รหัสข้อสอบ : THPB413361
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 12 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง กระบวนการเขียน
1)
ขั้นตอนแรกของกระบวนการเขียนคืออะไร
ก.
ปรับปรุงการเขียน
ข.
เตรียมการเขียน
ค.
วางโครงเรื่อง
ง.
ลงมือเขียนอย่างละเอียด
2)
ควรเลือกหัวข้อการเขียนอย่างไร
ก.
เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ
ข.
เลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์
ค.
เลือกหัวข้อที่ใกล้ตัวเท่านั้น
ง.
ถูกทั้ง 1 และ 2
3)
ข้อใดไม่ได้อยู่ในการเตรียมการเขียน 
ก.
เลือกหัวข้อเรื่อง
ข.
กำหนดรูปแบบ
ค.
จัดหมวดหมู่ความคิด
ง.
การบรรณาธิการกิจ
4)
การวางโครงร่างการเขียนต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
ก.
วางตามลำดับเหตุการณ์
ข.
การแบ่งสัดส่วนหัวข้อ
ค.
ให้เนื้อหาสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ง.
ถูกทุกข้อ
5)
ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักการเขียนที่ดี
ก.
เขียนให้เข้าใจได้หลายรูปแบบ
ข.
เขียนด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
ค.
ใช้คำที่เข้าใจง่าย
ง.
เขียนลายมือเรียบร้อย
6)
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเขียนคืออะไร
ก.
ขีดเส้นใต้คำสำคัญ
ข.
คิดบทสรุปของเรื่อง
ค.
ย้อนกลับไปอ่านย่อหน้าแรก
ง.
ตรวจทานความผิดพลาด และ แก้ไข
7)
ขั้นตอนแรกของกระบวนการเขียนคืออะไร
ก.
ปรับปรุงการเขียน
ข.
เตรียมการเขียน
ค.
วางโครงเรื่อง
ง.
ลงมือเขียนอย่างละเอียด
8)
ควรเลือกหัวข้อการเขียนอย่างไร
ก.
เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ
ข.
เลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์
ค.
เลือกหัวข้อที่ใกล้ตัวเท่านั้น
ง.
ถูกทั้ง 1 และ 2
9)
ข้อใดไม่ได้อยู่ในการเตรียมการเขียน 
ก.
เลือกหัวข้อเรื่อง
ข.
กำหนดรูปแบบ
ค.
จัดหมวดหมู่ความคิด
ง.
การบรรณาธิการกิจ
10)
การวางโครงร่างการเขียนต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
ก.
วางตามลำดับเหตุการณ์
ข.
การแบ่งสัดส่วนหัวข้อ
ค.
ให้เนื้อหาสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ง.
ถูกทุกข้อ
11)
ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักการเขียนที่ดี
ก.
เขียนให้เข้าใจได้หลายรูปแบบ
ข.
เขียนด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
ค.
ใช้คำที่เข้าใจง่าย
ง.
เขียนลายมือเรียบร้อย
12)
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเขียนคืออะไร
ก.
ขีดเส้นใต้คำสำคัญ
ข.
คิดบทสรุปของเรื่อง
ค.
ย้อนกลับไปอ่านย่อหน้าแรก
ง.
ตรวจทานความผิดพลาด และ แก้ไข