รหัสข้อสอบ : MAPB613318
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 32 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558
1)

พื้นที่แรเงาในรูป เขียนในรูปทศนิยมและเศษส่วนตามลำดับได้เท่าใด

ก.
0.45,   9/20
ข.
0.47,   47/100
ค.
0.54,   27/50
ง.
0.56,   56/100
2)
มูลนิธิพิทักษ์ป่านำเสนอข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมด171,586 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณกี่ตารางกิโลเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มแสน)
ก.
170,000
ข.
172,000
ค.
200,000
ง.
202,000
3)

การแข่งขันจักรยาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทำเวลาได้ดังนี้
   A  45.53 นาที
   B  45.35 นาที
   C  45.46 นาที
   D  45.28 นาที
จงเรียงลำดับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำเวลาจากน้อยไปหามาก

ก.
A  C  B  D
ข.
B  C  A  D
ค.
C  A  D  B
ง.
D  B  C  A
4)
พ่อค้าขายผลไม้ 2 ชนิด ขายมะม่วง 8 ผล ส้ม 12 ผล ต้องการบรรจุใส่กล่องๆละเท่าๆ กัน โดยแยกชนิดกันไม่ปะปนกันและไม่เหลือผลไม้ จะบรรจุผลไม้ได้มากที่สุดกล่องละกี่ผล
ก.
2 ผล
ข.
3 ผล
ค.
4 ผล
ง.
10 ผล
5)
ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ให้เงินผู้ขายไป 200 บาท ได้รับเงินทอน 12 บาท 75 สตางค์ หนังสือเล่มนี้ราคากี่บาท
ก.
187.25 บาท
ข.
188.75 บาท
ค.
212.75 บาท
ง.
327.50 บาท
6)

นักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินในแต่ละสัปดาห์ได้ดังนี้
   สัปดาห์ที่ 1  1/5 ของเงิน 200 บาท
   สัปดาห์ที่ 2  10% ของเงิน 500 บาท
   สัปดาห์ที่ 3  2 เท่าของเงิน 60 บาท
นักเรียนคนนี้เก็บเงินภายใน 3 สัปดาห์ได้ทั้งหมดกี่บาท

ก.
150
ข.
190
ค.
210
ง.
230
7)

จากรูปกำหนดให้  เป็นแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว14  เซนติเมตร พื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่ากี่ตารางเซนติเมตร

ก.
256
ข.
154
ค.
49
ง.
44
8)

ถ้าต่อรูปที่ระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตร ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสมมาตรเป็นกี่หน่วย

ก.
16
ข.
22
ค.
32
ง.
44
9)
ที่ดินแปลงนี้แบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 2 ส่วนพื้นที่สนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละเท่าไรของที่ดินทั้งหมด
ก.
20
ข.
25
ค.
60
ง.
80
10)

ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

ก.
ข.
ค.
ง.
11)
รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแล้วทำให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสี่รูป
ก.
สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ข.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ค.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ง.
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมจัตุรัส
12)
ซื้อน้ำผลไม้ 9 กล่อง ราคากล่องละ 60.50 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
ก.
455.40
ข.
540.50
ค.
544.50
ง.
594.45
13)

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีในห้องสมุดจำนวนทั้งสิ้น 120 เล่ม  ในห้องสมุดมีประเภทหนังสือที่มีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดรวมกันกี่เล่ม

ก.
30
ข.
36
ค.
50
ง.
60
14)

ชมรมคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหมุนวงล้อซึ่งมีหมายเลขกำกับไว้โดยลูกศรถูกตรึงอยู่กับที่ ดังรูปผลการหมุนวงล้อในแต่ละครั้งข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ก.
ลูกศรไม่มีโอกาสชี้หมายเลข 3
ข.
ลูกศรมีโอกาสชี้จำนวนคู่มากกว่าจำนวนคี่
ค.
ลูกศรมีโอกาสชี้ทุกหมายเลขเท่าๆ กัน
ง.
ลูกศรมีโอกาสชี้หมายเลย 2 ทุกครั้ง
15)

แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของเด็กชาย A

กำหนดให้ 1 ซม. แทนค่าระยะทาง 200 ม.


เด็กชาย A ควรเดินทางด้วยเส้นทางใดจึงจะถึงโรงเรียนด้วยระยะทางสั้นที่สุด

ก.
บ้าน → ตลาดสด → วัด → สวนสาธารณะ → โรงเรียน
ข.
บ้าน → สถานีขนส่ง → โรงพยาบาล → โรงเรียน
ค.
บ้าน → สถานีขนส่ง → สวนสาธารณะ → โรงเรียน
ง.
บ้าน → สถานีตำรวจ → โรงพยาบาล → โรงเรียน
16)
จากการรับสมัครสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนพบว่า มีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกทั้งหมด 57 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 13 คนถ้าให้ X แทนจำนวนนักเรียนชายที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนสมการในข้อใดถูกต้อง
ก.
x + (x-13) = 57
ข.
x + (x+13) = 57
ค.
x + 13 = 57
ง.
x - 13 = 57
17)

