รหัสข้อสอบ : THPB413149
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนภาพ แผนภูมิ
1)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


หมายเลข ๑ คือส่วนประกอบใดของแผนภูมิภาพ

ก.
วันที่ที่เขียนแผนภูมิ
ข.
ชื่อแผนภูมิ
ค.
ตัวแผนภูมิ
ง.
ข้อกำหนดภาพ
2)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


หมายเลข ๒ คือส่วนประกอบใดของแผนภูมิรูปภาพ

ก.
ข้อกำหนดภาพ
ข.
สรุปแผนภูมิ
ค.
ชื่อแผนภูมิ
ง.
ตัวเลขบอกจำนวน
3)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


ส่วนประกอบหลักของแผนภูมิภาพคือข้อใด

ก.
ชื่อแผนภูมิ
ข.
ตัวแผนภูมิภาพ
ค.
ข้อกำหนดภาพ
ง.
ถูกทุกข้อ
4)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


หากข้อกำหนดภาพ กำหนดให้ ผลไม้๑รูป แทนจำนวน ผลไม้ ๒๐ ผล แผนภูมิรูปภาพนี้มีผลไม้ทั้ง๓ชนิด รวมกันเท่าใด

ก.
๑๐๐ ผล
ข.
๒๔๐ ผล
ค.
๓๒๐ ผล
ง.
๓๔๐ ผล
5)

จงใช้แผนภูมิแท่งตอบคำถาม
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออก เดือน มกราคม ถึง เมษายน ในปี พ.ศ. 2551ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้

ก.
เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
ข.
แสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออกเดือนมกราคมถึงเมษายน
ค.
แสดงข้อมูลของ ลำไย และ สตรอว์เบอร์รี
ง.
ถูกทุกข้อ
6)

จงใช้แผนภูมิแท่งตอบคำถาม
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออก เดือน มกราคม ถึง เมษายน ในปี พ.ศ. 2551ลำไยส่งออกได้มากที่สุดในเดือนใดและเป็นจำนวนเท่าใด

ก.
เดือนมกราคม จำนวน 5 ตัน
ข.
เดือนมกราคมจำนวน 6 ตัน
ค.
เดือนเมษายนจำนวน 4 ตัน
ง.
เดือนกุมภาพันธ์จำนวน 6 ตัน
7)

จงใช้แผนภูมิแท่งตอบคำถาม
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออก เดือน มกราคม ถึง เมษายน ในปี พ.ศ. 2551สตรอว์เบอร์รีส่งออกได้น้อยที่สุดในเดือนใดและเป็นจำนวนเท่าใด

ก.
เดือนมีนาคม 3 ตัน
ข.
เดือนเมษายน 2 ตัน
ค.
เดือนเมษายน 3 ตัน
ง.
เดือนเมษายน 3.5 ตัน
8)

จากแผนผังความคิดที่กำหนดให้จงตอบคำถามหมายเลข ๘ ควรเป็นหัวข้อใด

ก.
หัวข้อหลัก
ข.
หัวข้อรอง
ค.
หัวข้อเรื่อง
ง.
ถูกทั้ง 1. และ 3.
9)

จากแผนผังความคิดที่กำหนดให้จงตอบคำถามหมายเลข ๙ ควรเป็นหัวข้อใด

ก.
หัวข้อรอง
ข.
หัวข้อย่อย
ค.
หัวข้อใหญ่
ง.
ถูกทั้ง 1. และ 2.
10)

จากแผนผังความคิดที่กำหนดให้จงตอบคำถามหมายเลข ๑๐ ควรเป็นหัวข้อใด

ก.
หัวข้อใหญ่
ข.
หัวข้อรอง
ค.
หัวข้อน้อย
ง.
หัวข้อย่อย
11)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


หมายเลข ๑ คือส่วนประกอบใดของแผนภูมิภาพ

ก.
วันที่ที่เขียนแผนภูมิ
ข.
ชื่อแผนภูมิ
ค.
ตัวแผนภูมิ
ง.
ข้อกำหนดภาพ
12)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


หมายเลข ๒ คือส่วนประกอบใดของแผนภูมิรูปภาพ

ก.
ข้อกำหนดภาพ
ข.
สรุปแผนภูมิ
ค.
ชื่อแผนภูมิ
ง.
ตัวเลขบอกจำนวน
13)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


ส่วนประกอบหลักของแผนภูมิภาพคือข้อใด

ก.
ชื่อแผนภูมิ
ข.
ตัวแผนภูมิภาพ
ค.
ข้อกำหนดภาพ
ง.
ถูกทุกข้อ
14)

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


หากข้อกำหนดภาพ กำหนดให้ ผลไม้๑รูป แทนจำนวน ผลไม้ ๒๐ ผล แผนภูมิรูปภาพนี้มีผลไม้ทั้ง๓ชนิด รวมกันเท่าใด

ก.
๑๐๐ ผล
ข.
๒๔๐ ผล
ค.
๓๒๐ ผล
ง.
๓๔๐ ผล
15)

จงใช้แผนภูมิแท่งตอบคำถาม
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออก เดือน มกราคม ถึง เมษายน ในปี พ.ศ. 2551ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้

ก.
เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
ข.
แสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออกเดือนมกราคมถึงเมษายน
ค.
แสดงข้อมูลของ ลำไย และ สตรอว์เบอร์รี
ง.
ถูกทุกข้อ
16)

จงใช้แผนภูมิแท่งตอบคำถาม
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออก เดือน มกราคม ถึง เมษายน ในปี พ.ศ. 2551ลำไยส่งออกได้มากที่สุดในเดือนใดและเป็นจำนวนเท่าใด

ก.
เดือนมกราคม จำนวน 5 ตัน
ข.
เดือนมกราคมจำนวน 6 ตัน
ค.
เดือนเมษายนจำนวน 4 ตัน
ง.
เดือนกุมภาพันธ์จำนวน 6 ตัน
17)

จงใช้แผนภูมิแท่งตอบคำถาม
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผลไม้ที่ส่งออก เดือน มกราคม ถึง เมษายน ในปี พ.ศ. 2551สตรอว์เบอร์รีส่งออกได้น้อยที่สุดในเดือนใดและเป็นจำนวนเท่าใด

ก.
เดือนมีนาคม 3 ตัน
ข.
เดือนเมษายน 2 ตัน
ค.
เดือนเมษายน 3 ตัน
ง.
เดือนเมษายน 3.5 ตัน
18)

จากแผนผังความคิดที่กำหนดให้จงตอบคำถามหมายเลข ๘ ควรเป็นหัวข้อใด

ก.
หัวข้อหลัก
ข.
หัวข้อรอง
ค.
หัวข้อเรื่อง
ง.
ถูกทั้ง 1. และ 3.
19)

จากแผนผังความคิดที่กำหนดให้จงตอบคำถามหมายเลข ๙ ควรเป็นหัวข้อใด

ก.
หัวข้อรอง
ข.
หัวข้อย่อย
ค.
หัวข้อใหญ่
ง.
ถูกทั้ง 1. และ 2.
20)

จากแผนผังความคิดที่กำหนดให้จงตอบคำถามหมายเลข ๑๐ ควรเป็นหัวข้อใด

ก.
หัวข้อใหญ่
ข.
หัวข้อรอง
ค.
หัวข้อน้อย
ง.
หัวข้อย่อย