รหัสข้อสอบ : THPB413433
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
1)
ขณะที่เรากำลังฟังผู้อื่นพูด ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรทำ
ก.
ทำงานที่ยังค้างอยู่
ข.
พูดคุยกับคนข้าง ๆ
ค.
จดบันทึกประเด็นที่สำคัญ
ง.
นั่งหลับ
2)
หากเราชอบใจในเรื่องที่พูด ควรทำอย่างไร
ก.
ปรบมือให้
ข.
หัวเราะดัง ๆ
ค.
ตะโกนบอกดัง ๆ
ง.
ทำได้ทุกข้อ
3)
เมื่อเราไม่พอใจผู้พูดควรทำอย่างไร
ก.
โยนหรือปกสิ่งของเพื่อแสดงความไม่พอใจ
ข.
ตะโกนบอกดัง ๆ ว่าไม่พอใจ
ค.
ยกมือ แล้วยืนขึ้นบอกว่าไม่พอใจ
ง.
นั่งอยู่เงียบ ๆ
4)
เมื่อเราต้องการลุกออกไปเข้าห้องน้ำควรทำอย่างไร
ก.
ยืนขึ้นและเดินไปเข้าห้องน้ำ
ข.
บอกผู้พูดก่อนแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำ
ค.
ยืนทำความเคารพผู้พูดก่อนแล้วจึงเดินไปเข้าห้องน้ำ
ง.
ค่อย ๆ คลานออกไป
5)
เมื่อเราต้องการซักถามข้อสงสัยต่างๆ ควรทำอย่างไร
ก.
รอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงยกมือขออนุญาตถาม
ข.
ยืนขึ้นแล้วถามทันที
ค.
ปรบมือให้สัญญาณแล้วถาม
ง.
นั่งอยู่กับที่แล้วถามดัง ๆ
6)
เมื่อผู้พูดพูดจบเราควรทำอย่างไร
ก.
ยืนขึ้นแล้วเดินออกจากห้อง
ข.
ถามผู้พูดให้แน่ใจว่าจบแล้วใช่ไหม
ค.
ปรบมือ
ง.
หัวเราะดังๆ
7)
เมื่อเราฟังข่าว หรือเพลง จากวิทยุ เราควรปฏิบัติอย่างไร
ก.
เปิดดัง ๆ จะได้ไม่มีเสียงผู้อื่นรบกวน
ข.
เปลี่ยนคลื่นไปมา เพื่อจะได้ฟังหลายคลื่น
ค.
ไม่ควรเปิดเสียงดังเกินไป
ง.
ถูกทั้ง ๑. และ ๒.
8)
ข้อใดคือมารยาทในการดูที่เราควรปฏิบัติ
ก.
ตั้งใจดูอย่างสงบ
ข.
ไม่พูดคุยกัน
ค.
ไม่ลุกจากที่เดินไปมา
ง.
ถูกทุกข้อ
9)
หากเรากำลังดูละครแล้วเกิดความประทับใจควรทำอย่างไร
ก.
ตะโกนบอกดัง ๆ
ข.
หัวเราะดัง ๆ
ค.
ปรบมือให้
ง.
คุยกันเสียงดัง
10)
ขณะที่เรากำลังดูการแสดงอยู่หากเรามองไม่เห็นควรทำอย่างไร
ก.
ยืนขึ้นดู
ข.
ลุกเดินไปมา
ค.
โยกตัวไปมา
ง.
ผิดทุกข้อ
11)
หากเรากำลังดูหนังที่เคยดูมาแล้วสิ่งใดที่เราไม่ควรทำ
ก.
นั่งดูอย่าสงบ
ข.
ตั้งใจดูจนจบ
ค.
เล่าเรื่องให้คนข้าง ๆ ฟัง เพราะเราเคยดูมาแล้ว
ง.
ไม่ลุกจากที่เดินไปมา
12)
เมื่อเราดูรายการโทรทัศน์กับครอบครัว สิ่งใดที่เราไม่ควรทำ
ก.
นั่งดูแบบท่าทางสบาย
ข.
เปลี่ยนช่องได้ตามสบาย
ค.
ไม่ลุกเดินไปมา
ง.
