าใด (กำหนดให้ 1 ช่องตาราง = 1 ตารางหน่วย)
ก.
23 ตารางหน่วย
ข.
24 ตารางหน่วย
ค.
25 ตารางหน่วย
ง.
26 ตารางหน่วย
56)
รูปที่กำหนด เป็นรูปคล้ายลูกศรที่มีแกนสมมาตร 1 แกน ความยาวของเส้นรอบรูปสมมาตรดังกล่าวมีค่าประมาณเท่าใด
ก.
10 หน่วย
ข.
17 หน่วย
ค.
20 หน่วย
ง.
34 หน่วย
57)
รูปที่กำหนด ให้เป็นรูป 8 เหลี่ยมและเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร รูปดังกล่าวจะมีพื้นที่เท่าใด
ก.
40 หน่วย
ข.
30 หน่วย
ค.
20 หน่วย
ง.
10 หน่วย
58)
จากรูปที่กำหนดให้ ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร
ก.
63 ตร.ซม.
ข.
76 ตร.ซม.
ค.
77 ตร.ซม.
ง.
154 ตร.ซม.
59)
พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
42 ตร.ซม.
ข.
44 ตร.ซม.
ค.
154 ตร.ซม.
ง.
196 ตร.ซม.
60)
รูปที่กำหนด มีเส้นรอบรูปเท่าใด
ก.
24 เซนติเมตร
ข.
25 เซนติเมตร
ค.
26 เซนติเมตร
ง.
27 เซนติเมตร
61)
จากรูปที่กำหนด เมื่อพับประกอบกันแล้วจะเป็นรูปทรงชนิดใด
ก.
ทรงกระบอก
ข.
ทรงกรวย
ค.
ทรงกลม
ง.
ทรงสี่เหลี่ยม
62)
จากรูปทรงที่กำหนดในแต่ละข้อ ข้อใดสามารถแยกส่วนประกอบออกมาได้อย่างถูกต้อง
ก.
a
ข.
b
ค.
c
ง.
d
63)
จากรูปที่กำหนด สามารถคลี่ออกมาได้เป็นดังรูปใด
ก.
ข.
ค.
ง.
64)
ก.
ข.
ค.
ง.
65)
ก.
ข.
ค.
ง.
66)
ก.
400 บาท
ข.
235 บาท
ค.
200 บาท
ง.
320 บาท
67)
ก.
ข.
ค.
ง.
68)
หากเรียงลำดับทศนิยมเหล่านี้จากมากไปหาน้อย 0.303, 0.003, 0.030. 0.033 จำนวนใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.
0.303
ข.
0.003
ค.
0.030
ง.
0.033
69)
9.24 เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับจำนวนใด
ก.
ข.
ค.
ง.
70)
จงหาค่าประมาณของ 32,158 (ตอบเป็นจำนวนเต็มพัน)
ก.
30,000
ข.
32,000
ค.
34,000
ง.
32,100
71)
12,985 มีค่าประมาณจำนวนเต็มพันและเต็มร้อยต่างกันอยู่เท่าใด
ก.
0
ข.
100
ค.
10
ง.
1
72)
จากการสำรวจพบว่าจำนวนประชากรช้างมีเหลือเพียง 639,997 ตัว อยากทราบว่าจำนวนช้างมีประมาณเท่าใด (ตอบเป็นจำนวนเต็มร้อย)
