รหัสข้อสอบ : THPB413365
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกัน
1)

ที่เมืองกาญจน์ มีร้านขายทองจำนวนไม่น้อย
จากประโยคมีคำชนิดใด

ก.
คำพ้องรูป
ข.
คำพ้องเสียง
ค.
คำพ้องความหมาย
ง.
ถูกทุกข้อ
2)
ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ
ก.
พนา ไพร
ข.
ปักษี ยักษ์
ค.
วิหค วิหาร
ง.
นคร วัง
3)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
ราชสีห์
ข.
สิงโต
ค.
ราชา
ง.
ไกรสร
4)
ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ
ก.
มัจฉา มีนา ปลา
ข.
บุรี อาชา พาชี
ค.
เทพ เทวัญ นที
ง.
นที นคร คงคา
5)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
พนา
ข.
พง
ค.
พารา
ง.
วนา
6)
ข้อใดไม่ได้มีความหมายว่า “เมือง”
ก.
กรุง
ข.
ราชธานี
ค.
พารา
ง.
ไม่มีคำตอบ
7)
ข้อใดต่อไปนี้ มีความหมายเดียวกับคำว่า “ปักษี”
ก.
ปักษา
ข.
สกุณ
ค.
นก
ง.
ถูกทุกข้อ
8)
คำในข้อใดมีความหมายว่า “สัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำ”
ก.
วิหค
ข.
งู
ค.
มัจฉา
ง.
พาชี
9)
ข้อใดคือลักษณะของสัตว์ที่เรียกว่า กุญชร
ก.
เป็นสัตว์ที่รูปร่างใหญ่โต
ข.
มีจมูกยาวมาก เรียกว่า งวง 
ค.
มีปีกบินได้
ง.
ถูกทั้ง ๑ และ ๒
10)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
บุตรี
ข.
ธิดา
ค.
เด็กผู้หญิง
ง.
พระโอรส
11)

ที่เมืองกาญจน์ มีร้านขายทองจำนวนไม่น้อย
จากประโยคมีคำชนิดใด

ก.
คำพ้องรูป
ข.
คำพ้องเสียง
ค.
คำพ้องความหมาย
ง.
ถูกทุกข้อ
12)
ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ
ก.
พนา ไพร
ข.
ปักษี ยักษ์
ค.
วิหค วิหาร
ง.
นคร วัง
13)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
ราชสีห์
ข.
สิงโต
ค.
ราชา
ง.
ไกรสร
14)
ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ
ก.
มัจฉา มีนา ปลา
ข.
บุรี อาชา พาชี
ค.
เทพ เทวัญ นที
ง.
นที นคร คงคา
15)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
พนา
ข.
พง
ค.
พารา
ง.
วนา
16)
ข้อใดไม่ได้มีความหมายว่า “เมือง”
ก.
กรุง
ข.
ราชธานี
ค.
พารา
ง.
ไม่มีคำตอบ
17)
ข้อใดต่อไปนี้ มีความหมายเดียวกับคำว่า “ปักษี”
ก.
ปักษา
ข.
สกุณ
ค.
นก
ง.
ถูกทุกข้อ
18)
คำในข้อใดมีความหมายว่า “สัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำ”
ก.
วิหค
ข.
งู
ค.
มัจฉา
ง.
พาชี
19)
ข้อใดคือลักษณะของสัตว์ที่เรียกว่า กุญชร
ก.
เป็นสัตว์ที่รูปร่างใหญ่โต
ข.
มีจมูกยาวมาก เรียกว่า งวง 
ค.
มีปีกบินได้
ง.
ถูกทั้ง ๑ และ ๒
20)
ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
บุตรี
ข.
ธิดา
ค.
เด็กผู้หญิง
ง.
พระโอรส