ไม่ควรเปิดเสียงดัง
13)
มารยาทที่ดีในการพูดผู้หญิงควรใช้สรรพนามแทนตนเองว่าอย่างไร
ก.
ฉัน
ข.
ดิฉัน
ค.
หล่อน
ง.
ถูกทั้ง ข้อ ๑. และ ๒.
14)
เมื่อมีคนชมเชยเราเราควรพูดตอบอย่างไร
ก.
ขอบใจมาก
ข.
แล้วอย่างไรต่อค่ะ
ค.
ขอบคุณครับ
ง.
ขอบคุณนะ
15)
คำพูดในข้อใดที่เราควรหลีกเลี่ยง
ก.
คำพูดหยาบคาย
ข.
คำพูดโอ้อวด
ค.
คำพูดเสียดสี ดูหมิ่น
ง.
ถูกทุกข้อ
16)
ข้อใดไม่ควรทำขณะพูด
ก.
เกาศีรษะ
ข.
นั่งหรือยืนพูดอย่างเรียบร้อย
ค.
มองหน้าผู้พูด
ง.
ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
17)
มารยาทที่ดีของผู้พูดคือ
ก.
เปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดด้วย
ข.
ไม่ควรพูดเพียงคนเดียว
ค.
ไม่พูดแทรกผู้อื่น
ง.
ถูกทุกข้อ
18)
ข้อดีของการเตรียมตัวก่อนการพูดคืออะไร
ก.
สามารถพูดได้ตรงประเด็น
ข.
รักษาเวลาในการพูดได้
ค.
พูดได้ครอบคลุมเนื้อหาที่เราต้องการพูด
ง.
ถูกทุกข้อ
19)
หากเราต้องพูดในงานศพ ไม่ควรพูดจาอย่างไร
ก.
พูดคำสุภาพ
ข.
พูดตลกขบขัน
ค.
พูดให้ตรงประเด็น
ง.
ไม่พูดหยาบคาย
20)
ท่าทางของผู้พูดควรเป็นอย่างไร
ก.
ยิ้มแย้มแจ่มใส
ข.
สายตามองผู้ฟัง
ค.
ยืนหรอนั่งในท่าที่เรียบร้อย สุภาพ
ง.
ถูกทุกข้อ
21)
ขณะที่เรากำลังฟังผู้อื่นพูด ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรทำ
ก.
ทำงานที่ยังค้างอยู่
ข.
พูดคุยกับคนข้าง ๆ
ค.
จดบันทึกประเด็นที่สำคัญ
ง.
นั่งหลับ
22)
หากเราชอบใจในเรื่องที่พูด ควรทำอย่างไร
ก.
ปรบมือให้
ข.
หัวเราะดัง ๆ
ค.
ตะโกนบอกดัง ๆ
ง.
ทำได้ทุกข้อ
23)
เมื่อเราไม่พอใจผู้พูดควรทำอย่างไร
ก.
โยนหรือปกสิ่งของเพื่อแสดงความไม่พอใจ
ข.
ตะโกนบอกดัง ๆ ว่าไม่พอใจ
ค.
ยกมือ แล้วยืนขึ้นบอกว่าไม่พอใจ
ง.
นั่งอยู่เงียบ ๆ
24)
เมื่อเราต้องการลุกออกไปเข้าห้องน้ำควรทำอย่างไร
ก.
ยืนขึ้นและเดินไปเข้าห้องน้ำ
ข.
บอกผู้พูดก่อนแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำ
ค.
ยืนทำความเคารพผู้พูดก่อนแล้วจึงเดินไปเข้าห้องน้ำ
ง.
ค่อย ๆ คลานออกไป
25)
เมื่อเราต้องการซักถามข้อสงสัยต่างๆ ควรทำอย่างไร
ก.
รอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงยกมือขออนุญาตถาม
ข.
ยืนขึ้นแล้วถามทันที
ค.
ปรบมือให้สัญญาณแล้วถาม
ง.
นั่งอยู่กับที่แล้วถามดัง ๆ
26)
เมื่อผู้พูดพูดจบเราควรทำอย่างไร
ก.
ยืนขึ้นแล้วเดินออกจากห้อง
ข.
ถามผู้พูดให้แน่ใจว่าจบแล้วใช่ไหม
ค.
ปรบมือ
ง.