ก.
639,000 ตัว
ข.
639,900 ตัว
ค.
640,000 ตัว
ง.
649,000 ตัว
73)
จงหา ห.ร.ม. ของ 12, 18
ก.
1
ข.
6
ค.
12
ง.
36
74)
พี่กับน้องช่วยกันนับเหรียญในกระปุก พบว่า มีเหรียญสิบอยู่ 25 เหรียญ เหรียญห้าอยู่ 20 เหรียญ และเหรียญบาทอยู่ 15 เหรียญ ถ้าจะแยกเหรียญออกเป็นกองเท่ากัน โดยให้แต่ละกองมีเหรียญมากที่สุด เท่า ๆ กัน และไม่ปนกัน จะแบ่งได้กองละกี่เหรียญ
ก.
3 เหรียญ
ข.
4 เหรียญ
ค.
5 เหรียญ
ง.
12 เหรียญ
75)
ผลคูณของจำนวน 2 จำนวน คือ 375 หาก ค.ร.น. ของทั้งสองจำนวน คือ 75 อยากทราบว่า ห.ร.ม. ของทั้งสองจำนวนนี้มีค่าเท่าใด
ก.
300
ข.
25
ค.
15
ง.
5
76)
จงหา ค.ร.น. ของ 12 และ 30
ก.
2
ข.
12
ค.
30
ง.
60
77)
จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่นำมาหารด้วย 10, 16 และ 20 ลงตัว คือจำนวนใด
ก.
2
ข.
10
ค.
80
ง.
6,400
78)
แตงโมทำเครื่องหยดน้ำอัตโนมัติเพื่อรดน้ำต้นไม้ 3 ต้น เครื่องแรกจะหยดทุก ๆ 15 วินาที เครื่องที่สองจะหยดทุก ๆ 25 วินาที เครื่องที่สามจะหยดทุกๆ 1 นาที อยากทราบว่าหากเครื่องหยดน้ำทุกเครื่องหยดน้ำครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 06.00 น. เมื่อเวลาเท่าใดเครื่องทั้งสามจะหยดน้ำพร้อมกันอีกครั้ง
ก.
5 นาที
ข.
300 นาที
ค.
06.05 น.
ง.
11.00 น.
79)
15% ของ 320 คือจำนวนใด
ก.
15
ข.
32
ค.
45
ง.
48
80)
30 เป็นร้อยละเท่าใดของ 200
ก.
ร้อยละ 10
ข.
ร้อยละ 15
ค.
ร้อยละ 30
ง.
ร้อยละ 40
81)
ก.
12 กิโลกรัม
ข.
18 กิโลกรัม
ค.
20.8 กิโลกรัม
ง.
24.8 กิโลกรัม
82)
กระดานปาเป้ามีตัวเลขกำหนดไว้ดังภาพ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
สมศรีมีโอกาสปาโดนเลข 1 เท่า ๆ กับตัวเลขอื่น ๆ
ข.
หากสมศรีปาลูกดอกสองครั้ง เธอจะไม่มีโอกาสปาเข้าเลข 3 ทั้งสองครั้ง
ค.
หากสมศรีปาลูกดอกสองครั้ง คะแนนสูงสุดที่สมศรีสามารถทำได้ คือ 12 คะแนน
ง.
สมศรีมีโอกาสปาลูกดอกได้เลขคู่เท่ากับเลขคี่
83)

