รหัสข้อสอบ : AAKA013025
วิชา : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
ระดับชั้น : ปฐมวัย
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 math
1)
1+1
ก.
2
ข.
3
2)
4-2
ก.
6
ข.
2
3)
7-2+1
ก.
9
ข.
6
4)
90-81
ก.
9
ข.
8
5)
4-1+3
ก.
6
ข.
7
6)
1+1
ก.
2
ข.
3
7)
4-2
ก.
6
ข.
2
8)
7-2+1
ก.
9
ข.
6
9)
90-81
ก.
9
ข.
8
10)
4-1+3
ก.
6
ข.
7