รหัสข้อสอบ : MAPA113067
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 12 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร ชุดที่ 2
1)
11+2 = ___
ก.
2
ข.
13
ค.
15
ง.
5
2)
5×5 = ___
ก.
5
ข.
15
ค.
20
ง.
25
3)
16-9 = ___
ก.
7
ข.
6
ค.
25
ง.
16
4)
8÷4 = ___
ก.
4
ข.
8
ค.
2
ง.
32
5)
มีขนม 5 ชิ้น ซื้อมาอีก 2 ชิ้น จะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
6)
มีเงิน 5 บาท ใช้ไป 5 บาท จะเหลือเงินกี่บาท
ก.
0
ข.
1
ค.
3
ง.
5
7)
11+2 = ___
ก.
2
ข.
13
ค.
15
ง.
5
8)
5×5 = ___
ก.
5
ข.
15
ค.
20
ง.
25
9)
16-9 = ___
ก.
7
ข.
6
ค.
25
ง.
16
10)
8÷4 = ___
ก.
4
ข.
8
ค.
2
ง.
32
11)
มีขนม 5 ชิ้น ซื้อมาอีก 2 ชิ้น จะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
12)
มีเงิน 5 บาท ใช้ไป 5 บาท จะเหลือเงินกี่บาท
ก.
0
ข.
1
ค.
3
ง.
5