กระบอกใส่เครื่องเขียนมีดินสอสีอยู่ 7 แท่ง เป็นแท่งสั้น 4 แท่ง และยาว 3 แท่ง หากส้มสุ่มหยิบดินสอสี 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แท่ง โดยไม่ใส่ดินสอสีลงไปคืนเมื่อหยิบออกมาแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ก.
ครั้งแรกที่ส้มหยิบดินสอ มีโอกาสได้แท่งสั้นมากกว่าแท่งยาว
ข.
เมื่อส้มหยิบดินสอสีครบทั้งสามครั้งมีโอกาสที่จะเหลือแต่ดินสอสีแท่งสั้น
ค.
ครั้งที่สองที่ส้มหยิบดินสอสี ไม่มีโอกาสหยิบได้ดินสอสีแท่งยาว
ง.
ไม่มีโอกาสที่ส้มจะหยิบดินสอสีแท่งสั้นขึ้นมาได้ทั้งหมด
84)
อ้อยไปเล่นปาลูกโป่งที่งานวัด โดยเธอสังเกตว่าลูกโป่งมีทั้งหมด 7 ลูก มีสีฟ้า 3 ลูก สีม่วง 2 ลูก สีแดง 1 ลูก สีเหลือง 1 ลูก หากอ้อยปาลูกโป่งทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ปาโดนลูกโป่งสีม่วงแตก 1 ลูก ในการปาลูกโป่งครั้งที่สองจะไม่สามารถเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้
ก.
อ้อยมีโอกาสปาโดนลูกโป่งสีฟ้ามากที่สุด
ข.
อ้อยสามารถปาลูกดอกโดนลูกโป่งสีม่วงอีกครั้ง
ค.
อ้อยไม่สามารถปาลูกดอกโดนลูกโป่งสีม่วงเป็นครั้งที่สอง
ง.
อ้อยมีโอกาสปาโดนลูกโป่งสีม่วง สีแดง และสีเหลืองเท่ากัน
85)
9x + 3 = 30  คำตอบของสมการนี้คือข้อใด
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
86)
ก.
แม่มีเงินจำนวนหนึ่ง แบ่งให้ลูกสามคนเท่า ๆ กัน และพ่อให้ลูก ๆ อีกคนละ 5   บาท ทุกคนจึงมีเงินเป็น 10 บาท อยากทราบว่าแม่มีเงินอยู่เท่าใด
ข.
แม่มีเงินจำนวนหนึ่ง แบ่งให้ลูกสามคนเท่า ๆ กัน และพ่อให้ลูก ๆ อีกคนละ 10   บาท ทุกคนจึงมีเงินเป็น 5 บาท อยากทราบว่าแม่มีเงินอยู่เท่าใด
ค.
ลูก ๆ   3 คน รวมกันเงินให้แม่ได้จำนวนหนึ่ง พ่อให้แม่เพิ่ม 5 บาท แม่จึงมีเงิน 10 บาท อยากทราบว่าลูก ๆ รวมเงินให้แม่เป็นเท่าใด
ง.
พ่อมีขนมอยู่จำนวนหนึ่ง แบ่งให้ลูก ๆ คนละเท่า ๆ กัน 3 คน ลูกแต่ละคนกินไป 5 ชิ้น จึงเหลือขนมคนละ 10   ชิ้น อยากทราบว่าเดิมพ่อมีขนมกี่ชิ้น
87)
น้ำหวานซื้อปากกาแดง 3 แท่ง ปากกาน้ำเงินจำนวนหนึ่ง และปากกาดำ 2 เท่าของปากกาน้ำเงิน ถ้าน้ำหวานซื้อปากกาทั้งหมดรวมกัน 18 แท่ง อยากทราบว่าจะเขียนสมการในการหาค่าของ “จำนวนปากกาน้ำเงิน” ได้อย่างไร
ก.
3x + 2 = 18
ข.
3 + x + 2x = 18
ค.
x + 2x + 3x = 18
ง.
3x = 18
88)
หากนำลูกอมรูปหัวใจมาเรียงจนถึงกองที่ 6 จะต้องใช้ลูกอมกี่เม็ด
ก.
18 เม็ด
ข.
19 เม็ด
ค.
20 เม็ด
ง.
21 เม็ด
89)
ทรายมีก้อนหินอยู่จำนวนมาก หากเธอจัดเป็นกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม เริ่มจากกลุ่มแรกมีก้อนหิน 1 ก้อน กลุ่มที่สองมี 2 ก้อน กลุ่มที่ 3 มีสามก้อน ไปเรื่อย ๆ จนถึงกลุ่มที่ 8 อยากทราบว่าต้องใช้ก้อนหินทั้งหมดกี่ก้อน
ก.
36 ก้อน
ข.
37 ก้อน
ค.
38 ก้อน
ง.
39 ก้อน
90)
แบ่งเมล็ดถั่วเขียววางเป็นกองดังภาพ จนถึงกองที่มีถั่วเขียวอยู่ 14 เมล็ด จะต้องใช้ถั่วเขียวทั้งหมดกี่เมล็ด
ก.
50 เมล็ด
ข.
54 เมล็ด
ค.
56 เมล็ด
ง.
60 เมล็ด
91)
2,000 + 100 + 90 + 5 เขียนเป็นจำนวนเต็มได้อย่างไร
ก.
2,000,100,905
ข.
2,915
ค.
2,159
ง.
2,195
92)
การกระจายตัวเลขในข้อใดถูกต้อง
ก.
3,000 + 100 + 2 = 3,120
ข.
1,000 + 100 + 20 + 3 + 0.003 = 1,213.03
ค.
1,000 + 9 = 1,109
ง.
4,000 + 700 + 20 + 8 + 0.2 + 0.05 = 4,728.25
93)
แม่ให้เงินน้องมา 2,343 บาท พ่อให้เงินน้องมาอีก 8,032 บาท รวมแล้วเงินที่น้องได้มาสามารถเขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร
ก.
10,000 + 300 + 70 + 5
ข.
10,000 + 3000 + 7
ค.
9,000 + 300 + 70 + 5
ง.
9,000 + 3,000 + 700 + 5
94)
กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าใด
ก.
27 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
70 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
95)
ก.
2,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
96)
