รหัสข้อสอบ : THPB413431
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มาตราตัวสะกด
1)
มาตราตัวสะกดแบ่งออกเป็นกี่มาตรา
ก.
๖ มาตรา
ข.
๗ มาตรา
ค.
๘ มาตรา
ง.
๙ มาตรา
2)
มาตราตัวใดที่มีตัวสะกดในมาตราเพียงตัวเดียว
ก.
แม่กง แม่กม แม่เกย
ข.
แม่เกอว แม่กบ แม่กม
ค.
แม่เกย แม่กด แม่กม
ง.
แม่กน แม่กก แม่เกย
3)
คำในข้อใดจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว
ก.
บัว
ข.
กราบ
ค.
ข่าว
ง.
บด
4)
มาตราใดบ้างที่มีตัวสะกดในมาตราได้หลายตัว
ก.
แม่กง แม่กก แม่กบ
ข.
แม่กก แม่กบ แม่กด
ค.
แม่กม แม่เกย แม่เกอว
ง.
แม่กก แม่กด แม่กง
5)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตราแม่ ก กา
ก.
เป็นมาตราที่มีตัวสะกดเยอะแยะ
ข.
เป็นมาตรามีตัวสะกด คือ สระ อา เท่านั้น
ค.
เป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกด
ง.
ถูกทุกข้อ
6)
ข้อใดไม่ได้สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก
ก.
สุนัข
ข.
โชค
ค.
พวก
ง.
กอล์ฟ
7)
ข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ กบ
ก.
ภาพ
ข.
บัตร
ค.
อิฐ
ง.
เท็จ
8)
คำในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กด
ก.
ลาภ
ข.
เลข
ค.
แก๊ส
ง.
พรรค
9)
คำในข้อใดที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ กน
ก.
หัวใจ
ข.
รัฐ
ค.
บาป
ง.
ถวิล
10)
คำในข้อใดไม่ได้อยู่ในแม่ ก กา
ก.
หัวใจ
ข.
ฤาษี
ค.
เงาะ
ง.
กราฟ
11)

“คุณยายกับคุณอาเลี้ยงปลาในสระน้ำหลังบ้าน”
จากประโยคข้างต้น มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ ก กา กี่คำ

ก.
๓ คำ
ข.
๔ คำ
ค.
๕ คำ
ง.
๖ คำ
12)
“เขามีหน้าที่การงาน ที่มั่นคง” จากประโยคข้างต้น มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กน กี่คำ
ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
13)

“เนื่องจากความผิดพลาดบางประการ ผมจึงขอประกาศให้หยุด กิจกรรมทั้งหมด”
จากประโยคข้างต้น มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กด กี่คำ

ก.
๓ คำ
ข.
๔ คำ
ค.
๕ คำ
ง.
๖ คำ
14)

“คุณแม่พาผมไปวัดเพื่อกราบพระ”
จากข้อความข้างต้นข้อใดถูกต้อง

ก.
มีตัวสะกดมาตราแม่กบ ๒ คำ แม่กน ๒ คำ
ข.
มีคำอยู่แม่ ก กา ๕ คำ
ค.
มีตัวสะกดในมาตราแม่กด ๓ คำ
ง.
มีตัวสะกดในมาตราแม่กม ๓ คำ
15)
คำในข้อใดต่างจากพวก
ก.
เขี่ย
ข.
บัว
ค.
เมื่อ
ง.
เขย
16)
“คลอเคลีย มิตร ศัพท์” คำที่กำหนดให้อยู่ในมาตราใดตามลำดับ
ก.
แม่กบ แม่กก แม่กด
ข.
แม่ ก กา แม่กด แม่กบ
ค.
แม่เกย แม่กด แม่กบ
ง.
แม่เกย แม่กน แม่กม
17)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ ก กา กี่คำ

ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
18)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ กก กี่คำ

ก.
๑ คำ
ข.
๒ คำ
ค.
๓ คำ
ง.
๔ คำ
19)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ เกอว กี่คำ

ก.
ไม่มี
ข.
๑ คำ
ค.
๒ คำ
ง.
๓ คำ
20)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ กม กี่คำ

