รหัสข้อสอบ : THPB413364
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 16 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
1)
การพูดในโอกาสต่างๆ ที่ถูกต้องควรพูดอย่างไร
ก.
พูดด้วยวาจาที่สุภาพ
ข.
พูดให้สอดคล้องกับอารมณ์ของงาน
ค.
พูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน
ง.
ถูกทุกข้อ
2)
ขั้นตอนแรกของการพูดในโอกาสต่างๆ คืออะไร
ก.
พูดแนะนำตนเอง
ข.
พูดแนะนำผู้อื่น
ค.
พูดขอบคุณ
ง.
พูดอวยพร
3)
ข้อใดอยู่คือหลักการในการแนะนำผู้อื่น
ก.
แนะนำสั้นๆ
ข.
แนะนำเฉพาะสิ่งที่ดี
ค.
แนะนำด้วยความสุภาพ
ง.
ถูกทุกข้อ
4)
การกล่าวขอบคุณแบบใดที่ใช้กับคนที่ต้องการยกย่องหรือผู้ที่เคารพมาก
ก.
ขอบใจ
ข.
ขอบคุณ
ค.
ขอบพระคุณ
ง.
ถูกทุกข้อ
5)
คำว่า “ขอบใจ” ควรใช้กับบุคคลใด
ก.
คนที่มีอายุน้อยกว่า
ข.
คนที่มีอายุเสมอกัน
ค.
คนที่อายุมากกว่าเล็กน้อย
ง.
ผู้อาวุโส
6)
ในงานใดที่ควรกล่าวคำอวยพร
ก.
งานมงคลสมรส
ข.
งานวันเกิด
ค.
งานปีใหม่
ง.
ถูกทุกข้อ
7)
ในงานใดไม่ควรพูดถึงเรื่องตลกขบขัน
ก.
งานศพ
ข.
งานฉลองเลื่อนตำแหน่ง
ค.
งานขึ้นบ้านใหม่
ง.
สามารถกล่าวได้ทุกงาน
8)
การพูดแสดงความเสียใจมีหลักการพูดอย่างไร
ก.
ใช้สีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับอารมณ์ของงาน
ข.
พูดให้สั้น และ ได้ใจความ
ค.
สามารถพูดเป็นแนวที่ให้กำลังใจได้
ง.
ถูกทุกข้อ
9)
การพูดในโอกาสต่างๆ ที่ถูกต้องควรพูดอย่างไร
ก.
พูดด้วยวาจาที่สุภาพ
ข.
พูดให้สอดคล้องกับอารมณ์ของงาน
ค.
พูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน
ง.
ถูกทุกข้อ
10)
ขั้นตอนแรกของการพูดในโอกาสต่างๆ คืออะไร
ก.
พูดแนะนำตนเอง
ข.
พูดแนะนำผู้อื่น
ค.
พูดขอบคุณ
ง.
พูดอวยพร
11)
ข้อใดอยู่คือหลักการในการแนะนำผู้อื่น
ก.
แนะนำสั้นๆ
ข.
แนะนำเฉพาะสิ่งที่ดี
ค.
แนะนำด้วยความสุภาพ
ง.
ถูกทุกข้อ
12)
การกล่าวขอบคุณแบบใดที่ใช้กับคนที่ต้องการยกย่องหรือผู้ที่เคารพมาก
ก.
ขอบใจ
ข.
ขอบคุณ
ค.
ขอบพระคุณ
ง.
ถูกทุกข้อ
13)
คำว่า “ขอบใจ” ควรใช้กับบุคคลใด
ก.
คนที่มีอายุน้อยกว่า
ข.
คนที่มีอายุเสมอกัน
ค.
คนที่อายุมากกว่าเล็กน้อย
ง.
ผู้อาวุโส
14)
ในงานใดที่ควรกล่าวคำอวยพร
ก.
งานมงคลสมรส
ข.
งานวันเกิด
ค.
งานปีใหม่
ง.
ถูกทุกข้อ
15)
ในงานใดไม่ควรพูดถึงเรื่องตลกขบขัน
ก.
งานศพ
ข.
งานฉลองเลื่อนตำแหน่ง
ค.
งานขึ้นบ้านใหม่
ง.
สามารถกล่าวได้ทุกงาน
16)
การพูดแสดงความเสียใจมีหลักการพูดอย่างไร
ก.
ใช้สีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับอารมณ์ของงาน
ข.
พูดให้สั้น และ ได้ใจความ
ค.
สามารถพูดเป็นแนวที่ให้กำลังใจได้
ง.
ถูกทุกข้อ