ตู้กระจกในอควาเรียมแห่งหนึ่งมีปริมาตร 48 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ 4 เมตร อยากทราบว่าตู้กระจกใบนี้จะมีความสูงเท่าใด
ก.
3 เมตร
ข.
4 เมตร
ค.
6 เมตร
ง.
12 เมตร
97)
ตัวประกอบของ 24 มีทั้งหมดกี่จำนวน
ก.
6 จำนวน
ข.
7 จำนวน
ค.
8 จำนวน
ง.
9 จำนวน
98)
48 สามารถแยกตัวประกอบได้อย่างไร
ก.
2 x 2 x 2 x 2 x 2
ข.
2 x 2 x 12
ค.
2 x 2 x 2 x 6
ง.
2 x 2 x 2 x 2 x 3
99)
ตัวประกอบร่วมของ 28 กับ 54 คือจำนวนใด
ก.
2, 4
ข.
1, 2
ค.
1, 2, 4
ง.
1, 2, 4, 6
100)
สี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีแกนสมมาตร
ก.
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
ข.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว
ค.
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ง.
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
101)
 เด็กชายเอมีของเล่นเป็นรูปดังภาพ จำนวน 5 ชิ้น อยากทราบว่า หากนำมาเรียงต่อกันจะมีพื้นที่เท่าใด
ก.
72 ตารางเซนติเมตร
ข.
78 ตารางเซนติเมตร
ค.
90 ตารางเซนติเมตร
ง.
120 ตารางเซนติเมตร
102)
พ่อมีสวนส้มโอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ 2 แปลง แปลงแรกมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร แปลงที่สองมีความกว้าง 6 เมตร และมีความยาวเป็น 3 เท่าของความกว้าง อยากทราบว่าสวนส้มโอแปลงใดมีขนาดใหญ่กว่า และใหญ่กว่าเท่าใด
ก.
สวนส้มโอแปลงแรกมีขนาดใหญ่กว่าแปลงที่สองอยู่ 12 ตร.ม.
ข.
สวนส้มโอแปลงแรกมีขนาดใหญ่กว่าแปลงที่สองอยู่ 18 ตร.ม.
ค.
สวนส้มโอแปลงที่สองมีขนาดใหญ่กว่าแปลงแรกอยู่ 12 ตร.ม.
ง.
สวนส้มโอแปลงที่สองมีขนาดใหญ่กว่าแปลงแรกอยู่ 18 ตร.ม.
103)
“ด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน มีด้านยาวเท่ากันสองด้าน มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน” เป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมชนิดใด
ก.
สามเหลี่ยมใด ๆ
ข.
สามเหลี่ยมด้านเท่า
ค.
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ง.
สามเหลี่ยมมุมฉาก
104)
รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าใด
ก.
15 ตารางหน่วย
ข.
16 ตารางหน่วย
ค.
30 ตารางหน่วย
ง.
32 ตารางหน่วย
105)
รูปที่กำหนดให้นี้ มีพื้นที่เท่าใด
ก.
60 ตารางเซนติเมตร
ข.
75 ตารางเซนติเมตร
ค.
90 ตารางเซนติเมตร
ง.
120 ตารางเซนติเมตร
106)
วงกลมวงนี้มีรัศมี 10.5 เซนติเมตร เส้นรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมดังกล่าวเป็นเท่าใด
ก.
พื้นที่ 343.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 65 เซนติเมตร
ข.
พื้นที่ 344.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 65 เซนติเมตร
ค.
พื้นที่ 345.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 66 เซนติเมตร
ง.
พื้นที่ 346.5 ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป 66 เซนติเมตร
107)
วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ 616 ตร.ม. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของวงกลมนี้เป็นเท่าใด
ก.
66 ม.
ข.
77 ม.
ค.
88 ม.
ง.
99 ม.
108)
ล้อรถคันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. ถ้ารถคันนี้แล่นไป 46.2 เมตร อยากทราบว่าล้อรถหมุนไปได้กี่รอบ
ก.
7 รอบ
ข.
12 รอบ
ค.
18 รอบ
ง.
21 รอบ
109)
แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ ระยะทางที่วนิดาเดินทางจากบ้านไปที่สถานีรถไฟโดยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด มีระยะทางเท่าใด
ก.
2.7 กิโลเมตร
ข.
4.2 กิโลเมตร
ค.
6 กิโลเมตร
ง.
9 กิโลเมตร
110)
แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ วนิดาใช้เวลา 15 นาทีในการเดินทาง 1 กิโลเมตร อยากทราบว่าหากวนิดาเดินทางไปที่หอประชุม โดยผ่านวัดและสนามเด็กเล่น จะใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด  
ก.
30 นาที
ข.
45 นาที
ค.
22 นาทีครึ่ง
ง.
5 ชั่วโมง
111)

สนามบินอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ร้านค้าอยู่ทางทิศตะวันตกของธนาคาร ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ธนาคารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบิน ห่างออกไปประมาณ 4.2   กิโลเมตร
อยากทราบว่าร้านค้าอยู่ทางทิศใดของบ้าน

ก.
ทิศเหนือ
ข.
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ค.
ทิศตะวันออก
ง.
ทิศใต้
112)
มุมใดมีขนาดเท่ากัน และเท่ากันเพราะอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.
113)
ส่วนของเส้นตรง AB ในข้อใดขนานกับส่วนของเส้นตรง CD
ก.
ข.
ค.
ง.
114)
จากภาพ มุม คงฉ เป็นกี่องศา
ก.
60 องศา
ข.
120 องศา
ค.
150 องศา
ง.
180 องศา
115)

จากข้อมูลต่อไปนี้ สามารถเขียนเป็นกราฟได้ตามข้อใด
ยอดขายรถยนต์ของบริษัทศรีสมรตั้งแต่ปี 2550 – 2554
ปี 2550 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,400 คัน
ปี 2551 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,200 คัน
ปี 2552 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน
ปี 2553 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,300 คัน
ปี 2554 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 6,000 คัน

ก.
ข.
ค.
ง.
116)

จากแผนภูมิแท่ง ปีใดส่งออกผลไม้ได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

ก.
ปี 2558
ข.
ปี 2559
ค.
ปี 2560
ง.
ปี 2561
117)

แผนภูมิวงกลมแสดงชนิดกีฬาที่เด็กนักเรียนชอบจำนวนหนึ่งของโรงเรียนวัดป่าไทร
อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ชอบฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบว่ายน้ำกี่คน

ก.
34 คน
ข.
75 คน
ค.
102 คน
ง.
120 คน
118)
รูปนี้มีพื้นที่เท่าใด (กำหนดให้ 1 ช่องตาราง = 1 ตารางหน่วย)
ก.
23 ตารางหน่วย
ข.
24 ตารางหน่วย
ค.
25 ตารางหน่วย
ง.
26 ตารางหน่วย
119)
รูปที่กำหนด เป็นรูปคล้ายลูกศรที่มีแกนสมมาตร 1 แกน ความยาวของเส้นรอบรูปสมมาตรดังกล่าวมีค่าประมาณเท่าใด
ก.
10 หน่วย
ข.
17 หน่วย
ค.
20 หน่วย
ง.
34 หน่วย
120)
รูปที่กำหนด ให้เป็นรูป 8 เหลี่ยมและเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร รูปดังกล่าวจะมีพื้นที่เท่าใด
ก.
40 หน่วย
ข.
30 หน่วย
ค.
20 หน่วย
ง.
10 หน่วย
121)
จากรูปที่กำหนดให้ ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร
ก.
63 ตร.ซม.
ข.
76 ตร.ซม.
ค.
77 ตร.ซม.
ง.
154 ตร.ซม.
122)
พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
42 ตร.ซม.
ข.
44 ตร.ซม.
ค.
154 ตร.ซม.
ง.
196 ตร.ซม.
123)
รูปที่กำหนด มีเส้นรอบรูปเท่าใด
ก.
24 เซนติเมตร
ข.
25 เซนติเมตร
ค.
26 เซนติเมตร
ง.
27 เซนติเมตร
124)
จากรูปที่กำหนด เมื่อพับประกอบกันแล้วจะเป็นรูปทรงชนิดใด
ก.
ทรงกระบอก
ข.
ทรงกรวย
ค.
ทรงกลม
ง.
ทรงสี่เหลี่ยม
125)
จากรูปทรงที่กำหนดในแต่ละข้อ ข้อใดสามารถแยกส่วนประกอบออกมาได้อย่างถูกต้อง
ก.
a
ข.
b
ค.
c
ง.
d
126)
จากรูปที่กำหนด สามารถคลี่ออกมาได้เป็นดังรูปใด
ก.
ข.
ค.
ง.