รหัสข้อสอบ : THPB413367
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 26 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
1)
ข้อใดคือความหมายของ คำพ้องรูป
ก.
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน และเขียนเหมือนกัน
ข.
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน
ค.
คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน
ง.
คำที่เขียนเหมือนกัน และมีความหมายเหมือนกัน
2)
ข้อใดต่อไปนี้ มีคำพ้องรูป
ก.
ในสระน้ำแห่งนี้ มีปลา แหวกว่ายอยู่ในสระมากมาย
ข.
หน้าวัดมีต้นเสมามากมาย ส่วนรอบโบสถ์ก็มีเสมา ตั้งอยู่ทุกทิศทาง
ค.
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ห้ามเด็กๆ เล่นสาดน้ำกันเด็ดขาด
ง.
ราชบุรี อยู่คนละภาคกับนครศรีธรรมราช
3)
คำพ้องหมายถึงข้อใด
ก.
คำที่มีความหมายเหมือนกัน
ข.
คำที่เขียนเหมือนกัน
ค.
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน
ง.
คำที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกัน
4)
ประโยคใดต่อไปนี้ไม่มีคำพ้องเสียง
ก.
ครูห้ามนักเรียนเล่นสาดน้ำในชั่วโมงวิทยาศาสตร์
ข.
เจ้านายสั่งให้บ่าวไปเปลี่ยนเพลารถ ก่อนจะถึงเพลาเที่ยงวัน
ค.
ให้นักเรียนพิสูจน์สมการ จากสูตรที่กำหนดให้
ง.
วันจันทร์ที่แล้ว แม่ซื้อลูกขันมาฝาก
5)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค มีคำพ้องรูปกี่คำ

ก.
๑ คำ
ข.
๒ คำ
ค.
๓ คำ
ง.
ไม่มี
6)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค มีคำพ้องเสียงกี่คำ

ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
7)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค มีคำพ้องความหมายกี่คำ

ก.
ไม่มี
ข.
๑ คำ
ค.
๒ คำ
ง.
๓ คำ
8)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค ซ่อมหลังคา และซ่อมเสาบ้าน คำว่าซ่อม เป็นคำชนิดใด

ก.
ซ้ำพ้องรูป
ข.
คำพ้องเสียง
ค.
คำพ้องความหมาย
ง.
ไม่มีข้อใดถูก
9)

“นักข่าวแถลงข่าวว่า มีวัตถุบางอย่าง คล้ายจานอวกาศ แถลง อ่าวไทย เมื่อเช้านี้”
คำอ่านของคำที่ขีดเส้นใต้ ข้อใดถูกต้อง

ก.
แถ-ลง, ถะ-แหลง
ข.
ถะ-แหลง, แถ-ลง
ค.
แถ-ลง, แถ-ลง
ง.
ถะ-แหลง, ถะ-แหลง
10)

“นักข่าวแถลงข่าวว่า มีวัตถุบางอย่าง คล้ายจานอวกาศ แถลง อ่าวไทย เมื่อเช้านี้”
คำที่ขีดเส้นใต้ เป็นคำชนิดใด

ก.
คำไทย
ข.
คำพ้องรูป
ค.
คำพ้องเสียง
ง.
คำพ้องความหมาย
11)

คำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้เป็นคำชนิดใด
“เธอเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก ถึงได้จัดสรรงานให้ออกมามีสีสันได้ขนาดนี้”

ก.
คำพ้องรูป
ข.
คำพ้องเสียง
ค.
คำพ้องความหมาย
ง.
คำพ้องพยัญชนะ
12)

“เธอเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก ถึงได้จัดสรรงานให้ออกมามีสีสันได้ขนาดนี้”
มีคำพ้องเสียงกันทั้งหมดกี่คำ

ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
13)

“เธอเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก  ถึงได้จัดสรรงานให้ออกมามีสีสันได้ขนาดนี้”
คำที่ขีดเส้นเหตุใดจึงเป็นคำพ้องเสียง

