รหัสข้อสอบ : MAMB612976
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 24 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
1)
ก.
3
ข.
5
ค.
7
ง.
9
2)
พื้นที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลา y = 4x − x2 และเส้นตรง 2x − y −3 = 0 เป็นกี่ตารางหน่วย
ก.
ข.
ค.
ง.
3)
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
4)
ก.
√3
ข.
ค.
-√3
ง.
1
5)
ก.
ข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐาน
ข.
ผลรวมของข้อมูลทั้งชุดเท่ากับ 100
ค.
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5
ง.
สัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับ 50%
6)
ก.
30 kg
ข.
32 kg
ค.
35 kg
ง.
38 kg
7)
ก.
ข้อ ก. และ ข. เป็นจริง
ข.
ข้อ ก. เท่านั้นเป็นจริง
ค.
ข้อ ข. เท่านั้นเป็นจริง
ง.
ข้อ ก. และ ข. เป็นเท็จ
8)
ก.
5
ข.
13
ค.
-5
ง.
-13
9)
ก.
28
ข.
56
ค.
84
ง.
120
10)
ก.
3+2√3
ข.
10+6√3
ค.
1+√2
ง.
8+6√2
11)
ก.
ข.
ค.
ง.
12)
นักเรียนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยผู้ชาย 8 คน และผู้หญิง 4 คน นักเรียนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ถนัดมือซ้าย 8 คน ซึ่งเป็นชาย 6 คน ถ้าสุ่มเลือกมา 4 คน ความน่าจะเป็นที่สุ่มได้นักเรียนชายที่ถนัดมือซ้ายมากกว่านักเรียนหญิงที่ถนัดมือซ้ายเท่ากับเท่าใด
ก.
ข.
ค.
ง.
13)
ก.
3
ข.
5
ค.
7
ง.
9
14)
พื้นที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลา y = 4x − x2 และเส้นตรง 2x − y −3 = 0 เป็นกี่ตารางหน่วย
ก.
ข.
ค.
ง.
15)
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
16)
ก.
√3
ข.
ค.
-√3
ง.
1
17)
ก.
ข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐาน
ข.
ผลรวมของข้อมูลทั้งชุดเท่ากับ 100
ค.
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5
ง.
สัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับ 50%
18)
ก.
30 kg
ข.
32 kg
ค.
35 kg
ง.
38 kg
19)
ก.
ข้อ ก. และ ข. เป็นจริง
ข.
ข้อ ก. เท่านั้นเป็นจริง
ค.
ข้อ ข. เท่านั้นเป็นจริง
ง.
ข้อ ก. และ ข. เป็นเท็จ
20)
ก.
5
ข.
13
ค.
-5
ง.
-13
21)
ก.
28
ข.
56
ค.
84
ง.
120
22)
ก.
3+2√3
ข.
10+6√3
ค.
1+√2
ง.
8+6√2
23)
ก.
ข.
ค.
ง.
24)
นักเรียนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยผู้ชาย 8 คน และผู้หญิง 4 คน นักเรียนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ถนัดมือซ้าย 8 คน ซึ่งเป็นชาย 6 คน ถ้าสุ่มเลือกมา 4 คน ความน่าจะเป็นที่สุ่มได้นักเรียนชายที่ถนัดมือซ้ายมากกว่านักเรียนหญิงที่ถนัดมือซ้ายเท่ากับเท่าใด
ก.
ข.
ค.
ง.