พื้นที่แรเงาในรูป เขียนในรูปทศนิยมและเศษส่วนตามลำดับได้เท่าใด

ก.
0.45,   9/20
ข.
0.47,   47/100
ค.
0.54,   27/50
ง.
0.56,   56/100
18)
มูลนิธิพิทักษ์ป่านำเสนอข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมด171,586 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณกี่ตารางกิโลเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มแสน)
ก.
170,000
ข.
172,000
ค.
200,000
ง.
202,000
19)

การแข่งขันจักรยาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทำเวลาได้ดังนี้
   A  45.53 นาที
   B  45.35 นาที
   C  45.46 นาที
   D  45.28 นาที
จงเรียงลำดับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำเวลาจากน้อยไปหามาก

ก.
A  C  B  D
ข.
B  C  A  D
ค.
C  A  D  B
ง.
D  B  C  A
20)
พ่อค้าขายผลไม้ 2 ชนิด ขายมะม่วง 8 ผล ส้ม 12 ผล ต้องการบรรจุใส่กล่องๆละเท่าๆ กัน โดยแยกชนิดกันไม่ปะปนกันและไม่เหลือผลไม้ จะบรรจุผลไม้ได้มากที่สุดกล่องละกี่ผล
ก.
2 ผล
ข.
3 ผล
ค.
4 ผล
ง.
10 ผล
21)
ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ให้เงินผู้ขายไป 200 บาท ได้รับเงินทอน 12 บาท 75 สตางค์ หนังสือเล่มนี้ราคากี่บาท
ก.
187.25 บาท
ข.
188.75 บาท
ค.
212.75 บาท
ง.
327.50 บาท
22)

นักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินในแต่ละสัปดาห์ได้ดังนี้
   สัปดาห์ที่ 1  1/5 ของเงิน 200 บาท
   สัปดาห์ที่ 2  10% ของเงิน 500 บาท
   สัปดาห์ที่ 3  2 เท่าของเงิน 60 บาท
นักเรียนคนนี้เก็บเงินภายใน 3 สัปดาห์ได้ทั้งหมดกี่บาท

ก.
150
ข.
190
ค.
210
ง.
230
23)

จากรูปกำหนดให้  เป็นแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว14  เซนติเมตร พื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่ากี่ตารางเซนติเมตร

ก.
256
ข.
154
ค.
49
ง.
44
24)

ถ้าต่อรูปที่ระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตร ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสมมาตรเป็นกี่หน่วย

ก.
16
ข.
22
ค.
32
ง.
44
25)
ที่ดินแปลงนี้แบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 2 ส่วนพื้นที่สนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละเท่าไรของที่ดินทั้งหมด
ก.
20
ข.
25
ค.
60
ง.
80
26)

ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

ก.
ข.
ค.
ง.
27)
รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแล้วทำให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสี่รูป
ก.
สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ข.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ค.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ง.
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมจัตุรัส
28)
ซื้อน้ำผลไม้ 9 กล่อง ราคากล่องละ 60.50 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
ก.
455.40
ข.
540.50
ค.
544.50
ง.
594.45
29)

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีในห้องสมุดจำนวนทั้งสิ้น 120 เล่ม  ในห้องสมุดมีประเภทหนังสือที่มีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดรวมกันกี่เล่ม

ก.
30
ข.
36
ค.
50
ง.
60
30)

ชมรมคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหมุนวงล้อซึ่งมีหมายเลขกำกับไว้โดยลูกศรถูกตรึงอยู่กับที่ ดังรูปผลการหมุนวงล้อในแต่ละครั้งข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ก.
ลูกศรไม่มีโอกาสชี้หมายเลข 3
ข.
ลูกศรมีโอกาสชี้จำนวนคู่มากกว่าจำนวนคี่
ค.
ลูกศรมีโอกาสชี้ทุกหมายเลขเท่าๆ กัน
ง.
ลูกศรมีโอกาสชี้หมายเลย 2 ทุกครั้ง
31)

แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของเด็กชาย A

กำหนดให้ 1 ซม. แทนค่าระยะทาง 200 ม.


เด็กชาย A ควรเดินทางด้วยเส้นทางใดจึงจะถึงโรงเรียนด้วยระยะทางสั้นที่สุด

ก.
บ้าน → ตลาดสด → วัด → สวนสาธารณะ → โรงเรียน
ข.
บ้าน → สถานีขนส่ง → โรงพยาบาล → โรงเรียน
ค.
บ้าน → สถานีขนส่ง → สวนสาธารณะ → โรงเรียน
ง.
บ้าน → สถานีตำรวจ → โรงพยาบาล → โรงเรียน
32)
จากการรับสมัครสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนพบว่า มีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกทั้งหมด 57 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 13 คนถ้าให้ X แทนจำนวนนักเรียนชายที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนสมการในข้อใดถูกต้อง
ก.
x + (x-13) = 57
ข.
x + (x+13) = 57
ค.
x + 13 = 57
ง.
x - 13 = 57