ก.
เพราะคำทั้งสอง เขียนคล้ายกัน
ข.
เพราะคำทั้งสอง อ่านออกเสียงเหมือนกัน
ค.
เพราะคำทั้งสอง มีความหมายต่างกัน
ง.
ข้อ ๒. และ ๓. ถูก
14)
ข้อใดคือความหมายของ คำพ้องรูป
ก.
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน และเขียนเหมือนกัน
ข.
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน
ค.
คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน
ง.
คำที่เขียนเหมือนกัน และมีความหมายเหมือนกัน
15)
ข้อใดต่อไปนี้ มีคำพ้องรูป
ก.
ในสระน้ำแห่งนี้ มีปลา แหวกว่ายอยู่ในสระมากมาย
ข.
หน้าวัดมีต้นเสมามากมาย ส่วนรอบโบสถ์ก็มีเสมา ตั้งอยู่ทุกทิศทาง
ค.
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ห้ามเด็กๆ เล่นสาดน้ำกันเด็ดขาด
ง.
ราชบุรี อยู่คนละภาคกับนครศรีธรรมราช
16)
คำพ้องหมายถึงข้อใด
ก.
คำที่มีความหมายเหมือนกัน
ข.
คำที่เขียนเหมือนกัน
ค.
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน
ง.
คำที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกัน
17)
ประโยคใดต่อไปนี้ไม่มีคำพ้องเสียง
ก.
ครูห้ามนักเรียนเล่นสาดน้ำในชั่วโมงวิทยาศาสตร์
ข.
เจ้านายสั่งให้บ่าวไปเปลี่ยนเพลารถ ก่อนจะถึงเพลาเที่ยงวัน
ค.
ให้นักเรียนพิสูจน์สมการ จากสูตรที่กำหนดให้
ง.
วันจันทร์ที่แล้ว แม่ซื้อลูกขันมาฝาก
18)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค มีคำพ้องรูปกี่คำ

ก.
๑ คำ
ข.
๒ คำ
ค.
๓ คำ
ง.
ไม่มี
19)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค มีคำพ้องเสียงกี่คำ

ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
20)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค มีคำพ้องความหมายกี่คำ

ก.
ไม่มี
ข.
๑ คำ
ค.
๒ คำ
ง.
๓ คำ
21)

“วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน”
จากประโยค ซ่อมหลังคา และซ่อมเสาบ้าน คำว่าซ่อม เป็นคำชนิดใด

ก.
ซ้ำพ้องรูป
ข.
คำพ้องเสียง
ค.
คำพ้องความหมาย
ง.
ไม่มีข้อใดถูก
22)

“นักข่าวแถลงข่าวว่า มีวัตถุบางอย่าง คล้ายจานอวกาศ แถลง อ่าวไทย เมื่อเช้านี้”
คำอ่านของคำที่ขีดเส้นใต้ ข้อใดถูกต้อง

ก.
แถ-ลง, ถะ-แหลง
ข.
ถะ-แหลง, แถ-ลง
ค.
แถ-ลง, แถ-ลง
ง.
ถะ-แหลง, ถะ-แหลง
23)

“นักข่าวแถลงข่าวว่า มีวัตถุบางอย่าง คล้ายจานอวกาศ แถลง อ่าวไทย เมื่อเช้านี้”
คำที่ขีดเส้นใต้ เป็นคำชนิดใด

ก.
คำไทย
ข.
คำพ้องรูป
ค.
คำพ้องเสียง
ง.
คำพ้องความหมาย
24)

คำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้เป็นคำชนิดใด
“เธอเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก ถึงได้จัดสรรงานให้ออกมามีสีสันได้ขนาดนี้”

ก.
คำพ้องรูป
ข.
คำพ้องเสียง
ค.
คำพ้องความหมาย
ง.
คำพ้องพยัญชนะ
25)

“เธอเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก ถึงได้จัดสรรงานให้ออกมามีสีสันได้ขนาดนี้”
มีคำพ้องเสียงกันทั้งหมดกี่คำ

ก.
๒ คำ
ข.
๓ คำ
ค.
๔ คำ
ง.
๕ คำ
26)

“เธอเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก  ถึงได้จัดสรรงานให้ออกมามีสีสันได้ขนาดนี้”
คำที่ขีดเส้นเหตุใดจึงเป็นคำพ้องเสียง

ก.
เพราะคำทั้งสอง เขียนคล้ายกัน
ข.
เพราะคำทั้งสอง อ่านออกเสียงเหมือนกัน
ค.
เพราะคำทั้งสอง มีความหมายต่างกัน
ง.
ข้อ ๒. และ ๓. ถูก