ก.
ไม่มี
ข.
๑ คำ
ค.
๒ คำ
ง.
๓ คำ
21)
มาตราตัวสะกดแบ่งออกเป็นกี่มาตรา
ก.
๖ มาตรา
ข.
๗ มาตรา
ค.
๘ มาตรา
ง.
๙ มาตรา
22)
มาตราตัวใดที่มีตัวสะกดในมาตราเพียงตัวเดียว
ก.
แม่กง แม่กม แม่เกย
ข.
แม่เกอว แม่กบ แม่กม
ค.
แม่เกย แม่กด แม่กม
ง.
แม่กน แม่กก แม่เกย
23)
คำในข้อใดจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว
ก.
บัว
ข.
กราบ
ค.
ข่าว
ง.
บด
24)
มาตราใดบ้างที่มีตัวสะกดในมาตราได้หลายตัว
ก.
แม่กง แม่กก แม่กบ
ข.
แม่กก แม่กบ แม่กด
ค.
แม่กม แม่เกย แม่เกอว
ง.
แม่กก แม่กด แม่กง
25)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตราแม่ ก กา
ก.
เป็นมาตราที่มีตัวสะกดเยอะแยะ
ข.
เป็นมาตรามีตัวสะกด คือ สระ อา เท่านั้น
ค.
เป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกด
ง.
ถูกทุกข้อ
26)
ข้อใดไม่ได้สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก
ก.
สุนัข
ข.
โชค
ค.
พวก
ง.
กอล์ฟ
27)
ข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ กบ
ก.
ภาพ
ข.
บัตร
ค.
อิฐ
ง.
เท็จ
28)
คำในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กด
ก.
ลาภ
ข.
เลข
ค.
แก๊ส
ง.
พรรค
29)
คำในข้อใดที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ กน
ก.
หัวใจ
ข.
รัฐ
ค.
บาป
ง.
ถวิล
30)
คำในข้อใดไม่ได้อยู่ในแม่ ก กา
ก.
หัวใจ
ข.
ฤาษี
ค.
เงาะ
ง.
กราฟ
31)

“คุณยายกับคุณอาเลี้ยงปลาในสระน้ำหลังบ้าน”
จากประโยคข้างต้น มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ ก กา กี่คำ

ก.
๓ คำ
ข.
๔ คำ
ค.
๕ คำ
ง.
๖ คำ
32)
“เขามีหน้าที่การงาน ที่มั่นคง” จากประโยคข้างต้น มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กน กี่คำ
ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
33)

“เนื่องจากความผิดพลาดบางประการ ผมจึงขอประกาศให้หยุด กิจกรรมทั้งหมด”
จากประโยคข้างต้น มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กด กี่คำ

ก.
๓ คำ
ข.
๔ คำ
ค.
๕ คำ
ง.
๖ คำ
34)

“คุณแม่พาผมไปวัดเพื่อกราบพระ”
จากข้อความข้างต้นข้อใดถูกต้อง

ก.
มีตัวสะกดมาตราแม่กบ ๒ คำ แม่กน ๒ คำ
ข.
มีคำอยู่แม่ ก กา ๕ คำ
ค.
มีตัวสะกดในมาตราแม่กด ๓ คำ
ง.
มีตัวสะกดในมาตราแม่กม ๓ คำ
35)
คำในข้อใดต่างจากพวก
ก.
เขี่ย
ข.
บัว
ค.
เมื่อ
ง.
เขย
36)
“คลอเคลีย มิตร ศัพท์” คำที่กำหนดให้อยู่ในมาตราใดตามลำดับ
ก.
แม่กบ แม่กก แม่กด
ข.
แม่ ก กา แม่กด แม่กบ
ค.
แม่เกย แม่กด แม่กบ
ง.
แม่เกย แม่กน แม่กม
37)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ ก กา กี่คำ

ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
38)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ กก กี่คำ

ก.
๑ คำ
ข.
๒ คำ
ค.
๓ คำ
ง.
๔ คำ
39)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ เกอว กี่คำ

ก.
ไม่มี
ข.
๑ คำ
ค.
๒ คำ
ง.
๓ คำ
40)

“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
มีมาตราแม่ กม กี่คำ

ก.
ไม่มี
ข.
๑ คำ
ค.
๒ คำ
ง.
๓ คำ