รหัสข้อสอบ : THPA313144
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 16 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง
1)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคำคล้องจอง
ก.
คำที่ใช้สระและมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกัน เรียงต่อกัน
ข.
การอ่านคำเกิดเสียงเป็นจังหวะ
ค.
คำคล้องจองช่วยให้การอ่านมีความไพเราะ
ง.
ถูกทุกข้อ
2)
คำในข้อใดคล้องจองกับคำว่า “ใหม่”
ก.
สุข
ข.
ไห้
ค.
ฟ้า
ง.
หาย
3)
“ภูเขา  เราสอง  _____” จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
ดวงดาว
ข.
ให้สุข
ค.
มองเพลิน
ง.
อ่านข่าว
4)
“กุ้งหอยปูปลา  _________” จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
โลกสวยงามดี
ข.
มาช่วยกันรักษา
ค.
จระเข้ว่ายน้ำ
ง.
หิวข้าวจังเลย
5)
“โลกของเรานี้ ____________ มากด้วยคุณค่า”  จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
น่าอยู่เหลือเกิน
ข.
สีสันสวยจริง
ค.
มีดีหลายหลาก
ง.
ดอกไม้หลายหลาก
6)
“ผูก___    ___ใคร่   ___ใจ” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องตามลำดับ
ก.
สาย, ปลาย, สม
ข.
พัน, รัก, ใส่
ค.
รัก, หลง, สะ
ง.
พัน, ใส่, รู้
7)
“เสียงสิงโต  _____  _____” จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
โลมาร้อง  เสียงดังมาก
ข.
ก้องทั่วฟ้า  โลมาก้อง
ค.
โลมาร้อง  ก้องทั่วฟ้า
ง.
โอ้นกน้อย  เสียงกังวาน
8)
“_____  คอยสานรัก  _____  _____” เติมคำในช่องว่าง
ก.
บ้านหลังน้อย, พักกายใจ, ให้สุขสัน
ข.
บ้านหลังน้อย, ชักใยกัน, สุขสมใจ
ค.
พ่อแม่ลูก, ผูกพันกัน, วันที่ผ่าน
ง.
ความสุขใจ, ทั้งเหนื่อยใจ, ให้เวลา
9)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคำคล้องจอง
ก.
คำที่ใช้สระและมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกัน เรียงต่อกัน
ข.
การอ่านคำเกิดเสียงเป็นจังหวะ
ค.
คำคล้องจองช่วยให้การอ่านมีความไพเราะ
ง.
ถูกทุกข้อ
10)
คำในข้อใดคล้องจองกับคำว่า “ใหม่”
ก.
สุข
ข.
ไห้
ค.
ฟ้า
ง.
หาย
11)
“ภูเขา  เราสอง  _____” จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
ดวงดาว
ข.
ให้สุข
ค.
มองเพลิน
ง.
อ่านข่าว
12)
“กุ้งหอยปูปลา  _________” จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
โลกสวยงามดี
ข.
มาช่วยกันรักษา
ค.
จระเข้ว่ายน้ำ
ง.
หิวข้าวจังเลย
13)
“โลกของเรานี้ ____________ มากด้วยคุณค่า”  จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
น่าอยู่เหลือเกิน
ข.
สีสันสวยจริง
ค.
มีดีหลายหลาก
ง.
ดอกไม้หลายหลาก
14)
“ผูก___    ___ใคร่   ___ใจ” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องตามลำดับ
ก.
สาย, ปลาย, สม
ข.
พัน, รัก, ใส่
ค.
รัก, หลง, สะ
ง.
พัน, ใส่, รู้
15)
“เสียงสิงโต  _____  _____” จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
โลมาร้อง  เสียงดังมาก
ข.
ก้องทั่วฟ้า  โลมาก้อง
ค.
โลมาร้อง  ก้องทั่วฟ้า
ง.
โอ้นกน้อย  เสียงกังวาน
16)
“_____  คอยสานรัก  _____  _____” เติมคำในช่องว่าง
ก.
บ้านหลังน้อย, พักกายใจ, ให้สุขสัน
ข.
บ้านหลังน้อย, ชักใยกัน, สุขสมใจ
ค.
พ่อแม่ลูก, ผูกพันกัน, วันที่ผ่าน
ง.
ความสุขใจ, ทั้งเหนื่อยใจ, ให้เวลา