หัวเราะดังๆ
27)
เมื่อเราฟังข่าว หรือเพลง จากวิทยุ เราควรปฏิบัติอย่างไร
ก.
เปิดดัง ๆ จะได้ไม่มีเสียงผู้อื่นรบกวน
ข.
เปลี่ยนคลื่นไปมา เพื่อจะได้ฟังหลายคลื่น
ค.
ไม่ควรเปิดเสียงดังเกินไป
ง.
ถูกทั้ง ๑. และ ๒.
28)
ข้อใดคือมารยาทในการดูที่เราควรปฏิบัติ
ก.
ตั้งใจดูอย่างสงบ
ข.
ไม่พูดคุยกัน
ค.
ไม่ลุกจากที่เดินไปมา
ง.
ถูกทุกข้อ
29)
หากเรากำลังดูละครแล้วเกิดความประทับใจควรทำอย่างไร
ก.
ตะโกนบอกดัง ๆ
ข.
หัวเราะดัง ๆ
ค.
ปรบมือให้
ง.
คุยกันเสียงดัง
30)
ขณะที่เรากำลังดูการแสดงอยู่หากเรามองไม่เห็นควรทำอย่างไร
ก.
ยืนขึ้นดู
ข.
ลุกเดินไปมา
ค.
โยกตัวไปมา
ง.
ผิดทุกข้อ
31)
หากเรากำลังดูหนังที่เคยดูมาแล้วสิ่งใดที่เราไม่ควรทำ
ก.
นั่งดูอย่าสงบ
ข.
ตั้งใจดูจนจบ
ค.
เล่าเรื่องให้คนข้าง ๆ ฟัง เพราะเราเคยดูมาแล้ว
ง.
ไม่ลุกจากที่เดินไปมา
32)
เมื่อเราดูรายการโทรทัศน์กับครอบครัว สิ่งใดที่เราไม่ควรทำ
ก.
นั่งดูแบบท่าทางสบาย
ข.
เปลี่ยนช่องได้ตามสบาย
ค.
ไม่ลุกเดินไปมา
ง.
ไม่ควรเปิดเสียงดัง
33)
มารยาทที่ดีในการพูดผู้หญิงควรใช้สรรพนามแทนตนเองว่าอย่างไร
ก.
ฉัน
ข.
ดิฉัน
ค.
หล่อน
ง.
ถูกทั้ง ข้อ ๑. และ ๒.
34)
เมื่อมีคนชมเชยเราเราควรพูดตอบอย่างไร
ก.
ขอบใจมาก
ข.
แล้วอย่างไรต่อค่ะ
ค.
ขอบคุณครับ
ง.
ขอบคุณนะ
35)
คำพูดในข้อใดที่เราควรหลีกเลี่ยง
ก.
คำพูดหยาบคาย
ข.
คำพูดโอ้อวด
ค.
คำพูดเสียดสี ดูหมิ่น
ง.
ถูกทุกข้อ
36)
ข้อใดไม่ควรทำขณะพูด
ก.
เกาศีรษะ
ข.
นั่งหรือยืนพูดอย่างเรียบร้อย
ค.
มองหน้าผู้พูด
ง.
ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
37)
มารยาทที่ดีของผู้พูดคือ
ก.
เปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดด้วย
ข.
ไม่ควรพูดเพียงคนเดียว
ค.
ไม่พูดแทรกผู้อื่น
ง.
ถูกทุกข้อ
38)
ข้อดีของการเตรียมตัวก่อนการพูดคืออะไร
ก.
สามารถพูดได้ตรงประเด็น
ข.
รักษาเวลาในการพูดได้
ค.
พูดได้ครอบคลุมเนื้อหาที่เราต้องการพูด
ง.
ถูกทุกข้อ
39)
หากเราต้องพูดในงานศพ ไม่ควรพูดจาอย่างไร
ก.
พูดคำสุภาพ
ข.
พูดตลกขบขัน
ค.
พูดให้ตรงประเด็น
ง.
ไม่พูดหยาบคาย
40)
ท่าทางของผู้พูดควรเป็นอย่างไร
ก.
ยิ้มแย้มแจ่มใส
ข.
สายตามองผู้ฟัง
ค.
ยืนหรอนั่งในท่าที่เรียบร้อย สุภาพ
ง.
ถูกทุกข้อ